Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 9

31.01.2018

 

Vastine Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n valituksesta koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.01.2018 § 9

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 18.1.2018:

 

Viite:

 

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 16.1.2018, Dnro 01667/17/5103

 

Asia:

 

Vaasan hallinto-oikeus varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n valituksesta koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 15.11.2017 nro 216/2017/1, Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen.

 

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on hakenut Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvan muutosta. Yhtiö on suunnitellut voimalaitoksen yhteyteen kaasutinlaitosta, jossa käsiteltäisiin jätteistä tehtyä kierrätyspolttoainetta. Syntynyt tuotekaasu poltettaisiin monipolttoainevoimalaitoksella.

 

Yhtiö on ympäristölupahakemuksessa katsonut, että lupahakemuksen mukainen kaasuttamalla valmistetun tuotekaasun poltto ei ole Naantalin monipolttoainevoimalaitoksessa jätteenpolttoa tai jätteiden rinnakkaispolttoa. Yhtiö on ilmoittanut, että se ei halua sellaista ympäristölupapäätöstä, jossa tuotekaasun polttoon sovelletaan jätteenpolttoasetusta. Aluehallintovirasto on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että tuotekaasun polttoon tulisi soveltaa jätteenpolttoasetusta (151/2013), ja hylännyt lupahakemuksen kaasutinlaitoksen osalta.

 

Aluehallintoviraston lupapäätöksessä antamat perustelut kaasutinlaitoksen osalta

 

Jätteenpolttoasetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain 107 §:n 1 momentissa tarkoitettuun jätteenpolttolaitokseen ja jätteen rinnakkaispolttolaitokseen mainitun pykälän 2 momentissa säädetyin poikkeuksin. Poikkeuksen edellytyksenä on, että puhdistettu kaasu, joka ei ole enää jätettä, ei sisällä hiukkasia, elohopeaa tai muita raskasmetalleja eikä rikki-, fluori- tai klooriyhdisteitä energiasisällön mukaan laskettuna enempää kuin maakaasu tai muu yleisesti käytössä oleva kaasumainen polttoaine. Edellytyksenä on lisäksi, että puhdistettu kaasu on sellainen, että sen polttamisessa syntyvien savukaasujen puhdistamisessa ei tarvita lisätoimia terveyden ja ympäristön suojelemiseksi verrattuna maakaasun polttamisesta aiheutuvien savukaasujen puhdistamiseen puhdistetun kaasun käyttökohteessa.

 

Aluehallintoviraston mukaan edellytykset ympäristönsuojelulain 108-110 §:stä ja jätteenpolttoasetuksesta poikkeamiselle eivät täyty.

 

Jätteenpolttoasetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan puhdistetun kaasun koostumusta verrataan maakaasuun tai muuhun yleisesti käytössä olevaan kaasumaiseen polttoaineeseen. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan jätteenpolttoasetuksen 1 §:n 2 momentin mukaisena yleisesti käytössä olevana kaasumaisena polttoaineena voitaisiin pitää vain sellaista polttoainetta, jota on saatavilla kaasutus- ja polttolaitoksen sijaintipaikalla vähintään vastaavia määriä kuin kaasuttamalla tuotettua kaasua poltettaisiin. Täten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseeseen tulisi maakaasun lisäksi jalostamokaasu. Aluehallintovirasto on verrannut tuotekaasun sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia maakaasun ja jalostamokaasun sisältämiin haitta-ainepitoisuuksiin. Hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan puhdistetussa tuotekaasussa suhteutettuna sen energiasisältöön on klooria, rikkiä, hiukkasia ja elohopeaa. Tuotekaasun fluorivetypitoisuus ja muiden raskasmetallien pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Maakaasu ei sisällä aluehallintoviraston tietojen mukaan käytännössä ollenkaan klooria, rikkiä, hiukkasia eikä elohopeaa. Jalostamokaasu sisältää vähemmän rikkiä ja elohopeaa kuin tuotekaasu.

 

Aluehallintovirasto on verrannut tuotekaasun poltossa syntyvien rikkidioksidipäästöjen määrää SuPo-asetuksen kaasumaiselle polttoaineelle asetettuun päästöjen raja-arvoon. Aluehallintovirasto on katsonut, että poltettaessa tuotekaasua tarvittaisiin lisätoimia terveyden ja ympäristön suojelemiseksi verrattuna maakaasun polttamisesta aiheutuvien savukaasujen polttamiseen.

 

Lisäksi aluehallintovirasto on maininnut, että sen näkemyksen mukaan jätteenpolttoasetuksesta poikkeaman myöntämisen edellytykset eivät täyttyisi, vaikka tuotekaasua verrattaisiinkin kivihiilen kaasutuskaasuun, terästehtaan kaasuun, biokaasuun tai kaatopaikkakaasuun, ja näin ollen tuotekaasun polttoon on sovellettava ympäristönsuojelulain 108-110 §:ää ja jätteenpolttoasetusta.

 

Valittajan valituksen vaatimukset ja perustelut

 

Vaasan hallinto-oikeuden tulee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tältä osin kumoten

 

  1. todeta, että lupahakemuksen mukainen jätteistä valmistetun kaasumaisen polttoaineen poltto ei ole jätteenpolttoa tai jätteiden rinnakkaispolttoa; sekä

  2. palauttaa asia aluehallintovirastolle lupamääräysten asettamista varten.

 

Monipolttoainevoimalaitosta tai sen savukaasujen puhdistuslaitteita ei olisi kaasutinlaitoksen takia tarpeen muuttaa valittajan mukaan millään tavalla.

 

Valittajan mukaan asiaa ratkaistaessa on lain mukaan keskeistä muun muassa jätteistä valmistetun puhdistetun kaasun haitta-ainepitoisuuksien vertaaminen maakaasun tai muun yleisesti käytössä olevan polttoaineen haitta-ainepitoisuuksiin. Aluehallintoviraston päätös on lainvastainen erityisesti, koska se ei ole ottanut tässä vertailussa huomioon kaikkia yleisesti käytössä olevia polttoaineita ja tehnyt valittajan mukaan vertailusta muutoinkin virheelliset johtopäätökset.

 

Laitoksen voimassa oleva ympäristölupa sallii laitoksen käytön myös jätteiden rinnakkaispolttolaitoksena. Ympäristöluvassa jätteiden enimmäismäärä on rajattu 40 000 tonniin vuodessa.

 

Monipolttoainevoimalaitosta ei ole valittajan mukaan suunniteltu siten, että siinä voitaisiin polttaa jätteitä kaikissa ajotilanteissa jätteenpolttoasetuksen säännöksiä noudattaen. Tuotekaasua poltettaessa laitoksen päästöt eivät ylittäisi jätteenpolttoasetuksen mukaisia raja-arvoja, mutta asetuksen edellyttämää viipymäaikaa (2 sekuntia 850 °C) ei saavuteta osakuormalla ja kesäaikaan. Poltettavan kaasun katsominen jätteeksi vaikuttaisi myös tuhkan hyödyntämismahdollisuuksiin. Erityisesti näiden syiden takia yhtiö ei ole harkinnut sellaisen jätteiden kaasutuslaitoksen hankkimista, jossa tuotetun kaasun polttaminen katsottaisiin jätteen rinnakkaispoltoksi.

 

Valittajan näkemys aluehallintoviraston päätöksen lainvastaisuudesta:

 

  • Jalostamokaasu ei ole ainoa yleisesti käytössä oleva kaasumainen polttoaine

  • Tuotekaasu ei sisällä haitta-aineita enempää kuin muu yleisesti käytössä oleva kaasumainen polttoaine

  • Tuotekaasua polttaessa ei tarvita lisätoimia terveyden ja ympäristön suojelemiseksi

  • Tuotekaasun tarkat laatuvaatimukset olisi tullut tarvittaessa ratkaista lupamääräyksellä

  • Tuotekaasu ei ole jätettä ja täyttää muutoinkin kaikki lain vaatimukset

 

Toiminnanharjoittajan valituksen yksityiskohtaiset perustelut löytyvät oheismateriaalina olevasta valitusasiakirjasta.

 

Oheismateriaalina olivat:

  • TSE Oy:n valitus

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston valituksenalainen päätös 15.11.2017

  • Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan 16.6.2016 § 38 antama lausunto TSE Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta viittaa Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan 16.6.2016 § 38 aiemmin antamaan lausuntoon Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta ja toteaa, ettei sillä ole tähän lisättävää.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa