Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 10

31.01.2018

 

Selvitys Energia- ja KierrätysParkki Oy:n toiminnasta

 

603/11.02.00/2017

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.01.2018 § 10

 

Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 22.1.2018:

 

Viite

 

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistyksen selvityspyyntö Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.11.2017

 

Asia

 

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys pyytää Naantalin ympäristönsuojeluviranomaiselta selvitystä koskien Viestitiellä Energia- ja KierrätysParkki Oy:n bioenergiaterminaalin toimintaa.

 

Toiminta- ja sijaintipaikka

 

Energia- ja KierrätysParkki Oy:llä on Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan 27.9.2016 § 54 myöntämä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa puun ja rakennusjätepuun vastaanottoon, haketukseen ja murskaukseen sekä neljän vuoden aikana tehtävään rakennettavalta toiminta-alueelta louhittavan kalliokiviaineksen murskaukseen. Ympäristöluvan mukainen toiminta sijaitsee Viestitiellä kiinteistöllä 529-6-1-8.

 

Selvityspyyntö

 

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys pyytää selvitystä, onko ympäristönsuojeluviranomainen valvonut, toimiiko Energia- ja KierrätysParkki Oy ympäristöluvassa edellytettyjen ehtojen mukaisesti ja miten se aikoo puuttua ilmoitettuihin luparikkomuksiin.

 

Asian käsittely

 

Toiminnanharjoittajalta on pyydetty vastinetta Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistyksen selvityspyyntöön 24.11.2017 lähetetyllä kirjeellä. Samassa yhteydessä on pyydetty selvitystä ympäristönsuojelun toiminnanharjoittajalle 20.11.2017 lähettämässä sähköpostissa esitettyihin kohtiin. Määräpäiväksi on asetettu 11.12.2017. Toiminnanharjoittajaa on samalla muistutettu vaatimuksista, jotka tulee olla valmiina ennen haketustoiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittaja on toimittanut vastineen ja selvityksen asiaan 11.12.2017.

 

Selvityspyynnön jälkeen Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys on 22.12.2017 ja 3.1.2018 ollut yhteydessä ympäristönsuojeluun Energia- ja KierrätysParkki Oy:n toiminnasta. Yhteydenotot koskevat haketustoimintaa tehtyjen melumittausten aikana sekä meluvallin luvanmukaisuutta. Yhteydenotoista on toiminnanharjoittajalta pyydetty selvitystä. Selvitys on toimitettu 15.1.2018.

 

Toiminnanharjoittaja on 8.1.2018 toimitetulla ulkopuolisen asiantuntijan mittauksilla koskien Viestitien puoleisen meluvallin korkeutta täydentänyt toimittamiaan selvityksiä.

 

Toiminta-alueelle on tehty kohdekäyntejä ja toimintaa, alueen rakentamista sekä tarkkailumittausten tuloksia on käyty läpi. Toiminnanharjoittajan kanssa on 28.4.2017 pidetty palaveri, jossa on käyty läpi ympäristölupa. Alueelle on suoritettu tarkastus 18.12.2017, jossa on käyty läpi toiminta sekä ympäristöluvan määräykset toiminnan sen hetkisen tilanteen osalta.

 

Alueelle on tehty 22.1.2018 tarkastus liittyen toiminnanharjoittajan 15.1.2018 toimittamaan tiedoksiantoon, joka koski alueelle sijoitettavaa useampaa haketus- tai murskausyksikköä. Lisäksi Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys on ilmoittanut, että alueella on 13.1.2018 murskattu kahdella murskaimella.

 

Liitteenä on Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistyksen selvityspyyntö 20.11.2017

 

LIITE A3, YMPRA 31.1.2018

 

Oheismateriaalina olivat:

 

1. Vastine ja selvitys Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistyksen sekä Naantalin ympäristönsuojelun lähettämään selvityspyyntöön 11.12.2017, Energia- ja Kierrätys-Parkki Oy

 

2. Yhteydenotot Energia- ja KierrätysParkki Oy:n toiminnasta 22.12.2017 ja 31.12.2017, Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys

 

3. Vastaukset selvityspyyntöön koskien Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistyksen yhteydenottoja 22.12.2017 ja 31.12.2017, Energia- ja KierrätysParkki Oy 15.1.2018

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee yhdistyksen selvityspyynnön ja saadut selvitykset tiedokseen ja toteaa Energia- ja KierrätysParkki Oy:n toiminnasta seuraavaa:

 

Saatujen tietojen perusteella alueella ei ole toimittu täysin ympäristöluvan määräysten 2, 10 ja 22 mukaisesti. Alueella on 16.11.2017 haketettu puuta kahdella hakettimella ja samanaikaisesti rikotettu kalliolouhetta. Ympäristöluvan määräyksen 2 mukaisesti louhintaa ja kiven murskaustoimintaa ei saa tehdä samanaikaisesti puun haketuksen kanssa. Perjantaina 17.11.2017 on alueella haketettu puuta. Haketusta on näin ollen suoritettu määräyksen 22 vastaisesti ennen hulevesialtaan valmistumista. Toiminnanharjoittajan selvityksen mukaan haketusta on täytynyt poikkeuksellisesti tehdä, koska puuainesta on pitänyt saada pois toiminta-alueen rakentamisen ja asfaltoinnin tieltä. Asfaltoimattomalla yläkentällä on lisäksi lupamääräyksestä 10 poiketen haketettu toiminnanharjoittajan mukaan vähäinen määrä alueen rakentamisesta syntyneitä risuja sekä vähäinen määrä vastaanotettua risua. Määräyksen 10 mukaisesti haketusta saa tehdä vain ympäristölupa-alueen kestopäällystetyllä osalla. Lauantaina 13.1.2018 on samanaikaisesti haketettu ja murskattu puuta.

 

Lautakunta kehottaa toiminnanharjoittajaa toimimaan ympäristöluvan mukaisesti. Mikäli alueelle sijoitetaan useampi murskaus- tai haketusyksikkö, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselle toimittaa uusi melumallinnus. Melumallinnuksen jälkeen arvioidaan, onko kyseessä olennainen muutos, johon on haettava lupaa.

 

Melumittausten osalta lautakunta toteaa, että toiminnanharjoittajan tulee suorittaa ympäristömelun tarkkailu- ja mittaussuunnitelman mukaiset mittaukset loppuun heti sääolosuhteiden niin salliessa. Ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavassa melumittausraportissa tulee ilmetä, miten mittausten aikana on varmistettu jatkuva haketustoiminta laitosalueella. Lisäksi tulee ilmetä hakettimen sijainti toiminta-alueella mittausten aikana. Haketustoiminnan melutasot tulee mitata uudestaan, kun haketin siirtyy seuraavan kerran alueelle johtavan väliaikaisen liittymän pohjoispuolelle lähemmäksi Viestitietä. Hengitettävien hiukkasten tarkkailusuunnitelman mukaiset mittaukset tulee suorittaa nyt toiminnan alettua ja uudestaan kesällä 2018.

 

Väliaikaisen työmaatien osalta todetaan, että toiminnanharjoittaja on tehnyt maavallit lomittain, jotta luvanmukaisuus täyttyy ja tarkistanut maavallien korkeuden. Väliaikaisen liittymän kohdalle tulee rakentaa yhtenäinen maavalli, kun pysyvä tieliittymä valmistuu. Toiminnan paras käyttökelpoinen tekniikka on arvioitu ympäristöluvassa ja perustuu ympäristölupaan.

 

Sovelletut päätökset ja säännökset

 

Ympäristölupapäätös Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 27.9.2016 § 54

 

Ympäristöluvan määräys 2: ". Louhintaa ja kiviaineksen murskausta ei saa tehdä samanaikaisesti puun haketuksen ja murskauksen kanssa." (Kaav.ymp. 27.9.2016 § 54)

 

Ympäristöluvan määräys 10: " Alueet, joilla haketetaan, murskataan ja varastoidaan puu- ja bioaineksia sekä puujätettä ja näistä valmistettuja polttoaineita on kestopäällystettävä." (Kaav.ymp. 27.9.2016 § 54)

 

Ympäristöluvan määräys 22: ". Hulevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmä on oltava valmiina ennen haketustoiminnan aloittamista." (Kaav.ymp. 27.9.2016 § 54)

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 29

 

Asiasta tiedottaminen

 

Ote:

Energia- ja KierrätysParkki Oy

 

Jäljennös otteesta:

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa