Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 96

12.12.2018

 

Tilannekatsaus / Maskun Murske Oy

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

Vs. ympäristönsuojelutarkastaja Marjut Taipaleenmäki 3.12.2018:

 

Asia

 

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry on 25.10.2018 allekirjoitetulla kirjelmällään pyytänyt Naantalin ympäristöviranomaisilta ja ympäristölautakunnalta selvityksen Maskun Murske Oy:n ympäristölupapäätöksen valvonnasta. Kirjelmän liitteenä on asukkaiden viranomaiselle tekemiä ilmoituksia laitoksen toiminnasta.

 

Toiminta-aluetta koskevat sopimukset ja luvat

 

Naantalin kaupunki on 23.10.2015 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen Maskun Murske Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan vuokramies sitoutuu rakentamaan tontille uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä. Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi 19.12.2016 § 60 maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvoiteajan pidentämisen siten, että rakentamisvelvoiteaika on kolme vuotta rakennusluvan voimaantulosta eli 16.7.2019 saakka.

 

Rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan 8.6.2016 § 25 ja lupa on saanut lainvoiman 16.7.2016. Tontti on kallioinen ja tontin rakentaminen asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen (T, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) edellyttää louhintaa sekä murskausta ja alueen täyttöjä. Rakennustarkastaja on 27.6.2018 myöntänyt ympäristölupa-alueen viereiselle alueelle Maskun Murske Oy:lle maisematyöluvan paikoitus- ja varastointitarkoitukseen.

 

Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 14.12.2016 § 86 myöntänyt ympäristöluvan Maskun Murske Oy:lle. Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry on valittanut Vaasan hallinto-oikeudelle lautakunnan päätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 26.9.2018 hylännyt valituksen ja pysyttänyt lautakunnan päätöksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ympäristölupapäätös on voimassa 30.12.2021 saakka.

 

Ympäristövalvonta yleensä

 

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien lupien ja määräysten mukaisia.

 

Keskeinen säännöllisen valvonnan keino ovat määräaikaistarkastukset, joita tehdään hyväksytyn valvonta-ohjelman mukaisesti. Muita säännöllisen valvonnan työvälineitä ovat raportoinnit ja tarkkailut, joita toiminnanharjoittaja toimittaa valvontaviranomaiselle ja tekee lupamääräysten velvoittamana.

 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on lainsäädännössä annettu erilaisia keinoja puuttua lainvastaiseen/ympäristöluvan vastaiseen toimintaan. Näitä ovat mm. asian selvittäminen (tietojen saanti, tarkastus, neuvottelu, selvityspyyntö, asianosaisen kuuleminen) kehotus tai kielto sellaisenaan tai hallintopakolla tehostettuna, toiminnan välitön keskeyttäminen sekä tutkintapyyntö poliisille. Valvonta-asia voi tulla vireille mm. viranomaisen omasta aloitteesta tai yleisöilmoituksen johdosta.

 

Maskun Murske Oy:n toimintaan kohdennettu valvonta

 

Määräaikaistarkastus ja raportoinnit

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on vuosina 2017 ja 2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman, jossa luvanvaraiset toiminnat on jaettu riskiperusteisesti valvontaluokkiin. Ohjelman mukaan Maskun Murske Oy kuuluu valvontaluokkaan, jossa määräaikaistarkastus tehdään kerran vuodessa (tiheimmin valvottu toiminta), mikä on alunperin katsottu riittäväksi. Maskun Murske Oy:n vuoden 2018 määräaikaistarkastus on tehty 2.11.2018. Tarkastuksessa käytiin läpi ympäristölupapäätös sekä lupamääräykset ja niiden noudattaminen.

 

Maskun Murske Oy on toimittanut ympäristöluvan edellyttämän vuosiraportit 14.6.2018 ja 2.11.2018.

 

Melutasomittaukset

 

Päästöjen luvanmukaisuuden valvonnassa tärkeää on myös päästöjen tarkkailu ja tarkkailutulosten seuranta.

 

Ympäristöluvassa on melutasoa koskien annettu Valtioneuvoston melutason ohjearvoista annetun päätöksen (993/1992) mukaiset ohjearvot sitovina määräyksinä ja määrätty melutason mittaamisesta. Lisäksi on määrätty, että poraamista ja murskausta ei saa tehdä samanaikaisesti.

 

Toiminnan aiheuttamaa melutasoa on mitattu 7.3.2017 neljässä mittauspisteessä. Tällöin murskausaseman lähimmässä mittauspisteessä mitattiin 58 dB:n keskiäänitaso, joka aiheutui toiminta-alueella ja lähialueella käynnissä olevista toiminnoista. Maskun Murske Oy:n osalta seulalaitoksen ääni kuului selvästi. Muilla mittauspisteillä eivät määräysten mukaiset melutasot ylittyneet.

 

Melutasoja on saapuneiden valitusten jälkeen mitattu 10.3.2017 suuntaa-antavasti (sääolosuhteet huonot mittauksille) neljässä mittauspisteessä. Tällöin melutasot olivat kaikissa mittauspisteissä alle melutasosta annettujen määräysten.

 

20.4 ja 23.4.2018 on melutasoja mitattu kuudessa eri pisteessä. Lähimmässä mittauspisteessä, toiminta-alueen vieressä, sekä porauksen että murskauksen keskiäänitasot ylittyivät ja yhdessä pisteessä keskiäänitasot olivat määräysarvon tuntumassa. Muissa mittauspisteissä keskiäänitasot olivat alle 55 dB(A). Mittauksen aikana pora sijaitsi kallion päällä ja murskauslaitos louhitun alueen pohjatasolla. Toiminta-alueella ei ollut melun leviämistä koilliseen ja idän suuntaan estävää kalliorintausta tai muuta meluestettä.

 

Edellä mainittujen melutasomittausten jälkeen 25.4.2018 on toiminta-alueelle tehty tarkastus, jossa toiminnanharjoittajaa on kehotettu noudattamaan ympäristöluvan meluntorjuntaa koskevia määräyksiä ja hoitamaan melusuojaukset välittömästi kuntoon sekä tekemään ympäristöluvan määräyksen mukaisesti uudet mittaukset meluntorjuntatoimien todentamiseksi. Lisäksi toiminnanharjoittajaa on kehotettu noudattamaan ympäristölupamääräystä, jonka mukaan porausta ja murskausta ei saa tehdä samanaikaisesti.

 

Määräaikaistarkastuksessa 2.11.2018 todettiin, että melusuojaukset itään päin on tehty murske- ja maakasoista ja etelään päin melua torjutaan kiinteistön rajalle rakennetun maavallin avulla. Meluntorjunnan riittävyys on varmistettu melumittauksin 7.11.2018. Tällöin lähimmässä mittauspisteessä mitattu arvo oli määräysarvon tuntumassa, mutta kun murskain siirrettiin varastokasojen taakse laski äänitaso useita desibelejä. Melumittauksen 7.11.2018 johtopäätöksenä voidaan todeta, että murskauslaitoksen tulee sijaita varastokasojen tai muiden meluesteiden takana, jotta lupamääräyksessä annetut melutasoarvot eivät ylity lähimmässäkään mittauspisteessä.

Valituksiin liittyvät selvitykset, tarkastukset, neuvottelut, kehotukset

 

Lähes kaikki Maskun Murske Oy:n toimintaa koskevat ilmoitukset ovat tulleet Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry:ltä. Pääosa ilmoituksista on koskenut toiminta-aikojen rikkomuksia, meluntorjuntaa ja muualta tuodun kiviaineksen määrää.

 

Maskun Murske Oy:n kanssa on käyty runsaasti valvontaan liittyvää kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja. Ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat yhdistyksen ilmoitusten ja omien paikan päällä todettujen havaintojen johdosta kulloinkin pyytäneet toiminnanharjoittajalta selvitystä asiasta. Ilmoitusten johdosta on tehty maastokäyntejä ja -tarkastuksia, joilla yleisöilmoituksissa esitettyjä tilanteita on todennettu. Toiminnanharjoittajan kanssa on pidetty neuvotteluja ja kehotettu niin suullisesti kuin kirjallisestikin toiminnanharjoittajaa noudattamaan ympäristöluvassa annettuja määräyksiä. Ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat myös mitanneet melua.

 

Maskun Murske Oy:lle myönnettiin lupa lupahakemuksen mukaisesti tuoda läheisiltä työmailta louhosta murskattavaksi tontilla. Luolalan teollisuusalue on kallioinen ja tonttien toteuttaminen asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen vaatii usein louhintaa. Jotta näiden lähellä sijaitsevien tonttien rakentamisessa syntyvää louhosta ei tarvitsisi murskata yksittäisillä tonteilla, on järkevää keskittää murskaaminen yhteen luvitettuun paikkaan. Muualta tuodun kiviaineksen murskauksen tulee kuitenkin olla läheisten tonttien maarakentamisessa syntyvän louheen murskausta eikä asema ole yleinen, muualta tuodun louheen murskausasema. Muualta tuodun kiviaineksen määristä ja alkuperästä on lupamääräyksen mukaan pidettävä tarkkaa kirjanpitoa. Muualta tuodun kiviaineksen määristä on toiminnanharjoittajalta ja kiviaineksen toimittajilta tarvittaessa pyydetty selvitykset. Toiminnanharjoittaja on 14.6.2018 ja 2.11.2018 raportoinut muualta tuodun kiviaineksen määrät ja kertonut, että osa tuodusta kiviaineksesta on käytetty alueen maarakentamiseen.

 

Viranhaltijoiden toimesta alueen korkotasot on mittautettu 5.5.2017 , jotta alueen maarakentamista voidaan seurata.

 

Viranomaislautakunnan käsittelyt

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 20.4.2017 § 29 käynnistänyt hallintopakkomenettelyn lainvastaisen toiminnan johdosta ja kehottanut Maskun Murske Oy:tä välittömästi noudattamaan ympäristöluvan määräyksiä ja varannut toiminnanharjoittajalle hallintolain mukaisesti selityksen antamiseen asiassa. Selityksessään Maskun Murske Oy 17.5.2017 toteaa, että pölyä on sidottu kastelulla eikä pölyä ole levinnyt toiminta-alueen ulkopuolelle ja kiistää melua koskevien lupamääräysten ylitykset sekä toteaa, että lähialueella on ollut myös muuta melua aiheuttavaa toimintaa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 20.6.2017 § 13 päättänyt, että hallintopakkomenettelyä ei jatketa edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan ympäristöluvan mukaisesti. Lisäksi on vaadittu ympäristöluvan mukaisten melumittausten tekemistä ja raportointia kirjanpidosta.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 30.8.2017 § 21 merkinnyt viranhaltijoiden kohteessa tekemään tarkastukseen ja toiminnanharjoittajan antamiin selvityksiin perustuen sen hetkisen tilanteen tiedoksi.

 

Lopuksi

 

Maskun Murske Oy:n toiminnanharjoittaja ei ole täsmällisesti noudattanut ympäristöluvan määräyksiä ja näin ollen Maskun Murske Oy:n toimintaan on jouduttu kohdentamaan poikkeuksellisen paljon valvontatoimia.Toiminnanharjoittaja ei ole riittävällä vakavuudella reagoinut viranomaisen yhteydenottoihin, mutta toiminnanharjoittaja on kuitenkin yhteydenottojen perusteella vastannut selvityspyyntöihin, teettänyt tarvittavat melumittaukset sekä korjannut tarvittaessa toimintaansa.

 

OHEISMATERIAALIi: Yhdistyksen selvityspyyntö ja toiminnanharjoittajan vastine

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi annetun tilannekatsauksen Maskun Murske Oy:n toiminnan valvonnasta ja päättää, että valvontatoimet ovat olleet riittäviä.

 

Lautakunta kehottaa toiminnanharjoittajaa täsmällisesti noudattamaan ympäristöluvan määräyksiä ja raportoimaan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisista poikkeavista tilanteista ympäristölupamääräyksen 18 mukaisesti. Toiminanharjoittajan on myös oltava selvillä toimintansa haitallisista ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista.

 

Tiedoksi: Maskun Murske Oy

 

KOKOUSKÄSITTELY

 

Asian käsittelyn aikana Kristiina Sunell esitti seuraavaa: Päätökseen lisätään, että lupaehtojen toistuva rikkominen johtaa hallintopakkomenettelyyn tai muihin toimenpiteisiin. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa