Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 95

12.12.2018

 

Tilannekatsaus Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristölupavelvollisen toiminnan valvonnasta

 

603/11.02.00/2017

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2018 § 95

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 30.11.2018:

 

Asia

 

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys pyytää 25.10.2018 toimittamalla kirjelmällään Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen selvitystä Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristölupapäätöksen valvonnasta.

 

Toiminnanharjoittajalta on pyydetty vastinetta yhdistyksen selvityspyynnöstä.

 

Aluetta koskevat luvat

 

Naantalin rakennusvalvontaviranomainen on 22.6.2016 myöntänyt alueen puiden kaatamiseen, pintamaiden kaivamiseen, kiviaineksen louhintaan sekä meluvallien ja laskeutusaltaan rakentamiseen maisematyöluvan, lupatunnus 16-0178-M, ja 12.4.2017 maisematyöluvan, lupatunnus 17-0027-M, loppualueen puuston kaatamiselle, louhinnalle ja tasaukselle.

 

Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Energia- ja KierrätysParkki Oy:lle 27.9.2016 § 54. Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 26.9.2018, Dnro 01491/16/5107, hylännyt valituksen. Yhdistys on hakenut valituslupaa edelleen Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ympäristölupa ei näin ollen ole toistaiseksi lainvoimainen.

 

Yleistä ympäristövalvonnasta

 

Kunnan ympäristöviranomaisen tehtävänä on huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan alueelle sijoittuvissa toiminnoissa noudatetaan ympäristölainsäädännön piiriin kuuluvia lakeja, asetuksia, ja niiden nojalla annettuja määräyksiä ja päätöksiä, kuten ympäristölupia.

 

Valvonta-asia voi tulla vireille mm. viranomaisen omasta aloitteesta tai tehdyn yleisöilmoituksen johdosta. Tilanteen selvittämiseksi voi viranomainen suorittaa tarkastuksen, kuulla toiminnanharjoittajaa ja tarvittaessa teettää päästömittauksia. Toiminnanharjoittajan kanssa käydään tarvittaessa myös neuvotteluja. Lainvastaisuuden todettuaan viranomainen voi antaa suullisen tai kirjallisen kehotuksen, kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta säännösten tai määräysten vastaista menettelyä, määrätä poistamaan aiheutetun haitan tai määrätä selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset. Hallintopakkomenettelyssä annettua kieltoa tai määräystä on tehostettava tarvittaessa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla. Hallinnollisten pakkokeinojen käyttö ja tutkintapyynnön teko poliisille tulee kyseeseen, mikäli toiminnanharjoittaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo lupaehtoja eikä aiemmista kehotuksista ja huomautuksista huolimatta korjaa lain- tai luvanvastaista toimintaansa. Erityisistä häiriötilanteista, joista aiheutuu tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisia päästöjä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, on toiminnanharjoittajalla velvollisuus ilmoittaa välittömästi asianomaisille viranomaisille.

 

Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n toiminta ja Naantalin ympäristönsuojelun suorittama Energia- ja Kierrätysparkin ympäristöluvan valvonta

 

Valituksia on tullut vuoden 2018 aikana noin 30 kappaletta, joista suurin osa on Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry:n tekemiä. Valitusten aiheena on ollut mm. melu, pöly, epäilys alueen ulkopuolelta tuotujen kiviainesten murskauksesta, kahden hakettimen/puunmurskaimen yhtäaikainen käyttö, haketus asfaltoimattomalla alueella ympäristölupa-alueen ulkopuolella ja meluvallin sortuminen. Valituksista on pyydetty toiminnanharjoittajan vastinetta. Toiminnanharjoittaja on antanut vastineensa valituksiin kirjallisesti.

 

Energia- ja KierrätysParkki Oy kuuluu Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmassa valvontaluokkaan 1, kerran vuodessa valvottava kohde. Valvontaluokka määräytyy riskiperusteisesti. Kohteeseen on tehty valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus 28.9.2018. Määräaikaistarkastuksella käytiin läpi koko ympäristöluvanvarainen toiminta. Kohteella on käyty tarkastuksella myös 22.1.2018. Toiminnanharjoittajan kanssa on lisäksi pidetty neuvottelu 21.5.2018.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on Energia- ja KierrätysParkin valvonta-asioita käsitelty edellisen kerran 31.1.2018 § 10 Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry:n tekemän selvityspyynnön johdosta.

 

Toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailu

 

Toiminnanharjoittaja on suorittanut ympäristöluvassa edellytetyt melu- ja pölymittaukset lähivaikutusalueella ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymillä mittauspisteillä. Mittausraportit on toimitettu Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittausten perusteella Energia- ja KierrätysParkin haketus- ja murskaustoiminnasta ei ole havaittu aiheutuneen lupaehtojen ylityksiä melun eikä ilman hiukkaspitoisuuksien suhteen. Toiminnanharjoittaja on ympäristöpäällikön pyynnöstä teettänyt melumittauksia myös 28.3.2018 saapuneen meluvalituksen seurauksena. Yhteismelu ylitti lupaehdon Huuhkantie 21:ssä sijaitsevalla mittauspisteellä, mutta Energia- ja KierrätysParkin kivenmurskauksen vaikutus keskiäänitasoon oli pieni. Äänitasojen hallitsevana iskumaisen melun lähteenä oli toinen toiminto Luolalan teollisuusalueella. Ympäristöviranhaltijat ovat käyneet maastossa tekemässä suuntaa antavia melumittauksia 24.4.2018, 25.4.2018 ja 16.11.2018. Äänitasojen hallitsevana lähteenä oli 24.4.2018 toinen toiminto Luolalan teollisuusalueella. 16.11.2018 yhteismelutaso toisen toiminnan kanssa oli alle lupaehdon mitatuilla pisteillä. Toiminnanharjoittajan toimeksiantona Promethor Oy on laskennallisesti arvioinut, että kahden murskaimen tai puunhakettimen yhtäaikainen käyttö ei ylitä melutasolle asetettuja lupaehtoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

 

Toiminnanharjoittajan teettämiä ympäristöluvan mukaisia kivenmurskauksen melumittauksia tullaan tekemään vielä, kun toiminta on siirtynyt alueen luoteisosaan. Toiminnanharjoittajan kanssa on keskusteltu, että haketustoiminnan melumittaukset suoritettaisiin vielä kertaalleen. Samoin on keskusteltu, että haketuksen pölymittaukset suoritettaisiin vielä tulevana talvikautena.

 

Kiviaineksen murskauksesta on havaittu aiheutuvan toistuvaa pölyhaittaa. Toiminnanharjoittajaa on kehotettu suullisesti ja kirjallisesti ryhtymään tarvittaviin pölyntorjuntatoimiin useita kertoja. Toiminnanharjoittaja on aina kehotuksen saatuaan luvannut ryhtyä tarvittaviin toimiin. Toiminnanharjoittaja on vastineessaan 8.6.2018 myös toivonut, että haittaa kärsivät ottaisivat suoraan yhteyttä toiminnanharjoittajaan, jotta toiminnanharjoittaja voisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin nopeammin. Pölyämistä on aiheuttanut vuonna 2018 haastavat sääolosuhteet (lämpötila, kuivuus ja tuuli), jolloin kiviaines on kuivunut nopeasti kastelusta huolimatta.

 

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tarkkailla toimintansa mahdollisia päästövaikutuksia aina toiminnan ollessa käynnissä. Ympäristölupamääräyksen 20 mukaan, mikäli toiminnasta todetaan aiheutuvan häiritsevää pölyämistä, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä viivytyksettä tarpeellisiin toimiin päästöjen estämiseksi. Pölypäästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes vika on korjattu.

 

Muut asiat

 

Toiminnanharjoittaja on käyttänyt muualta tuotuja louheita ja kivi- ja maa-aineksia kentän rakenteisiin ja meluvallin maarakentamiseen. Toiminnanharjoittajan 23.4.2018 antaman vastineen mukaan muualta tuotua louhetta on virheellisesti murskattu alueella kerran joitain kuormia.

 

Toiminnanharjoittajan 18.5.2018 antaman vastineen mukaan alueen yläreunalla on haketettu muutaman tunnin ajan vähäinen määrä ympäristölupa-alueen yläpuolisen maisematyölupa-alueen rakentamisessa syntyneitä risuja. Toiminnanharjoittajan asukkaalta saaman yhteydenoton seurauksena haketin siirrettiin välittömästi kasan taakse suojaan ja konsultti kävi mittaamassa melutason häiriintyneessä kohteessa, mutta melutason ylitystä ei todettu.

 

Toiminnanharjoittaja on varastoinut runkopuuta, kantoja ja risuja naapurikiinteistöllä, mutta on määräaikaistarkastuksella luvannut siirtää runkopuut ympäristölupa-alueelle toukokuuhun 2019 mennessä. Toiminnanharjoittajan 3.9.2018 antaman vastineen mukaan runkopuun varastointi ympäristölupa-alueen ulkopuolella on johtunut ympäristölupa-alueen kentän rakentamisen viivästymisestä ympäristölupaprosessin pitkittymisen vuoksi.

 

Meluvallin sortumisesta on toiminnanharjoittaja tehnyt häiriöilmoituksen 19.9.2018. Alueella on väliaikainen meluvalli, jolla estetään melun leviäminen Luolalanjärven ja Viluluodon suuntaan.

 

Energia- ja Kierrätysparkin selvitys puun haketustoiminnan siirtämiseksi sisätiloihin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä tulee toimittaa ympäristölupaviranomaiselle ympäristöluvan lupamääräyksen 37 mukaisesti 31.12.2018 mennessä. Selvityksen perusteella viranomainen voi täydentää ja muuttaa lupaa.

 

OHEISMATERIAALI: yhdistyksen selvityspyyntö, vastinepyyntö toiminnanharjoittajalle ja toiminnanharjoittajan antama vastine

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi yhdistyksen selvityspyynnön ja ympäristöpäällikön tilannekatsauksen Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristöluvan valvonnasta ja toteaa, että valvontatoimet ovat olleet riittävät. Lautakunta toteaa lisäksi, että Energia- ja KierrätysParkki Oy ei ole riittävän täsmällisesti noudattanut ympäristöluvan määräyksiä, mutta on kuitenkin viranomaisten yhteydenottojen perusteella vastannut selvityspyyntöihin, teettänyt melumittauksia sekä korjannut tarvittaessa toimintaansa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että toiminta on ympäristöluvan lupaehtojen mukaista toiminnan kaikkina aikoina. Mahdollisista poikkeavista tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Tiedoksi: Energia- ja KierrätysParkki Oy

 

KOKOUSKÄSITTELY

 

Asian käsittelyn aikana Kristiina Sunell esitti seuraavaa: Päätökseen lisätään, että lupaehtojen toistuva rikkominen johtaa hallintopakkomenettelyyn tai muihin toimenpiteisiin. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa