Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 4


 

Oikaisuvaatimus venesatamien ja ranta-alueiden rakentamisen ja kunnossapidon 2023 - 2024 hankinnasta

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 134     

    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 5.12.2022

 

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt tarjouksia venesatamien ja ranta-alueiden rakentamisesta ja kunnossapitotöistä vuosille 2023-2024. Tarjouspyyntöön on sisällytetty optio vuodelle 2025.

 

Tarjouspyyntö on pitää sisällään kiinteä hintaisen vuosittaisen peräpaalujen oikomisen ja tasaamisen. Sen lisäksi on pyydetty tuntihinta keskeisistä rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä töistä kuten:

-          proomu ja pitkäpuominen kaivinkone

-          miestyö

-          pitkäpuominen kaivinkone

-          uusi peräpaalu asennettuna kpl

 

Venesatamien ja ranta-alueiden töitä teetetään tarjouksessa annetuilla tuntihinnoilla kulloisenkin vuoden työohjelman mukaisissa pienissä vesistötöissä erilliseen tuntimääräarvioon perustuen. Vuoden 2023 työohjelmassa on Presidentinlaiturin matalien kävelylaitureiden uusiminen. Erikseen kilpailutetaan mm. kelluvien laitureiden hankinnat ja laajat ranta-rakentamistyöt.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntö

 

Tarjouksia saatiin kaksi kappaletta.

 

Oheismateriaali: avauspöytäkirja

 

Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy antoi edullisimman vertailuhinnan 21 810 euroa ( ALV 0%)

 

Oheismateriaali: tarjousten vertailutaulukko

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy:n vertailuhintaan 21 810 € ( ALV 0%)  venesatamien  ja ranta-alueiden rakentamiseen ja kunnossapitotöihin vuosille 2023-2024.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 142      

1270/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen 9.1.2023

 

Tyytymättömänä teknisen lautakunnan päätökseen on toiminimi JC Group tehnyt 25.12.2022 hankintaoikaisun urakoitsijan valinnasta.

Oikaisuvaatimus on oheistettu.

 

Oheismateriaali: Hankintaoikaisuvaatimus, Venesatamien ja ranta-alueiden rakentaminen ja kunnossapito 2023 ja 2024, sekä vuoden 2025 optiomahdollisuus.

 

Hankintalain 133 §:ssä säädetään oikaisumenettelystä seuraavaa:

 

133 §. Hankintaoikaisun vireilletulo.

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

 

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

 

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että tarjoajia ei ole hankinnassa kohdeltu tasavertaisesti ja syrjimättömästi, koska hankintayksikkö on pyytänyt tarjoajalta selvitystä antamansa paalujen oikomisen ja tasaamisen kokonaishinnasta. Tarjottu kokonaishinta paalujen oikaisusta oli alhaisempi kuin työlautan tarjottu tuntihinta.

 

Lisäksi hankintayksikkö oli pyytänyt tarjoajaa täydentämään referenssiluetteloon työkohteiden urakkahinnat ja liittämään uuden referenssiluettelon täsmennyksen järjestelmään.             

 

Hankintalain 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

 

Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan hankintalain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita kuten syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatetta.

 

Sallittua on lisäksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta.

 

Hankintayksikkö on kyseessä olevassa hankinnassa pyytänyt oikaisuvaatimuksen tekijältä selvitystä paalujen oikomisesta ja tasaamisesta antamastaan kokonaishinnasta, koska tarjottu kokonaishinta paalujen oikaisusta oli alhaisempi kuin työlautan tarjottu tuntihinta. Tarjouspyynnön liitekarttojen perusteella Naantalin kaupungin neljässä eri pienvenesatamakohteessa on yhteensä noin 331 peräpaalua, voiden vuotuisesta tasaamisesta ja oikaisemisesta on pyydetty kokonaishintaa.

 

Kiinteän vuotuisen paalujen tasaamisen ja oikaisemisen kokonaishinnan lisäksi on pyydetty yksikköhintoja (mm. työ- ja konetuntihinnat sekä kappalehinta) mahdollisten peräpaalujen uusimistöistä sekä soveltuvista venesatamien ja ranta-alueiden rakentamis- ja kunnossapitotöihin.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksentekijää pyydettiin täydentämään referenssiluetteloonsa työkohteiden urakkahinnat. Tarjouspyynnössä oli edellytetty liittämään tarjoukseen yrityksen referenssiluettelo,

jonka tulee sisältää vähintään 3 kpl laitureihin ja vesirakentamiseen liittyviä

kohteita, arvoltaan väh. 30.000,00 € / kohde. Referenssit eivät saa olla

vanhempia kuin 5 vuotta.

 

Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvatimuksen tekijä itsekin toteaa, että hän on tarjouksessaan antanut vahingossa yksikköhinnan (50 €) pyydettyyn paalujen (200-300 kpl) oikomisen ja tasaamisen kokonaishintaan. Kyseessä on siten riidattomasti ollut ilmeinen hinnan suuruusluokkavirhe.

 

Hankintayksikkö on menetellyt hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön mahdollistamalla tavalla sekä syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen pyytäessään selvityksen edellä todetusta ilmeisen virheellisestä kokonaishinnasta sekä täydennyksen referensseihin.

 

Hankintayksikkö ei siten ole toiminut hankintalain tai sen periaatteiden vastaisesti.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

- hylätä yllä olevin perustein toiminimi JC Group:n hankintaoikaisun ja

- pysyttää voimassa teknisen lautakunnan päätöksen 14.12.2022 § 134.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.