Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 215

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 59

03.06.2020

Kaupunginhallitus

§ 215

15.06.2020

 

Vanhankaupungin rannan laituritason ja vesiaiheen suunnitelmatilanteen katsaus ja rannan kävelylaiturin kaidevalaistuksen sekä kuviovalojen hankinta

 

464/02.07.00/2020

 

Tekninen lautakunta 03.06.2020 § 59

 

Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen ja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 27.5.2020:

 

Naantalin tekninen lautakunta on päätöksellään 25.9.2019 §87 hyväksynyt vanhan kaupungin rannan yleisen alueen yleissuunnitelmasta tarkennetun alueen, jossa on esitetty Kaivohuoneen ja Siltapuiston rannan kulmaan suihkulähdettä/esiintymislavaa. Yleissuunnitelman pohjalta on laadittu suunnitelmaehdotus, jossa esitetään vesiaiheen ja laiturirakenteen periaateratkaisut. Lisäksi on selvitetty viereisten rantamuurien korjaustarpeita ja laadittu niistä korjaustapaehdotuksia.

 

Vanhankaupungin rannan valaistuksen yleissuunnitelmassa (hyväksytty tekla 5.2.2020 §7) esitettyjen periaatteiden pohjalta on laadittu tarkempia toteutussuunnitelmia. Valaistuksen osalta toteutus on suunniteltu tehtävän vaiheittain.

 

Laituritaso ja vesiaihe

 

Laituritason ja vesiaiheen suunnittelun tavoitteena on ollut luoda uutta vetonaulaa rantaan kunnioittaen rannan nykyistä olemusta. Vesiaiheen ja laituritason on tarkoitus toimia kesäaikaan sekä rauhallisena ja virkistävänä oleskelupaikkana että rajattuina aikoina näyttävämpänä vesishowpaikkana. Laituritaso palvelee myös alueella järjestettäviä tapahtumia ja toimii käytännöllisenä tasona erilaisille esiintymisille.

 

Laituritaso on esitetty tehtäväksi itsenäisenä rakenteena paalujen varaan. Laituritason pintamateriaaliksi on ehdotettu lehtikuusta. Vesiaiheen vesi otetaan merestä ja suodatetaan ennen suuttimille menoa. Suutintekniikkana on esitetty käytettäviksi ns. water switch -tekniikkaa, joka mahdollistaa vesisuihkujen tarkan säätelyn ja siten esim. aaltojen jäljittelyn vesisuihkujen korkeutta muutamalla. Teknisiä tiloja tullaan sijoittamaan sekä laituritasoon että mantereen puolelle.

 

Laituritason ja vesiaiheen karkea kustannusarvio on noin 350 000 € (alv 0).

 

Budjetoinnin hyväksymisen jälkeen on tarkoitus jatkaa tarkemmalla toteutussuunnittelulla. Rakentamisen on tavoitteena alkaa vuonna 2021.

 

LIITE B2, TEKLA 3.6.2020.

 

Rantamuurien korjausperiaate

 

Laituritason viereisiä rantamuurien rakenteista on laadittu korjaustapaehdotukset. Laituritasoa ei kannata toteuttaa ilman, että nämä viereisten muurien tarpeelliset korjaukset tehdään samassa yhteydessä. Näkyvänä ongelmana alueella on ollut rantamuurin taustatäytön valuminen mereen, jolloin pintarakenteisiin on tullut painumia. Lisäksi kaivohuoneen puoleinen muuri on perustettu puupaaluilla, jotka ovat olleet alttiina merivedenpinnan ja säätilojen vaihtelulle. Merkkejä puupaalujen lahoamisesta on nähtävissä, vaikka muuri itsessään on pysynyt suorana. Kaivohuoneen puoleisen muurin korjaus voidaan tehdä joko kevyesti tai perusteellisemmin. Kevyessä vaihtoehdossa taustatäytön valuminen estetään ja raskaammassa korjaustavassa puupaalut korvataan teräspaaluilla ja laattaa leventämällä, jolloin rakenteen käyttöikä kasvaa huomattavasti nykyisiin puupaaluihin verrattuna. Perusteellisen korjaustavan hinta on 4600-5400 €/jm ja kevyemmän 3100 €/jm. Siltapuiston puoleisen rantamuurin korjaus kustannusarvio on 1200€/jm. Hinnat ovat alv 0%.

 

OHEISMATERIAALI:

- rantamuurien koekuopat, nykyiset rakenteet

- rantamuurin ja ponttiseinät, korjaustapaehdotukset

- korjaustapaehdotusten kustannusarviot

 

Rannan valaistuksen uusiminen

 

Syksyyn mennessä esitetään uusittavan rannan kaiteiden valaistusta sekä kuviovaloja kahden kuviovalon osalta, Nunnakadun pään ja Mannerheiminkadun osalta. Kaiteiden valaistuksen uusimissuunnitelma ja kuviovalojen luonnossuunnitelma ovat liitteinä.

 

LIITTEET B3-B4, TEKLA 3.6.2020

 

Naantalin Energia on antanut tarjouksen kaidevalaistuksen ja kahden kuviovaloisin pylvään rakentamisesta kokonaishintaan 74 344 euroa (ALV 0%). Tarjoukset ovat liitteenä.

 

LIITTEET B5-B6, TEKLA 3.6.2020

 

Toteuttamisen vaiheistus esitys

 

2020:

- Kaide- ja kuviovalaistus 75 000 euroa, valmis elokuu 2020

- laituritason, vesiaiheen ja rantamuurien korjauksen rakennussuunnitelmat, valmis lokakuu 2020

 

2021:

- Laituritaso 120 000 euroa

- Vesiaihe 225 000 euroa

- Siltapuiston rantamuurin eroosiosuojaus 55 000

- Kaivohuoneen edustan rantamuurin korjaus 285 000 euroa

- Laituritason liittyvät kiveystyöt 140 000 euroa

- yhteensä 825 000 euroa, valmis kesäkuu 2021

 

2022:

- Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välisen aukion kiveys- ja valaistustyöt

- Siltapuiston kiveys- ja valaistustyöt

- Hulevesiviemärin paineellisen purkuputken uusiminen

- Em. hankkeiden suunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen on kesken.

 

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2023

 

Talousarvion investointiosassa on hankkeelle Vanhan kaupungin ranta varattu seuraavat määrärahat:

vuosi 2020: 200 000 euroa

vuosi 2021: 400 000 euroa

 

Määräraha on varustettu ns. KH-merkinnällä eli määrärahan käyttö edellyttää kaupunginhallituksen lupaa.

 

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laituritason ja vesiaiheen sekä rantamuurien korjauksen suunnitelmat kustannusarvioineen ja päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- Laituritason, vesiaiheen ja rantamuurien korjauksen suunnittelua jatketaan

- kaupunginhallitus antaa luvan käyttää vuoden 2020 investointimäärärahaa kävelylaiturin kaidevalaistuksen ja kuviovalojen rakentamiseen

- Hankkeen jatko investointimäärärahoista päätetään vuoden talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2024 laatimisen yhteydessä.

 

Tekninen lautakunta päättää tilata rannan kävelylaiturin kaidevalaistuksen sekä kuviovalot Naantalin Energialta kokonaishintaan 74 344 euroa (ALV 0 %) ehdolla, että kaupunginhallitus myöntää luvan määrärahan käyttämiseen.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 215

 

Oheismateriaali:

  • Vanhankaupungin rannan vesiaiheen ja laituritason konseptisuunnitelma, Studio Puisto Architects

  • Rantamuurien koekuopat, nykyiset rakenteet

  • Rantamuurin ja ponttiseinät, korjaustapaehdotukset

  • Korjaustapaehdotusten kustannusarviot

  • Kaiteiden valaistuksen uusimissuunnitelma ja kuviovalojen luonnossuunnitelma

  • Tarjoukset kaidevalaistuksen ja kuviovalojen toteuttamisesta

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Vanhankaupungin rannan laituritason ja vesiaiheen sekä rantamuurien korjauksen suunnitelmat kustannusarvioineen ja antaa luvan niiden suunnittelun jatkamiseen.

 

Kaupunginhallitus antaa luvan käyttää vuoden 2020 investointimäärärahaa kävelylaiturin kaidevalaistuksen ja kuviovalojen rakentamiseen.

 

Hankkeen jatkon investointimäärärahoista päätetään vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 laatimisen yhteydessä.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Keskustelun aikana Hannu Aalto esitti, että asia jätetään pöydälle.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa