Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 214

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 214

15.06.2020

 

Poikkeamishakemus asemakaavamääräyksestä julkisivumateriaalin muuttamiseksi

 

406/10.04.02/2020

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 214

 

Rakennustarkastaja Markku Aro:

 

Hakija

 

Naantalin kaupunki

 

Rakennuspaikka

 

529-3-55-4, Tuulensuunkatu 27

 

Kaavoitustilanne

 

Keskustakorttelien asemakaavamuutos 2015, Ak-334

 

Rakennushanke

 

Kiinteistölle rakennetaan asuinkerrostalo

 

Poikkeaminen

 

Asemakaavan yleismääräyksestä kohdasta 7 "Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus. Rakennuksella on yksi pääasiallinen julkisivuväri. Viereisillä rakennuksilla on toisistaan poikkeava väri tai värisävy. Korttelin on muodostettava väritykseltään harmoninen kokonaisuus."

 

Rakennuksen julkisivumateriaalin muutetaan rappauspinnasta puupintaiseksi.

 

Hakijan perustelut

 

Kiinteistö, jolle suunniteltava rakennus sijoittuu, jatkaa kaupunki- kuvallisesti Tuulensuunkadun vuonna 2000 valmistuneita kolmea puukerrostaloa.

 

Hankkeen vaikutukset

 

Julkisivumateriaan muutoksella on vähäinen vaikutus kaupunkikuvaan.

 

Kuuleminen

 

Kaupunki on kuullut viisi naapurikiinteistöä. Ei huomautuksia.

 

Maankäyttöosaston lausunto

 

Poikkeaminen asemakaavasta on perusteltua ja kaupunginarkkitehti puoltaa hakemusta. Puujulkisivuinen kerrostalo sopii olemassa olevien puukerrostalojen ja suojellun asemapäällikön talon vierelle hyvin. Puukerrostalot sopivat ajatuksellisesti hyvin myös Naantalin Vanhankaupungin olemukseen. Keskustakorttelien rakennustapaohjetta laadittaessa tälle kyseiselle tontille toivottiin edellä mainituista syistä mahdollisimman paljon puista julkisivupintaa, joka myös kirjattiin rakennustapaohjeeseen, siltä osin kuin asemakaavamääräykset antoivat siihen mahdollisuuden.

 

Sovelletut oikeusohjeet

 

MRL 171 § Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edellytykset

MRL 173 § Poikkeamismenettely

MRL 174 § Poikkeamispäätös

 

Päätösehdotus

 

Rakennustarkastaja Markku Aro ja kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa puoltavat haettua poikkeamishakemusta.

 

Päätösehdotuksen perustelut

 

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Haettu poikkeaminen ei haittaa kaavoitusta, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Puujulkisivuinen kerrostalo sopii olemassa olevien puukerrostalojen ja suojellun asemapäällikön talon vierelle hyvin. Puukerrostalot sopivat ajatuksellisesti hyvin myös Naantalin vanhankaupungin olemukseen.

 

Poikkeamista vastaavaa rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaoloaikana (MRL 174 §).

 

Tonttikartta, asemakaavaote ja määräykset oheistetaan.

 

LIITE A8, KH 15.6.2020 (säilytetään erillisessä poikkeamislupakansiossa)

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä selostetun poikkeamislupahakemuksen rakennustarkastaja Markku Aron esittämin perustein ja ehdoin.

 

Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa