Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 110


Rajukivi Oy kaupparekisteriote

 

Tullikadun rakentaminen välillä Tuulensuunkatu - Tori, urakoitsijan valinta

 

Tekninen lautakunta 28.09.2022 § 105     

    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 20.9.2022

 

Hanke

Rakennuskohteena on Tullikadun rakentaminen välillä Tuulensuunkatu - Tori. Urakassa uusitaan kadun kunnallistekniikka sekä rakennetaan pinta uusiksi kauttaaltaan koko kadun leveydeltä. Urakka ulottuu lounaispäässä torin ohi.

 

Työ on tarkoitus aloittaa lokakuun lopulla 2022, niin että työt valmistuvat kesäkuussa 2023.

 

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2022 on investointien kohdassa Tullikadun saneeraus, vuodelle 2022 varattu yhteensä 450 000 € määräraha. Talousarviossa 2023 on investointien kohdassa Tullikadun saneeraus hankkeen määrärahaksi esitetty 550 000 €. Vuosille 2022-2023 on hankkeelle esitetty yhteensä määrärahaa 1 000 000 €. 

 

 

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Tullikadun rakentaminen välille Tuulensuunkatu - Tori rakentamisesta 29.8.2022 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 19.9.2022 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 19.9.2022 klo 12.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 10 kpl tarjoajaa.

 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin vertailuhinta, joka koostuu urakkahinnasta ja 10 %:sta yksikköhinnoista. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

 

Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja

 

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

 

Halvimman vertailuhinnan 746.592,19 € (alv 0 %) jätti Rajukivi Oy, jonka urakkatarjouksen hinta on 678.000,00 € (alv 0 %). Rajukivi Oy:n kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 20.9.2022 klo 7.30.  Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

 

Oheismateriaali: Neuvottelumuistio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 977 635 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

678 000,00 €

Lisätyövaraus

n. 67 800,00 €

Sähkö ja valaistus (N:li Energia)

93 835,00 €

Vesihuollon tarvikkeet ja työt

n. 112 000,00 €

Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset

n. 4 000,00 € 

Puuistutukset

n. 12 000,00 €

Esteettömyys

n. 10 000,00 €

Yhteensä

n. 977 635,00 €

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Hanke tarjoaa toteutusvaiheessa rakennusalan työtehtäviä.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Tullikadun rakentaminen välillä Tuulensuunkatu - Tori urakan rakentajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan Rajukivi Oy:n urakkahintaan 678 000,00 euroa (alv 0 %) sekä tilata katuvalaistuksen Naantalin Energia Oy:ltä hintaan 93 835,00 euroa (alv 0 %).

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 110      

1001/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja kaupunginlakimies Turo Järvinen 14.10.2022

 

Tyytymättömänä teknisen lautakunnan päätökseen on Iletekniikka Oy tehnyt 12.10.2022 hankintaoikaisun urakoitsijan valinnasta. Oikaisuvaatimus on oheistettu.

 

Oheismateriaali: Iletekniikka Oy:n hankintaoikaisu

  

 

Hankintalain 133 §:ssä säädetään oikaisumenettelystä seuraavaa:

 

133 §. Hankintaoikaisun vireilletulo.

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että valitulla urakoitsijalla Rajukivi Oy ei ole tarjouspyynnössä määritellyn kelpoisuusvaatimuksen perusteella kelpoinen tarjoamaan, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta;

 

Viimeisen valmistuneen tilinpäätöksen mukainen liikevaihto on oltava vähintään 1.500.000 € (liitteeksi vahvistetut tilinpäätösasiakirja, joista liikevaihto on todennettavissa).

  

Hankintalain 2 § ja 3 §:ssä säädetään seuraavasti:

 

 2 §. Lain tavoitteet.

 

Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

 

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

 

Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tässä laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.

 

3 §. Julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet.

 

Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

 

Hankintalain 105 §:ssä kansallisista hankinnoista säädetään seuraavaa:

 

 105 §. Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen.

 

Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

 

Ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä 80-86 §:ssä säädetään.

 

Rajukivi Oy:n kaupparekisteriotteelta ilmenee, että yhtiö on perustettu 15.4.2021 ja yhtiön ensimmäiseksi tilikaudeksi on rekisteröity poikkeava tilikausi 15.4.2021 - 30.9.2022. Kaupparekisteriote on oheistettu.

 

Liite 1, TEKLA 26.10.2022

 

Rajukivi Oy on toimittanut tarjouksensa yhteydessä taseensa ja tuloslaskelmansa ajalta 15.4.2021 - 31.8.2022, koska yhtiön rekisteröimä ensimmäinen poikkeava tilikausi ei ollut tuolloin vielä tarjousajan lopussa päättynyt.

 

Markkinaoikeus on tuoreessa tapauksessaan MAO:H265/2022 todennut, että "tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista."

 

Hankintayksikkö ei ole toiminut hankintalain tai sen periaatteiden vastaisesti, vaan käyttänyt sillä olevaa harkintavaltaa tarjoajien taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn arvioimiseksi tasapuolisesti.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
- hylätä yllä olevin perustein Iletekniikka Oy:n hankintaoikaisun ja
- pysyttää voimassa teknisen lautakunnan päätöksen 28.9.2022 § 105.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Kokouskäsittely  Kaupunginlakimies Turo Järvinen oli asiantuntijana tämän pykälän ajan.

 

Päätös Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.