Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 102 

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman laadinta

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 85     

    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 5.9.2022

 

Kaupunginhallitus on antanut 13.6.2022 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

 

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu      -9.246.957 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluvun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -473.569 euroa.

Yhteensä siis -9.720.526 euroa.

 

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut alittuvat johtuen hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamista merkittävistä vaikutuksista talousarvion rakenteeseen.

Poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 654.784 euroa.

 

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2023 asetettiin 17.639.000 euroa.

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava

talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia,

jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta.

 

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi käyttötalouden osalta sekä teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo.

 

Liitteet 1-3, tekla 14.9.2022

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien

lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakanssirekisteri sekä investointiesitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn 28.9. kokoukseen.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen käyttötalouden talousarvion vuodelle 2023 sekä maksuluettelot. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 28.09.2022 § 102      

688/02.02.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 15.9.2022

 

Tekninen lautakunta jatkaa vuoden 2023 talousarvion ja 2023 - 2026 taloussuunnitelman käsittelyä.

 

Käyttötalousosa:

 

Käyttötalousosa esiteltiin lautakunnan edellisessä kokouksessa, liitemateriaaliin on tehty joitakin pienimuotoisia täsmennyksiä. Teknisten palveluiden poikkeama kaupunginhallituksen antamista ohjeluvuista on yhteensä 630.774 euroa. Ohjeluku alittuu.

 

Käyttötalousosaan on päivitetty poistot ja laskennalliset erät, jotka ovat raamin ulkopuolisia eriä. Laskennallisiin eriin sisältyvä sisäinen korko näyttäytyy tilalaitoksen osalta merkittävänä kasvuna, 2,6 miljoonaa euroa. Tämä johtuu tilalaitoksen taseyksikön purkamisesta 1.1.2022 alkaen, jonka jälkeen myös tilalaitokselle on kohdistunut kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymää 4,5 % sisäistä korkoa, joka kohdistetaan kaupungin yksiköille. Taseyksikkönä toimiessaan tilalaitos on maksanut kaupungille korkoa, mikä poistui taseyksikön purkamisen yhteydessä.

 

Investointiosa:

 

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2023 asetettiin 17.639.000 euroa.

 

Teknisen lautakunnan investointiesitys koko taloussuunnitelmakaudelle on 49,8 milj. euroa (netto 49,6 milj. euroa), josta vuodelle 2023 kohdistuu 15,4 milj. euroa.

 

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joiden kustannusvaikutus suunnitelmakaudella on 19,5 milj. euroa. Näistä merkittävin hanke on vuoden 2023

syksyllä valmistuva Luonnonmaan perhetalo.

 

Yhdyskuntatekniikan suunnitelmakaudelle ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen 2. vaiheen kunnallistekniikan toteutus 2,5 milj. euroa, Asemanseutu 2,1

milj. euroa sekä Porhonkallio ja Virpin asemakaava 2,2 milj. euroa.

 

Vesihuollon osuus suunnitelmakauden investointihankkeista on 7,1 milj. euroa.

 

Investointisuunnitelmat on lisätty liitteenä olevaan teknisen lautakunnan talousarvio ja - suunnitelmaehdotukseen.

 

Liite 1, TEKLA 28.9.2022

 

Vuoden 2023 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit, jotka ovat oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina ovat investointien vuosikohteiden erittelyt.

 

Oheismateriaali: hankekortit ja investointien vuosikohtaiset erittelyt

 

Tilalaitos on valmistellut käyttötalouden määrärahoilla toteutettavien korjaus- ja kunnostushankkeiden toteutussuunnitelman (PTS-yhdistelmä) ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyttötarkoitusta vailla

olevien rakennusten kehittämissuunnitelman.

 

Oheismateriaali: PTS-yhdistelmä

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakansseihin ei esitetä muutoksia. Vuoden 2023 alussa toteutuvan hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä ateria- ja siivouspalveluista siirtyy yhteensä 20 vakanssia hyvinvointialueelle. Teknisen lautakunnan vakanssirekisteri ja tiedot vakituisten vakanssien muutoksista ovat esityslistan liitteenä.

 

Liite 2, TEKLA 28.9.2022

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta. Maksuluettelot, joihin kohdistuu muutoksia käsitellään tässä kokouksessa omana erillisenä asiana. Liitteenä on vesihuollon voimassa olevat maksuluettelot, joihin ei esitetä muutoksia.

 

Liite 3, TEKLA 28.9.2022

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, vuosien 2023 - 2026 investointisuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

 

Kokouskäsittely  Keskustelun kuluessa Heikki Lindgren esitti Arto Lehtosen, Eliisa Ansamaan ja Eero Latvalan kannattamana, että investointisuunnitelmaan lisätään vuodelle 2023 10.000 euron määräraha suojatien rakentamiseen Luikkionkadun yli Apilatieltä Metsävirnankadulle. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

  Eero Latvala esitti Heikki Lindgrenin ja Arto Lehtosen kannattamana, että liikuntahallin rakentamista aikaistettaisiin vuodella ja ajoitettaisiin vuosille 2026 ja 2027, ja että hankkeesta tehtäisiin elinvoimahanke. Samalla raamia kasvatetaan tai vaihtoehtoisesti muita hankkeita siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle.

 

 Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Jaanto, Jyväkorpi, Peltola-Ojala, Ratilainen, Saarni ja Suovanen.

 

  Latvala-Lindgren-Lehtosen ehdotuksen puolesta äänestivät Lindgen, Ansamaa, Lehtonen, Stockfjelt ja Latvala.

 

 Puheenjohtaja toteisi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen äänin 6-5.

 

  Eero Latvala esitti, Heikki Lindgrenin kannattamana, että Maijamäen kotitalousluokan peruskorjauksen tilalta vuonna 2023 toteutetaan liikunnan puku- ja pesutilojen korjaus.

 

 Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Jaanto, Ansamaa, Jyväkorpi, Peltola-Ojala, Ratilainen, Saarni ja Suovanen.

 

 Latvala-Lindgrenin ehdotuksen puolesta äänestivät Lindgren, Lehtonen, Stockfjelt ja Latvala.

 

 Puheenjohtaja toteisi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen äänin 7-4.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, vuosien 2023 - 2026 investointisuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

 

 Tämän lisäksi tekninen lautakunta esittää lisättäväksi investointisuunnitelmaan vuodelle 2023 10.000 euron määrärahan suojatien rakentamiseen Luikkionkadun yli Apilatieltä Metsävirnankadulle.

 

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.