Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.04.2022/Pykälä 40 

Ruonan yhdystien välillä Aurinkotie - Rautakatu, Ripikadun lounaisosan, Kölitien ja Kölikujan sekä Aurinkotien kiertoliittymän keskiaiheen katusuunnitelmaehdotuksien vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 16.02.2022 § 18     

    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 8.2.2022

 

Suunnittelualue sijaitsee Rautakadun ja Aurinkotien välisellä alueella Ruonan yhdystiellä ja siihen liittyvällä Ripikadun osuudella sekä Kölitien ja Kölikujan osuuksilla.

 

Ripikadun, Kölitien ja Ruonan yhdystien liittymä parannetaan rakentamalla kiertoliittymä. Ruonan yhdystielle välille Ripikatu-Rautakatu on suunniteltu uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Yhdistetyn pyöräilytie ja jalkakäytävän asfaltoitu leveys on 3,5 m. Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän väliin on esitetty monilajinen viherpainanne puuistutuksineen. Välikaistalle tulee valaistus ja myös Kölipuiston nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on esitetty valaistavaksi.

 

Ruonan yhdystielle välille Aurinkotie-Ripikatu on esitetty jatkuva keskikoroke (viherkaista) ajoratojen väliin liikenteen jäsentämiseksi. Samalla osuudella molemmin puolin on esitetty nykyistä leveämmät yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät (asfaltoitu leveys 4,0 m). Samalla osuudella ajoradat ovat asfaltoidulta leveydeltään 4,75 m. Aurinkotien keskiaihe ja tulosaarekkeiden kiveys on esitetty myös uudistettavaksi. Valaistus on esitetty uusittavaksi.

 

Kölikujan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on linjattu nykyistä etelämmäksi. Väylän asfaltoitu leveys on 4,0 m. Väylän ja viereisen kaupan pysäköintialueen väliin on esitetty pientä maastonmuotoilua istutuksineen.

 

Suunnitelmat ovat liitteenä.

 

Liitteet A7 - A9, TEKLA 16.2.2022

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Ruonan yhdystien välillä Aurinkotie-Rautakatu, Ripikujan lounaisosan ja Kölitien ja Kölikujan sekä Aurinkotien keskiaiheen katusuunnitelmaehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 06.04.2022 § 40      

179/10.03.01.00.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 29.3.2022

 

Ruonan yhdystien välillä Aurinkotie-Rautakatu, Ripikadun lounaisosan, Kölitien ja Kölikujan sekä Aurinkotien kiertoliittymän keskiaiheen katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävänä 2.3-15.3.2022 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Turun seutusanomissa.

 

Suunnitelmaehdotuksista saatiin yksi muistutus. Muistutus on liitteenä.

 

Liite A1, TEKLA 6.4.2022

 

Muistutuksessa oli kuusi kohtaa, jotka on referoitu ja esitetty vastaukset alla. Alla olevassa tekstissä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on merkitty lyhenteellä "JKPP-väylä".

 

  1. Kohdassa muistuttaja esitti kiertoliittymän näkemien parantamista Ripikadun kohdalla sekä suojatien järjestelyiden turvallisuuden parantamista.

 

Kiertoliittymän kiertotilan ja JKPP-väylän välisen alueen kasvillisuus toteutetaan matalana kasvillisuutena, jolloin ne eivät ole näkemäesteenä.

 

Ripikadun kiertoliittymää lähinnä oleva suojatien läntisen ylityskohdan odotustila on olematon tilanpuutteen johdosta. Kiertoliittymästä poistuvalla autoilijalla nopeuden pitäisi kuitenkin olla maltillinen. Suunnitelmaan on lisätty suojatien liikennemerkkeihin varsitehosteet.

 

  1. Kohdassa muistuttaja ehdottaa, että Kölikujan ja Ruonan yhdystien suuntaisen JKPP-väylien risteyksessä Ruonan yhdystien suuntainen JKPP-väylä olisi etuajo-oikeutettu risteävään JKPP-väylään nähden.  Samaisen risteyksen näkemät pidettiin riittämättöminä. Risteyksen linjausta ei pidetty hyvänä.

 

Väistämisvelvollisuusmerkkien asettamista tähän paikkaan ei ole esitetty. Liittymä on tasa-arvoinen risteys.  Tässä kohtaa lähialueella ei ole liittymiä vastaavanlaisesti järjestetty, joten järjestely voisi olla yllättävä ja yksittäinen kohta liikkujalle.

 

Alueelle esitettyä kumpua ja sen kasvillisuutta on muotoiltu uudelleen, jotta näkemät paranevat.

 

  1. Kohdassa muistuttaja esittää Ruonan yhdystien idän puoleista JKPP-väylää levennettäväksi 4,0 metriin.

 

Ruonan yhdystien molemmin puolin on suunnitelmassa JKPP-väylä välillä Aurinkotie-Rautakatu. E18 Turun kehätien hankkeen osalta laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelmaluonnoksissa on tällä hetkellä esitetty, että JKPP-väylä tulisi molemmin puolin välillä Rautakatu-E18.  Nykyistä Ruonan yhdystien ajorataa ei ole haluttu siirtää kustannussyistä. Ruonan yhdystien ajoradan ja kaupan tontin välinen alueelle on sovitettu viheralue ja JKPP-väylä. Välikaistan puuistutukset on edellytetty myös asemakaavassa. Ruonan yhdystien levyttä on perusteltu vielä kohdassa 6. JKPP-väylän leveys on esitetty pidettäväksi 3,5 metrisenä.

 

  1. Kohdassa Ripikadun pohjoista suojatielle kulkua pidettiin jyrkkänä ja reunakivet haluttiin poistaa.

 

Ko. kohdan reunakivet poistettiin suunnitelmasta.

 

  1. Kohdassa huomautettiin, että huoltoaseman ja ruokakaupan välistä Ruonan yhdystiellä puuttuu valaistus JKPP-väylien osalta.

 

Kyseisessä kohdassa valaisimet on sijoitettu ajoratojen väliselle erotusalueelle.  Tämän valaistuksen on todettu laskelmin riittämään myös JKPP-väylille.

 

  1. Kohdassa on Ruonan yhdystien kaistaleveyttä Ripikadun ja Rautakadun välisellä alueella on ehdotettu kavennettavaksi mm ajonopeuksien hillitsemiseksi.

 

Kaistan leveyttä kavennettiin 4,0 metristä 3,75 metriin (yhteensä 0,5 metriä). Ruonan yhdystie on E18-tieltä tuleva sisääntuloväylä ja sen ympäröivässä maankäyttö vaatii mitoituksessa huomioimaan myös huoltoliikenteen.

 

Lisäksi liikenteenohjauslaitteiden osalta on poistettu merkki B7 (väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa), koska ko. merkkiä voidaan käyttää rakenteellisesti korotetulla pyörätien jatkeella.

 

Päivitetyt suunnitelmat ovat liitteenä.

 

Liitteet A2 - A4, TEKLA 6.4.2022

 

 

Esittelijä Vs. tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa muistutuksen tiedokseen. Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa Ruonan yhdystien välillä Aurinkotie-rautakatu, Ripikadun lounaisosan, Kölitien ja Kölikujan sekä Aurinkotien kiertoliittymän keskiaiheen päivitetyt katusuunnitelmaehdotukset

 

Päätös Vs. teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.