Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.02.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kiinteistöosakeyhtiö Koivistontie 5:n hulevesimaksun reklamaatio

 

Tekninen lautakunta 10.02.2021 § 12     

203/02.05.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Reima Ojala 2.2.2021

 

Reklamaatio


------------------------------- ovat 18.1.2021 lähettäneet reklamaation Koivistontie 5:n hulevesimaksusta sähköpostitse Naantalin tekniselle lautakunnalle. He pyytävät, että hulevesimaksua koskeva reklamaatio mainitaan tiistain 19.1.2021 teknisen lautakunnan kokouksessa ja että se käsitellään perusteellisesti sitä seuraavassa kokouksessa keskiviikkona 10.2.2021.

 

Koivistontie 5:n reklamaatio:
"Arvoisa Naantalin kaupungin tekninen lautakunta

 

Pidämme Rymättylän Koivistontie 5:lle, kiinteistönumero 529-547-1-159, käyttöpaikka V115370, asetettua hulevesimaksua (840 €/vuosi) kohtuuttomana, yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena ja maksun tavoitteiden vastaisena. Pyydämme, että tekninen lautakunta ottaa käsittelyyn hulevesimaksua koskevan reklamaatiomme, ja ottaa erityisesti oheisessa lisäselvityksessä olevat seikat huomioon uudelleenarvioinnissa, jossa pyydämme ensisijaisesti ko. kiinteistölle asetetun hulevesimaksun poistoa kokonaan taannehtivasti sen aloittamisesta lähtien tai vaihtoehtoisesti maksujen selkeää alentamista. 

 

Kyseessä on n. 9000 m2 tontti, josta n. 3/4 osaa eli 7000 m2 on lehto-

/sekametsää ym kasvillisuutta. Kiinteistön ainoan rakennuksen ala on 1000 m2 (käytetään pelkästään varastona) ja asfaltoidun piha-alueen ala 1500 m2. Kiinteistöä ei ole yhdistetty sadevesiviemäröinnin piiriin. Myöskään tähän kytkettyä salaojitusta ei ole, vaan kaikki sade-/hulevesi hallitaan tontin luonnollisen kaltevuuden ja runsaan metsikon ja kasvillisuuden avulla. Ainoastaan tontin yhdellä rajalla on avo-oja (Koivistontien vieressä). Tonttimme ei vietä sinne päin ja se onkin käytönnössä aina kuiva ja siinä harvoin seisova vähäinen vesimäärä on ylempää mäeltä peräisin. 

 

Koivistontie 5:n hulevesien hallinta on jo 70-luvun rakennussuunnitelmassa huomioitu ja ratkaistu mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla, jossa valuma-aluetasoisesti vesi ohjautuu kokonaisuudessaan isoon metsikköön imeytyen näin puuston ja kasvillisuuden käyttöön ja päätyen osaltaan myös pohjavedeksi (liite 1). Näin ollen hulevesiongelmaa ei ole, eikä sitä siirretä kenenkään muun ongelmaksi. Naantalin kaupungin uusi hulevesimaksu on järkevä ja perusteltu kokonaisuutena, mutta sen toteuttamisen ja suunnittelun on lähdettävä yksilöllisistä, todellisista ja kohdennetuista tarpeista. Siinä merkittävää on, mitkä tontit ja kiinteistöt viemärijärjestelmää todellisuudessa rasittavat.

 

Valtion vesihuoltolakimuutosta pitää jalkauttaa ja toteuttaa johdonmukaisesti kunnasta riippumatta. Ohjeistuksessa on määrätty käyttämään kertoimia, joilla eri alueet luokitellaan eri maksuluokkiin ja kiinteistökohtaisesti tulee käyttää alennuskertoimia, mikäli tontin erityispiirteiden takia se on perusteltua. Samoin lain mukaan kiinteistö on perusteltua myös vapauttaa maksuista ja hulevesijärjestelmän piiristä, mikäli kiinteistön hulevesien hallinta hoidetaan asianmukaisesti muilla toimenpiteillä tai sen erityispiirteet sitä puoltavat. Olemme yhteistyöllä lakimiehen kanssa selvittäneet uudestaan asiaa ja on tullut selville lukuisia ennakkotapauksia, joissa vastaavien laita-alueiden yksilölliset piirteet (mm. iso tonttikoko, metsäinen kiinteistö, ei vieruskiinteistöjä) ovat peruste selkeästi alentaa ja monissa tapauksissa poistaa koko hulevesimaksu sellaisenaan ko. kiinteistön kohdalla. Tätä siis tukee myös hallituksen ehdotus uudeksi vesihuoltolaiksi HE 218/2013 (liite 3). Liitteenä myös Turun ja Mikkelin kaupunkien selvitys asiasta (liite 2). Lisäksi on tullut ilmi, että osa Naantalin alueen kiinteistöistä eivät ole olleet hulevesimaksun alaisia ensimmäisestä vuodesta (1.7.2017) lähtien kuten Koivistontie 5, vaan niiltä on alettu perimään maksua vasta myöhemmin. Tämäkin on omiaan asettamaan kiinteistöt eriarvoiseen asemaan keskenään ja kertoo Naantalin kaupungin hulevesimaksun käyttöönoton keskeneräisyydestä, sekä osoittaa, että Naantalin kaupunki kohtelee tässä asiassa kiinteistöjen omistajia yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

 

Yleisesti maksun valmistelussa keskeisellä sijalla on myös ollut, ettei se saisi merkittävästi nostaa nykyisiä maksuja vaan jätevesimaksun alenemisen myötä maksut säilyvät karkeasti ennallaan. Tämä tavoite ei toteudu Koivistontie 5:n kohdalla, jossa vedenkäyttö/jäteveden määrä on ollut jo vuodesta toiseen vain joitakin kuutioita vuodessa eli käytännössä olematonta. Koivistontie 5:n vesilaskut ovatkin 10-kertaistuneet huleveden myötä, n. 100:sta eurosta n. 1000:een euroon, siitä huolimatta että Koivistontie 5 ei em. selvityksin rasita kunnan hulevesijärjestelmää (edes avo-ojia) lainkaan.

 

Olemme asiassa aiemmin jo järjestäneet katselmuksen, jossa tarkoituksemme oli paikan päällä käydä asiallisesti läpi imeytys- ja viivytyssunnitelma ja tontin erityispiirteet hulevesimaksujen määrittämisessä. Paikalle saapui kaksi kaupungin vastaavaa edustajaa, jotka eivät suostuneet käymään katselmusta läpi. Heidän esittämät kommentit "Ottakaa tämä veroluontoisena maksuna" ja "Nämä on omistavan tahon ongelmia" eivät vahvistaneet käsitystämme Naantalin kaupungin hulevesimaksujen perusteiden oikeudenmukaisuudesta eikä omistajien kohtelusta yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

Annamme tarvittaessa mielellämme jatkoselvityksiä aiheesta.

 

Kunnioittaen,

-------------------------------
Kiint. Oy. Koivistontie 5:n osakkaat"

 

Reklamaatio liitteineen on liitteenä.

 

LIITE B1, TEKLA 10.2.2021

 

Reklamaation sähköpostisaatteessa he perustelevat lisää toimittamaansa reklamaatiota.
Sähköpostisaate:
"Hei

Pyydämme kohteliaimmin, että tämä hulevesimaksua koskeva reklamaatio (liite) mainitaan tiistain 19.1.2021 teknisen lautakunnan kokouksessa ja että se käsitellään perusteellisesti sitä seuraavassa kokouksessa ke 10.2.2021.

 

 

Lakimiestä konsultoitua, hallituksen esitykseen HE 218/2013 uudesta vesihuoltolaista tarkemmin perehdyttyä ja muihin ennakko- ja esimerkkitapauksiin tutustuttua, on tullut selville merkittäviä uusia lakipohjaisia perusteita aloittaa reklamaatio Koivistotie 5:n hulevesimaksun edellytyksistä.

 

Olemme asiasta jo aiemmin huomauttaneet. Tällöin kaupungin vastauksessa vedottiin ytimekkäästi vain, että vesihuoltolaitos perii huleveden viemäröintimaksua vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoihin liittyneiltä kiinteistöiltä ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2017 hulevesimaksun laskentaperiaatteen ja taksan. Vastauksessa ei otettu mitään kantaa, miten syrjivä laskentaperiaate on ko. kiinteistön kohdalla. Hallitus on esityksessään nimenomaan painottanut, että maksu pitää perustua ja jyvittää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (alueittain / kiinteistökohtaisesti) ja että maksu ei saa missään nimessä olla veroluontoinen:

 

"Maksu voi perustua kunnan hulevesien hallinnan ratkaisuihin, kiinteistön sijaintiin sekä alueen hulevesijärjestelmän suunnittelukustannuksiin kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella, jolloin se on eri alueilla erisuuruinen."

 

"Säännöksillä pyritään paitsi varmistamaan vesihuollon kustannusten kattaminen, myös suojaamaan vesihuoltolaitoksen asiakkaita kohtuuttomilta maksuilta sekä estämään laitoksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja piiloverotus."

 

Nyt on syytä huomioida, että argumentit ja mihin asioihin ja pykäliin vedotaan, ovat nyt täysin erisyihin nojautuvat. Aiemmin keskityttiin tontin yksilöllisiin piirteisiin, jotka nekin toki olisivat jo syy todeta hulevesilaskutuksen syrjivyys ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuus. Nyt reklamaatio käsittelee näiden lisäksi, miten laskutusperusteita päätettäessä ei ole noudatettu hallituksen ehdotusta ja näin ollen Suomen lakia (Finlex HE 218/2013).

 

Naantalin soveltama huleveden maksuperuste kärjistyy laita-alueiden (entisten kuntien) isoalaisilla teollisuuskiinteistöillä, joissa metsän osuus on huomattava, jotka ovat alunperin suunniteltu huleveden poistoon luonnollisesti käyttäen hyväksi metsikköä ja tontin viettämää tähän suuntaan, ja joissa jätevesimäärät ovat minimaalisia. Nämä kaikki kohdat toteutuvat Koivistontie 5:n tapauksessa ja tästä syystä sen vesimaksut ovat uuden sovelletun hulevesimaksun myötä kymmenkertaistuneet siitä mitä se on sitä ennen ollut, vaikka todellisuudessa käytännön tasolla ko. kiinteistö ei rasita kaupungin hulevesijärjestelmää miltään osin - ennen tai nyt.

 

Pyydämme myös kohteliaimmin, että kaikki Koivistontie 5:ttä koskevat hulevesimaksut ja -perinnät pidetään odottavassa tilassa niin kauan, että asiaan saadaan lopullinen päätös ja ratkaisu. Tässä kuussa saapui uusi lasku vuodesta 2020 (Laskunro: 2122013) summaltaan 882,37€ ja eräpäivä 8.2.2021. Siihen on yhdistetty myös vedenkulutusarvio ja jätevesimaksu. Nämä luonnollisesti maksamme, mutta pyydämme eriyttämään ne eri laskulle kuten asia on ollut aiemminkin (olemme tästä yhteydessä talousosastoon tällä viikolla). Lisäksi perinnässä on aiemman vuoden lasku, jonka olemme myös pyytäneet laittamaan syrjään siksi aikaa, että asiaamme tulee lopullinen ratkaisu. Ja näin myös sovittu ja toimittu. Näitä tai mitään muutakaan hulevesimaksua koskevaa perintää ei myöskään tule käynnistää uudelleen ennen asian lopullista ratkaisua. Olemme aiemmin maksaneet yhden laskun v. 2018, joka koski heinä-joulukuuta 2017. Tämän maksoimme perintätoimistolle välttääksemme silloiset lisäharmit, mutta jo tuolloin ilmoitimme tyytymättömyyden huleveden laskutusperusteisiin ko. kiinteistön kohdalla ja jo tällöin vaadimme laskun hyvittämistä kunnes asia ratkeaa.

 

Terveisin,

----------------

------------

---------------

-------------

 

Koivistontie 5:n osakkaat pyytävät reklamaatiossa ja saatesähköpostissa, että:
- tekninen lautakunta ottaa käsittelyyn hulevesimaksua koskevan reklamaation, ja ottaa erityisesti  lisäselvityksessä olevat seikat huomioon uudelleenarvioinnissa, jossa he pyytävät ensisijaisesti ko. kiinteistölle asetetun hulevesimaksun poistoa kokonaan taannehtivasti sen aloittamisesta lähtien tai vaihtoehtoisesti maksujen selkeää alentamista
- kaikki Koivistontie 5:ttä koskevat hulevesimaksut ja -perinnät pidetään odottavassa tilassa niin kauan, että asiaan saadaan lopullinen päätös ja ratkaisu
- hulevesimaksuja koskevaa perintää ei myöskään tule käynnistää uudelleen ennen asian lopullista ratkaisua
- he ovat pyytäneet, että aiempaa vuotta koskevan lasku, joka on perinnässä, laitetaan syrjään siksi aikaa, että heidän asiaansa tulee lopullinen ratkaisu
- he ovat vaatineet perintätoimistolle maksetun laskun yhteydessä, että lasku hyvitetään kunnes asia ratkeaa.

Kiinteistö Oy Koivistontie 5:n puolesta on 28.1.2021 varatuomari ----------------- lähettänyt Naantalin kaupungille sähköpostin, jossa kerrotaan, että kiinteistöosakeyhtiö on reklamoinut Naantalin kaupunkia hulevesimaksusta ensimmäisen hulevesilaskun yhteydessä ja että ensimmäinen reklamaatio jäi hyvin kevyelle tarkastelulle kaupungin osalta. Kiinteistöosakeyhtiö ei ole missään vaiheessa luopunut reklamaatiostaan.

28.1.2021 saapunut sähköposti:
"Hei, 

Kiinteistö Oy Koivistontie 5 on reklamoinut Naantalin kaupungin hulevesimaksusta ja maksun määräytymisen perusteista saatuaan niistä tiedon ensimmäisen hulevesilaskun yhteydessä. Ensimmäinen reklamaatio jäi hyvin kevyelle tarkastelulle kaupungin osalta. Kiinteistö Oy Koivistontie 5 on sittemmin tehnyt uuden reklamaation maksun perusteista sen edustajien saatua lisätietoja mm. kyseisen lainsäädännön tarkoituksesta (vesihuoltolaki ja laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014). Tekninen lautakunta on ottanut asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan helmikuussa 2021. 

Kiinteistö Oy Koivistontie 5 ei ole missään vaiheessa luopunut reklamaatiostaan eikä ilmoittanut, että Naantalin kaupungin soveltamat huleveden laskutusperusteet olisivat aiheellisia. Se on edelleen pyytänyt, että lautakunta ratkaisi asian ensimmäisestä reklamaatiosta lukien eli myös aiempien hulevesimaksun osalta. 

Kiinteistö Oy Koivistontie 5 toistaa sen vuoksi jo aiemmin esittämänsä pyynnön, että seuraavien laskujen perinnästä luovutaan joko kokonaan tai joka tapauksessa siihen asti, että asiassa saadaan lopullinen ratkaisu: 

Saaja

Asia-/laskunumero

Summa (€)

Intrum Oy

38828172

1085, 71

Intrum Oy

39402157

899,63

N:n Vesihuoltolaitos

122013

882,37

 Kiinteistö Oy Koivistontie 5:n edustaja oli ollut asiassa viimeksi yhteydessä Naantalin kaupunkiin vuoden 2020 loppupuolella ja tällöin laskutus / laskujen perintä oli keskeytetty. Nyt laskutus on taas aktivoitu, vaikka reklamaatio on käsittelyssä teknisessä lautakunnassa. 

Saatavien perinnästä annetun lain 4b §:n mukaan maksun perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa ja esittää perustelut kiistämiselleen. Näin on tehty yllä olevien laskujen osalta ja perintä tulee siten em. lain nojalla keskeyttää.

Lisäksi tiedoksenne: Viimeisestä 882,37€ suuruisesta laskusta on lähetetty muutospyyntö vesilaitokselle, jossa se on pyydetty jakamaan kahteen osaan: 1) hulevesilasku ja 2) käyttö-/jätevesilasku. Tämän laskun kohdalla keskeytyspyyntö koskee vain hulevesiosuutta. Käyttö-/jätevesilasku maksetaan laskun eräpäivän mukaisesti. Em. laskut on lähetetty SR Holding Oy:lle.

Ystävällisin terveisin,

-----------------
varatuomari
Kiinteistö Oy Koivistontie 5:n puolesta"

28.1.2021 saapuneessa sähköpostissa Kiinteistö Oy Koivistontie 5 pyytää, että:
- Saatavien perintä sähköpostissa mainittujen laskujen osalta pitää keskeyttää.

 

Hulevesimaksut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2017 hulevesimaksun laskentaperiaatteen ja taksan sekä päättänyt hulevesimaksun käyttöönotosta. Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen. Hulevesimaksujen laskutus on aloitettu 1.7.2017. Käytännön syistä laskutus aloitettiin muutamassa erässä. Kaupunginvaltuuston päätös liitteenä.

LIITE B2, TEKLA 10.2.2021

 

Kaupungin hulevesimaksua peritään hulevesijärjestelmän vai­ku­tus­alu­ee­seen kuuluvilta kiinteistöiltä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupungin hulevesimaksua peritään kau­pun­gin hulevesijärjestelmästä kaupungille aiheutuvien kustannusten kat­ta­mi­sek­si. Kustannuksilla tarkoitetaan kaupungin hulevesijärjestelmän suun­nit­te­lus­sa, rakentamisesta, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneita kus­tan­nuk­sia.

 

Kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat sellaiset kiin­teis­töt, joita kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee. Kiinteistön kuu­lu­mi­nen vaikutusalueeseen ei edellytä konkreettista liittymistä kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mään. Kaupungin hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan kaupungin vas­tuul­la olevien hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden, rakenteiden ja laitteiden kokonaisuutta. Kaupungin hulevesijärjestelmään voi kuulua esi­mer­kik­si avo-ojia, viivytys- ja imeytysjärjestelmiä, kosteikkoja, hu­le­ve­si­vie­­rei­tä sekä katurakenteeseen kuuluvia huleveden johtamiseen tar­koi­tet­tu­ja rakenteita.

 

Kaupungin hulevesimaksu on vuosittainen julkisoikeudellinen maksu. Siten esi­mer­kik­si liittymismaksun periminen kunnan hulevesijärjestelmään liit­ty­vil­tä kiinteistöiltä ei ole mahdollista.

 

Vesihuoltolaitos perii huleveden viemäröintimaksua ve­si­huol­to­lai­tok­sen hulevesiviemäriverkostoihin liittyneiltä kiinteistöiltä. Ve­si­huol­to­lai­tok­sen asiakkailtaan perimät maksut ovat aina yksityisoikeudellisia.

 

Vesihuoltolaitoksen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa asiakkailta pe­rit­­vil­lä maksuilla uus- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset. Maksuihin saa lisäksi sisältyä kohtuullinen tuotto pääomalle. Tämä koskee myös hu­le­ve­den viemäröinnin kustannuksia.

 

Maksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön rakennustyyppi sekä tontin pin­ta-ala. Teollisuuskiinteistöjen maksuun vaikuttaa lisäksi niiden lä­päi­se­mät­­män pinnan osuus kiinteistöllä. Vesihuoltolaitoksen hu­le­ve­si­vie­­ri­ver­kos­toon liittyneet kiinteistöt saavat alennuksen kunnan hulevesimaksusta si­jai­tes­saan kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella (eli maksaessaan mo­lem­pia maksuja).

 

Liitteenä hulevesiverkostoon liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksut.

 

LIITE B3, TEKLA 10.2.2021

 

Aikaisempi vuoden 2017 reklamaatio

Naantalin tekninen lautakunta on 16.5.2018 hylännyt päätöksellään § 52 Koivistontie 5:tä koskevan hulevesimaksun muutoshakemuksen. Päätös on lähetty tiedoksi kiinteistön omistajille 22.5.2018. Päätöksestä ei ole tehty valitusta ja päätös on lainvoimainen.

Liitteenä teknisen lautakunnan päätös § 52, 16.5.2018 liitteineen.

LIITTEET B4-B5, TEKLA 10.2.2021

 

Oikeudellinen tarkastelu

 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) lisättiin 1.9.2014 hulevesien hal­lin­taa koskevia säännöksiä. MRL:n mukaan kunta vastaa hulevesien hal­lin­nan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi täyttää jär­jes­­mis­vas­tuun joko toteuttamalla omaa hulevesijärjestelmäänsä (kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mä) sekä määrittelemällä vesihuoltolaitokselle huleveden vie­­röin­ti­alu­een, jolla vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n 1 momentin mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

 

Naantalin kaupunginvaltuusto on 17.10.2016 päättänyt että, vesihuoltolaitos huo­leh­tii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sa­de- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yh­dys­kun­ta­ke­hi­tyk­sen tarpeita vastaavasti.

 

Naantalin kaupungin valtuusto on 24.4.2017 päättänyt hulevesimaksuista. Maksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön rakennustyyppi sekä tontin pin­ta-ala. Teollisuuskiinteistöjen maksuun vaikuttaa lisäksi niiden lä­päi­se­mät­­män pinnan osuus kiinteistöllä. Vesihuoltolaitoksen hu­le­ve­si­vie­­ri­ver­kos­toon liittyneet kiinteistöt saavat alennuksen kunnan hulevesimaksusta si­jai­tes­saan kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella (eli maksaessaan mo­lem­pia maksuja).

 

Korkein hallinto-oikeus on 21.1.2021 (KHO:2021:12) todennut, että eri kuntien maksuperusteiden erilaisuus ei merkitse, että yhdenvertaisuusperiaatetta olisi rikottu, kun maksu määrätään kunnan oman taksan mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain esitöiden edellytyksenä maksun määräytymiselle ei ole yksinomaan se, että kiinteistöltä johdetaan tosiasiassa hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään. Maksun perusteen oikeutuksena voidaan pitää siten myös sitä, että kiinteistö hyötyy hulevesijärjestelmästä yleisesti.

 

Liitteenä KHO:n päätös KHO:2012:12.

 

LIITE B6, TEKLA 10.2.2021

 

 

Kiinteistö 529-547-1-159, hulevesimaksu

 

Kyseessä oleva kiinteistö 529-547-1-159 osoitteessa Koivistontie 5, 21140 Rymättylä, sijaitsee asemakaava-alueella Naantalin kaupungin hulevesialueella. Kiinteistöltä peritään kaupungin hulevesitaksan mukainen hulevesiverkostoon liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksu:

-          Kaupungin hulevesimaksu = X x K x A x (V)

-          X = kaupungin hulevesimaksun yksikköhinta 28,00 €/v

-          K = kiinteistökerroin 1,5 (Kovaa pintaa enintään 50 %)

-          A = kiinteistön pinta-alakerroin 20 (Pinta-ala 6 000 - 19 999 m2)

-          Vähennyskerrointa V ei käytetä, koska kiinteistö ei ole liittynyt vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.

-          Kaupungin hulevesimaksu = 28,00 x 1,5 x 20 = 840 €/vuosi.

 

 

Päätösvalta

 

Hallintosääntö 36 §

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää edellä esitetyn perusteella hylätä kiinteistöosakeyhtiö Koivistontie 5:n tekemän reklamaation hulevesimaksuista. Lautakunta päättää myös, että kaikki Koivistontie 5:ttä koskevat lainvoimaiset hulevesimaksut laskutetaan ja tarvittaessa niiden perintä toteutetaan kaupungin perintäohjeiden mukaisesti.

 

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana tekninen lautakunta teki teknisen johtajan päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: Teollisuustonttien maksuluokkaan pitää saada enemmän maksuluokkia tontin peitteisyyden ja hulevesiverkostoon kohdistuvan kuormituksen mukaan, esim. 10 % porrastuksella, jolloin olisi mahdollisuus paremmin ottaa huomioon todellinen tilanne. Taksoitus pitäisi teknisen toimen valmistella vielä tämän kevään kuluessa, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tällä tavalla olisi selvät ja oikeudenmukaisemmat perusteet määritellä teollisuustonttien maksuja.

 

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus

 

Tekninen lautakunta päättää edellä esitetyn perusteella hylätä kiinteistöosakeyhtiö Koivistontie 5:n tekemän reklamaation hulevesimaksuista. Lautakunta päättää myös, että kaikki Koivistontie 5:ttä koskevat lainvoimaiset hulevesimaksut laskutetaan ja tarvittaessa niiden perintä toteutetaan kaupungin perintäohjeiden mukaisesti.

 

Teollisuustonttien maksuluokkaan pitää saada enemmän maksuluokkia tontin peitteisyyden ja hulevesiverkostoon kohdistuvan kuormituksen mukaan, esim. 10 % porrastuksella, jolloin olisi mahdollisuus paremmin ottaa huomioon todellinen tilanne. Taksoitus pitäisi teknisen toimen valmistella vielä tämän kevään kuluessa, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tällä tavalla olisi selvät ja oikeudenmukaisemmat perusteet määritellä teollisuustonttien maksuja.

 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa