Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.02.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lausunto tiesuunnitelmasta maantien 189 ja 1930 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Virventie - Meripirtintie

 

Tekninen lautakunta 10.02.2021 § 13     

80/10.03.01.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

 

ELY-keskus pyytää, että Naantalin kaupunki antaa ELY-keskukselle lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista sekä liittämään lausuntopyynnössä esitetyt asiakirjat, ja selvitykset. Liitteenä on lausuntopyyntö 1.12.2020 ja lausuntopyynnön täydentäminen 12.1.2021.

 

LIITTEET B7-B8, TEKLA 10.2.2021

 

Oheismateriaali

-          tiesuunnitelmaselostus

-          suunnitelmakartta

-          Särkänsalmen sillan levennys, pääpiirustus

-          kustannusarviolomake

-          hyväksymisehdotus

 

Esityslistan liitteenä oli muistutus 1 ja muistutus 2.

 

Tiesuunnitelma-aineisto on tutustuttavissa osoitteessa:

https://liikennevirasto.sharefile.eu/share/view/s60a0d5df7b8c407/fo8aaeae-7e97-4f63-ab27-e22aebd230aa

 

Tiesuunnitelmasta maantie 189 ja 1930 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Virventie - Meripirtintie on valmisteltu seuraava lausunto:

 

Naantalin kaupunki pitää erittäin tärkeänä jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista Särkänsalmen sillalle ja tiepenkereelle suunnitellussa aikataulussa vuoden 2022 aikana.

Naantalin kaupunki esittää lisäksi, että tienpitäjä aloittaa tiesuunnitelman laatimisen vuonna 2021 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Rymättyläntielle ja Rööläntielle tieosuuksille

  • Merimaskuntie - Ylttistentie
  • Kuralantie - Röölä

 

Toteuttamalla em. jalankulku ja pyöräilyväylien osuudet parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta ja olosuhteita saariston alueella merkittävästi. Näiden väylien toteuttaminen liittää aikaisemmat Merimaskun ja Rymättylän kuntakeskukset osaksi seudullista kevyen liikenteen väyläverkostoa. Väyläosuudet ovat myös osa saariston rengastietä ja pientä rengastietä ja siten mahdollistavat kestävien liikkumistapojen kehittämistä myös matkailun näkökulmasta.

 

Naantalin kaupunki lausuu seuraava lausuntopyynnössä esille nostettuihin seikkoihin seuraavaa:

 

Alueen voimassa olevat asemakaavat on liitetty tiesuunnitelmaan, osa A 1_7T_3 asemakaavat.pdf

 

Naantalin kaupunki on kuuluttanut tiesuunnitelma aloittamisesta ja nähtävillä olosta seuraavasti:

- Ilmoitus suunnittelun aloittamisesta ja tutkimusoikeudesta 26.9 - 28.10.2019

- Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä 20.10. -  3.11.2020

- Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta 4.12.2020 8.1.2021

 

 

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on asetettu kolme tavoitetta: saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen edistää jalankulku- ja pyöräily liikkumismuotojen kasvua. Väylä yhdistää saaristo-osia Naantalin keskusta-alueeseen ja parantaa saariston rengastien pyöräilyolosuhteita. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen edistää valtakunnallisia ja MAL-sopimuksessa liikkumiselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt 13.5.2020 Porhonkallio ja Virpin asemakaava ja asemakaavan muutosta (AK 336).

Kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä ja ehdotus pyritään saamaan kaupungin valtuuston käsiteltäväksi 2021 kesäkuun mennessä.

Laadittavassa ehdotuksessa on huomioidaan Särkänsalmen jalankulku- ja pyöräväylän tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut.

 

Rymättyläntiellä (M1 plv 1425 - 1555 vas.) linja-autopysäkin kohdalla jalankulku ja pyöräilyväylä ylittää vähäisissä määrin nykyisen asemakaavan liikennealueen rajan sijoittuen EV-alueelle. Naantalin kaupunki omistaa kyseisen maa-alueen ja pitää väylän osittaista sijoittumista EV-alueelle vaikutuksiltaan vähäisenä poikkeamana kaavasta. Kaupunki hyväksyy ratkaisun myös maanomistajana.

 

Merimaskuntiellä (M2 plv 16 - 60 vas.) Meripirtintien liittymästä Rymättylän tietä kohti jalankulku ja pyöräilyväylä sijoittuu osin nykyisen tiealueen ja liikennealueen rajan ulkopuolelle. Asemakaavassa liikennealueen pohjoispuoli on merkitty kevyen liikenteen väyläksi (pp/t).  Väylältä ei ole tarpeen järjestää asemakaavan mahdollistamaa tontille ajoa, koska tonttiliittymät on jo toteutettu Meripirtintieltä. Liikennealueen ylitys on vähäinen poikkeama ja sijoittuu kaupungin omistamalle maa-alueelle.  Naantalin kaupunki hyväksyy ratkaisun maanomistajana ja puoltaa ratkaisua merkitykseltään vähäisenä poikkeamana.

 

 

Tiesuunnitelmassa on kaduiksi merkitty Lossintie muutamia lyhyitä yhteyksiä nykyisiin katuihin tai liikekiinteistöille sekä yhteydet linja-autopysäkeille. Kaupunki vastaa suunnitelman käsittelystä katusuunnitelmana tarvittavilta osin toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.

 

Kaupunki on sitoutunut vuoden 2021 talousarvion käsittelyssä osallistumaan jalankulku ja pyöräilyväylän rakentamisen kustannuksiin ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena kustannusjaolla 50% / 50%, jossa Naantalin osuus on enintään 1 500 000. Naantalin kaupunki ei osallistu samanaikaisesti uusittavan Särkänsalmen tiepenkereen virtausaukon uusimiseen. Naantalin kaupunki vastaa tiesuunnitelmassa kaduiksi merkittyjen väylien kunnossapidosta. Viimeistään rakennusurakkakilpailun jälkeen, kuitenkin ennen rakentamisen käynnistymistä, tulee laatia erillinen sopimus kaupungille kohdistuvien kustannusten suuruudesta ja kustannusjaosta.

 

Särkänsalmen sillalla jalankulku ja pyöräilyväylä toteutetaan sillan pohjoispuolelle levittämällä siltaa teräspalkeilla, jonka päälle tulee puukansi. Rakenteet jäävät tienpitäjän omistukseen ja ylläpidettäväksi eikä kaupungilla ole huomauttamista niihin.

 

Kaupunki luovuttaa tiesuunnitelman mukaiset tarvittvat omistamansa alueet jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi korvauksetta.

 

Suunnitelmassa kaduiksi määritellyt väyläosuudet ovat joko tienpitäjän tai kaupungin omistuksessa.

 

Kaupunki sitoutuu siihen, että ELY-keskus toimii koko hankkeen rakennuttajana myös katujärjestelyiden osalta.

 

Naantali kaupunki ottaa hoitovastuulleen K1J, K2J ja K6J jalankulku- ja pyöräilyväylät.

 

Naantalin kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa on tievalaistus Merimaskuntiellä alkaen Rajatieltä kohti Merimaskun kirkonkylää. Rajatien ja Rymättyläntien välisellä osuudella on ELY-keskuksen tievalaistus. Naantalin kaupunki esittää, että em. mainittua valaistuksen omistus- ja ylläpitorajaa ei muuteta tässä yhteydessä.

 

Annettuihin muistutuksiin Naantalin kaupunki lausuu seuraavaa:

 

Muistutuksessa 1 esitetään aidan rakentamista kiinteistön Merimaskintielle jalankulku- ja pyöräilyväylän reunaan ( M2 plv 90 -140).

Jalankulku ja pyöräilyväylä on suunnitelmassa esitetty toteutettavaksi ajoradan yhteyteen reunakivellä erotettuna, joka leventää nykyistä liikenteen käytössä olevaa aluetta mahdollisimman vähän. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaisi väylän rakentamisen ajoradasta erillisenä, jolloin väylä tulisi selvästi lähemmäksi muistuttajan kiinteistöä verrattuna nyt suunniteltuun tilanteeseen. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus omana hankkeena toteuttaa aita kiinteistönsä rajalle.

 

Muistutuksessa 2 esitetään Rymättyläntielle ( M2 plv 1320 - 1390 vas.) rengasmeluesteen rakentamista.

Rakennettava jalankulku ja pyöräilyväylä ei lisää liikennemelua alueella. Porhonkallio-Virpi Porhonkallio ja Virpin asemakaava ja asemakaavan muutoksessa (AK 336) arvioidaan myös liikennemelusuojauksen tarvetta kokonaisuutena ja liikennemelun suojauksesta tarvittaessa määrätään asemakaavamerkinnöillä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päätää antaa ELY-keskukselle selostusosan mukaisen lausunnon tiesuunnitelmasta maantie 189 ja 1930 parantamiseksi  rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Virventie - Meripirtintie sekä annetuista muistuksista.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa