Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 104 

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadinta

 

Tekninen lautakunta 15.09.2021 § 99     

    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 6.9.2021

 

Kaupunginhallitus on antanut 14.6.2021 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään joulukuun valtuustossa.

 

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -14 461 012 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluvun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -840 000 euroa.

Yhteensä siis -15 301 012 euroa.

 

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut ylittyvät hieman johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 32 300 euroa ja joukkoliikenne 38 600 euroa. Muut tulosalueet alittavat hieman niille asetetut raamiluvut, joten poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 65 321 euroa.

 

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2022 asetettiin 17 900 000 euroa.

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta.

 

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi käyttötalouden osalta sekä teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo.

 

LIITTEET B1 - B2, TEKLA 15.9.2021

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakanssirekisteri sekä investointiesitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn 29.9. kokoukseen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen käyttötalouden talousarvion vuodelle 2022 sekä maksuluettelot. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 104      

1036/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 20.9.2021:

 

Tekninen lautakunta jatkaa vuoden 2022 talousarvion ja 2022 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyä.

 

Käyttötalousosa:

Käyttötalousosa esiteltiin lautakunnan edellisessä kokouksessa, liitemateriaaliin on tehty joitakin pienimuotoisia täsmennyksiä.

 

LIITE B1: TEKLA 29.9.2021

 

Tilalaitos on valmistellut käyttötalouden määrärahoilla toteutettavien korjaus- ja kunnostushankkeiden toteutussuunnitelman (PTS-yhdistelmä) ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyttötarkoitusta vailla

olevien rakennusten kehittämissuunnitelman.

 

OHEISMATERIAALI: Tilalaitoksen PTS-suunnitelma ja käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelma

 

Investointiosa:

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2022 asetettiin 17,9 miljoonaa euroa.

 

Teknisen lautakunnan investointiesitys koko taloussuunnitelmakaudelle on 55,56 milj. euroa (netto 55,36 milj. euroa), josta vuodelle 2022 kohdistuu 15,92 milj. euroa (netto 15,87 milj. euroa).

 

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joiden kustannusvaikutus suunnitelmakaudella on 25,0 milj. euroa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamisesta suunnitelmakaudelle kohdistuu 2,0 milj. euroa.

 

Yhdyskuntatekniikan investoinneista merkittävimpiä ovat Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen 1. vaiheen kunnallistekniikan toteutus 1,4 milj. euroa ja 2. vaiheen kunnallistekniikan toteutus 2,2 milj. euroa

sekä Porhonkallio ja Virpin asemakaava 2,3 milj. euroa.

 

Vesihuollon osuus suunnitelmakauden investointihankkeista on 7,7 milj. euroa.

 

Investointisuunnitelmat on lisätty liitteenä olevaan teknisen lautakunnan talousarvio ja - suunnitelmaehdotukseen.

 

LIITE B2, TEKLA 29.9.2021

 

Vuoden 2022 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit, jotka ovat oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina ovat investointien vuosikohteiden erittelyt.

 

OHEISMATERIAALIT:

- Yhdyskuntatekniikan ja tilalaitoksen hankekortit

- Investointien vuosikohteiden erittelyt

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta. Teknisen lautakunnan päivitetty maksuluettelo on liitteenä.

 

LIITE A1, TEKLA 29.9.2O21

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Kaavoitukseen esitetään uuden yleiskaavoittajan viran perustamista. Samalla maankäytöstä lakkautetaan osa-aikainen maankäyttöinsinöörin virka ja maanmittausinsinöörin virka. Viheryksikköön ja konekeskukseen esitetään uuden yhteisen puutarhuri-koneenkuljettajan toimen perustamista. Tilapalveluihin esitetään suunnittelijan toimen perustamista sekä suunnittelijainsinöörin toimen muuttamista LVI-insinöörin viraksi, jonka työpanoksesta 50 % kohdentuu rakennusvalvontaan. Muilta osin muutokset kohdistuvat vakanssitietojen muutoksiin, jotka ovat pääosin nimikemuutoksia. Teknisen lautakunnan vakanssirekisteri ja tiedot vakituisten vakanssien muutoksista ovat esityslistan liitteenä.

 

LIITE B3 , TEKLA 29.9.2021

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvioehdotuksen, vuosien 2022 - 2025 investointisuunnitelmien ja henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maksuluettelon maksujen ja taksojen tarkistukset niiltä osin, kun ne kuuluvat lautakunnan toimivaltaan

 

 

Kokouskäsittely  Eero Latvala esitti Heikki Lindgenin, Leena Salon ja Saara Paanasen kannattamana, että henkilöstösuunnitelmaan lisätään ulkoilualueiden työntekijän vakanssi, jotta jäähallin aukioloaikaa olisi mahdollista pidentää keväällä neljällä viikolla.  Tästä aiheutuvat henkilöstökustannukset ja jäähallin aukioloajan jatkamisesta aiheutuvat muut kustannukset lisätään käyttötalousosaan vuodelle 2022. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 Heikki Lindgren esitti Leena Salon ja Arto Lehtosen kannattamana, että vuodelle 2022 varataan 5.000 euron suunnitteluraha Kuparivuoren urheilukentän katsomon laajennukseen ja osittaiseen kattamiseen. Vuodelle 2023 varataan rahat katsomon laajennuksen ja osittaisen kattamisen toteutukseen. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Muutettu päätösehdotus  Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvioehdotuksen, vuosien 2022 - 2025 investointisuunnitelmien ja henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

 

 Tämän lisäksi tekninen lautakunta esittää lisättäväksi henkilöstösuunnitelmaan liikuntapaikkojen yksikköön ulkoilualueiden työntekijän vakanssin, jotta jäähallin aukioloaikaa olisi mahdollista pidentää keväällä neljällä viikolla. Tästä aiheutuvat henkilöstökustannukset ja jäähallin aukioloajan jatkamisesta aiheutuvat muut kustannukset, jotka on eritelty oheismateriaalissa, lisätään käyttötalousosaan vuodelle 2022.Tekninen lautakunta pyytää liikunta- ja vapaa-aikalautakuntaa selvittämään jäähallin aukioloajan jatkamisesta aiheutuvat lisäykset tuloihin.

 

 OHEISMATERIAALI: jäähallin aukioloajan jatkamisen kustannukset

 

Tämän lisäksi tekninen lautakunta esittää varattavaksi vuodelle 2022 investointiosaan 5.000 euroa suunnittelurahaa Kuparivuoren urheilukentän katsomon laajennukseen ja osittaiseen kattamiseen. Vuodelle 2023 esitetään varattavaksi määräraha katsomon laajennuksen ja osittaisen kattamisen toteutukseen.

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maksuluettelon maksujen ja taksojen tarkistukset niiltä osin, kun ne kuuluvat lautakunnan toimivaltaan.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.