Poistuminen | Toimielimet | Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto | Pöytäkirja 22.02.2017 | Avaa haku

Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

§ 1

22.02.2017

 

Tilapalvelujaoston tilinpäätös 2016

 

Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 22.02.2017 § 1

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 15.2.2017:

 

Tilapalvelujaostolle tuodaan tiedoksi ateria- ja siivouspalvelut sekä tilalaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöstiedot. Tekninen lautakunta käsittelee tilinpäätöksen 5.3.2017.

 

Ateriapalvelut, siivouspalvelut ja tilalaitos muodostavat yhdessä tilapalvelut osaston, jonka yhteinen toteutunut toimintakate on noin 4,1 milj. euroa, tämä toimintakate on korjatun talousarvion mukainen. Tilalaitoksen osuus toimintatuotoista on 61 % ja toimintakuluista 50 %.

 

Kaikkien kolmen yksikön strategiseksi tavoitteeksi oli asetettu tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen. Syksyllä tehdyn päätöksen mukaisesti toimintaa jatkettiin omana työnä kaikissa yksiköissä toimintaa tehostaen.

 

Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna yli 1,4 miljoonaa erilaista annosta lähinnä kaupungin sisäisille asiakkaille. Lähes kaikkien keittiöiden työmäärät on mitoitettu ja kustannuslaskentaa on tarkennettu. Toimintamenoja on onnistuttu vähentämään yli asetetun tavoitetason ruokalistoja uudistamalla ja henkilöstön työjärjestelyillä. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena lähes 105 000 euroa

 

Siivouspalveluiden muutokset toimintavuoden aikana olivat pääasiassa kiinteistöjen siivoustarpeiden uudelleen arviointia ja niihin liittyviä uudelleen mitoituksia. Siivouksen tavoitehinnaksi asetettiin 22,50 e/h. Tavoitetaso onnistuttiin alittamaan, toteutuneeksi tuntihinnaksi muodostui 21,83 e/h. Toimintavuosi oli erilaisten selvityksien takia henkilöstölle erittäin raskas, henkilöstöllä on kuitenkin vahva halua sitoutua työhönsä ja päästä asetettuihin säästötavoitteisiin. Eläköityneiden ja irtisanoutuneiden tilalle ei ole palkattu uutta henkilökuntaa vaan töitä on järjestelty uudelleen, henkilöstökuluista saatiin säästöjä 47 000 euroa.

 

Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 136 rakennusta, joista palvelukiinteistöjen määrä on 73 kpl. Tilalaitos jatkoi peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmiensa kehittämistä. Seitsemään kohteeseen laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelmat kuudesta kiinteistöstä. Suunnitelmia päivitettiin lisäksi koulu- ja päiväkotiverkon tunnettujen tarpeiden mukaiseksi. Tilalaitoksen toimintamenot ja -tulot toteutuivat 99 % tarkkuudella. Satunnaisten tuottojen ja rahoituserien ja poistojen jälkeen tilalaitoksen tilikauden ylijäämä on noin 495 000 euroa.

 

Tilalaitoksen investointibudjetti vuodelle 2016, ml. määrärahamuutokset ja siirrot, oli 3,3 milj. euroa. Hankkeita toteutettiin 2,3 milj. euron edestä. Karvetin päiväkodin, Kummelin ja Rantaravintolan investointihakkeiden valmistuminen ja töiden painottuminen siirtyi arvioitua enemmän vuodelle 2017.

 

Ateriapalvelujen investointimääräraha n. 61 000 euroa käytettiin kalustohankintoihin.

 

Tarkemmat tiedot yksiköiden toiminnasta sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista on liiteaineistossa.

 

LIITE B1, TILAJAOSTO 22.2.2017

 

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Tilapalvelujaosto merkitsee tiedoksi ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

 

TILAPALVELUJAOSTO:

 

Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.Poistuminen | Toimielimet | Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto | Pöytäkirja 22.02.2017 | Avaa haku