Poistuminen | Toimielimet | KH - Kaupunkisuunnittelujaosto | Pöytäkirja 06.02.2017 | Avaa haku
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

§ 21

25.02.2013

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

§ 90

24.11.2014

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

§ 9

01.02.2016

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

§ 6

06.02.2017

 

Reino ja Lea Yli-Liipolan anomus rakentamisvelvoitteen jatkamisesta

 

268/10.01.02/2013

 

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 25.02.2013 § 21

 

Yhteyspäällikkö Martti Sipponen 19.2.2013:

 

Reino ja Lea Yli-Liipola ovat lähettäneet kaupunginhallitukselle anomuksen rakennusajan pidentämisestä.

 

"Anomme, että Naantalin kaupunki pidentää Naantalin kaupungin (429) Vengan yksinäistalon (429) Vaarilan nimisen tilan RN:o 1:25 alueen asuinrakennustontin (kortteli 3) rakennusaikaa. Tonttia ei ole saatu myytyä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Samalla anomme, että sopimussakkoa (4 000 euroa) ei tarvitse maksaa."

 

Liitteenä maankäyttösopimus ja kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva sopimus Reino ja Lea Yli-Liipolan ja Naantalin kaupungin välillä.

 

LIITE B6, KSJ 25.2.2013 maankäyttösopimus

 

Sopimuksen kohta 4 Rakentamisvelvoite

Kortteleissa 3 ja 6 uudelle muodostuvalle asuinrakennustontille, on rakennettava uudisrakennus viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

 

Mikäli em. kohdassa tarkoitettu rakentamisvelvoite ei toteudu määräajan kuluessa, perii kaupunki vuosittain sopimussakkoa muodostuvan AO- tontin osalta kaksituhatta (2 000) euroa ja AP-tontin osalta neljätuhatta (4 000) euroa jokaiselta alkavalta vuodelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, ellei kaupunki päätä myöntää helpotusta rakentamisvelvoitteesta.

 

Voimassaolevassa hallintosäännössä kaupunkisuunnittelujaostolle on delegoitu rakentamisvelvoitteen jatkamisesta päättäminen.

 

Naantalin kaupunginvaltuusto on 23.4.2007 hyväksynyt Vengan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavasta tehtyjen valitusten ja valitusten peruuttamisen jälkeen Turun hallinto-oikeus on 7.12.2007 tekemällään päätöksellä nro 07/0386/1 dnro 01064/07/4103 määrännyt asian käsittelyn hallinto-oikeudessa raukeamaan, koska valitus ja muut vaatimukset on peruutettu, joten asemakaava on tullut sanottuna päivänä lopullisesti lainvoimaiseksi.

 

Rakentamisvelvoitteen AO-tontti on rakennettu rakentamisvelvoitteen aikana ja rakentamatta on AP-tontti, johon kohdistuu neljäntuhannen (4 000) euron sanktio jokaiselta alkavalta vuodelta.

 

Kaupunkisuunnittelujaosto on kokouksessaan 18.6.2012 käsitellyt Vengan Aurinkoportti Oy:n hakemusta rakentamisvelvollisuuden määräajan jatkamisesta ja hakemus on kohdistunut samaan asemakaavaan. Kaupunginhallitus on päättänyt myöntää Vengan Aurinkoportti Oy:lle rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa 31.12.2014 asti.

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Päätetään myöntää Reino ja Lea Yli-Liipolalle rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa 31.12.2014 asti.

 

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO:

 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 24.11.2014 § 90

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen 13.11.2014:

 

Reino ja Lea Yli-Liipola ovat 7.11.2014 toimittaneet kaupunginhallitukselle anomuksen rakennusajan pidentämisestä.

 

"Anomme, että Naantalin kaupunki pidentää Naantalin kaupungin (429) Vengan yksinäistalon (429) Vaarilan nimisen tilan RN:o 1:25 alueen asuinrakennustontin (kortteli 3) rakennusaikaa viidellä vuodella. Tonttia ei ole saatu myytyä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Samalla anomme, että sopimussakkoa ei tarvitse maksaa.

 

Naantalin kaupungin sekä Lea ja Reino Yli-Liipolan välillä on tehty maankäyttösopimus 17.4.2007. Olemme toteuttaneet muut maankäyttösopimuksen mukaiset rakentamis- ja muut velvoitteet. Vaarila -nimisen tilan myymisestä on neuvoteltu ostajan kanssa, mutta asia ei ole edennyt. Kaavan mukainen tontti on tällä hetkellä rakennuskiellossa, sillä se ei ole yksistään omistuksessamme, yhden määräalan asemakaavan mukaisesta tontista omistaa Vengan Aurinkoportti Oy ja toisen määräalan Kiinteistö Oy Mantankallio. Olemme hakeneet tontinosanlunastusta saadaksemme tontin omistukseemme."

 

Kaupunkisuunnittelujaosto on kokouksessaan 29.9.2014 § 73 käsitellyt Vengan Aurinkoportti Oy:n hakemusta rakentamisvelvollisuuden määräajan jatkamisesta ja hakemus on kohdistunut samaan asemakaavaan. Kaupunkisuunnittelujaosto on päättänyt myöntää Vengan Aurinkoportti Oy:lle rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa 31.12.2015 asti hakijan anomuksen ollessa 12.7.2017 asti.

 

Maankäyttöosaston ilmoituksen mukaan kiinteistöllä RN:o 1:25 Vaarila on vireillä tontinosanlunastus asemakaavan mukaisen tontin muodostamiseksi.

 

Vallitsevassa taloustilanteessa on tarkoituksenmukaista myöntää rakentamisvelvoitteelle pidennystä. Rakentamisvelvoitteille myönnetyt pidennykset tilanteissa, joissa on jo aiemmin myönnetty jatkoaikaa rakentamisvelvoitteelle, ovat johdonmukaisesti olleet noin 12 kuukauden mittaisia.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Päätetään jatkaa Lea ja Reino Yli-Liipolan maankäyttösopimuksen mukaista rakentamisvelvoitetta 31.12.2015 asti.

 

Mikäli rakentamisvelvoitetta ei täytetä määräaikaan mennessä peritään allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan sopimuksen mukainen sopimussakko rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä.

 

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 01.02.2016 § 9

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen 15.1.2016:

 

Leena ja Lea Yli-Liipola ovat 22.12.2015 toimittaneet kaupunginhallitukselle anomuksen rakennusajan pidentämisestä.

 

"Anomme, että Naantalin kaupunki pidentää Naantalin kaupungin Vengan yksinäistalon (429) Vaarilan nimisen tilan RN:o 1:25 alueen asuinrakennustontin (kortteli 3) rakennusaikaa viidellä vuodella. Tonttia ei ole saatu myytyä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Samalla anomme, että sopimussakkoa ei tarvitse maksaa.

 

Naantalin kaupungin sekä Lea ja Reino Yli-Liipolan välillä on tehty maankäyttösopimus 17.4.2007. Olemme toteuttaneet muut maankäyttösopimuksen mukaiset rakentamis- ja muut velvoitteet. Vaarila -nimisen tilan myymisestä on neuvoteltu ostajan kanssa, mutta asia ei ole edennyt. Kaavan mukainen tontti on tällä hetkellä rakennuskiellossa, sillä se ei ole yksistään omistuksessamme, vaan siinä on myös toinen omistaja."

 

AO-tontti on rakennettu rakentamisvelvoitteen aikana ja rakentamatta on AP-tontti, johon kohdistuu neljäntuhannen (4 000) euron sanktio jokaiselta alkavalta vuodelta. Maanmittauslaitokselta 14.1.2016 saadun tiedon mukaan Yli-Liipolan AP-tontin tontinosan lunastamista ja lohkomista koskeva kokous pidettäisiin helmikuun aikana, jonka perusteella toimitus olisi lainvoimainen maaliskuun aikana. Maanmittauslaitoksen ilmoitus on oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali:

  • Maanmittauslaitoksen ilmoitus

 

Tontin ollessa rakennuskiellossa vielä kesken olevan kiinteistötoimituksen johdosta, on perusteltua ja tarkoituksenmukaista myöntää rakentamisvelvoitteen määräaikaan pidennystä 31.12.2016 asti.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunkisuunnittelujaosto päättää jatkaa Lea ja Reino Yli-Liipolan maankäyttösopimuksen mukaista rakentamisvelvoitetta 31.12.2016 asti.

 

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 06.02.2017 § 6

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen 1.2.2017:

 

Leena ja Lea Yli-Liipola ovat 22.12.2016 toimittaneet Naantalin kaupunginhallitukselle seuraavan anomuksen:

 

"Anomme, että Naantalin kaupunki pidentää Naantalin kaupungin tontin, jonka kiinteistötunnus on 529-25-4-3 rakennusaikaa yhdellä vuodella. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 16.4.2016, mikä mahdollisti sen myymisen. Tontti on ollut myytävänä kiinteistövälityksessä 23.8.2016 alkaen, mutta sille ei ole löytynyt ostajaa. Samalla anomme, että sopimussakkoa ei tarvitse maksaa."

 

Hakijoille on kolmen aiemman hakemuksen perusteella myönnetty lisäaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle yhteensä yli neljä vuotta. Nyt kyseessä olevalla neljännellä hakemuksella anotaan rakentamisvelvoiteaikaan vuoden pidennystä eli 31.12.2017 asti.

 

Yli-Liipolan tonttijaon mukainen tontti 529-25-3-4 on muodostettu tontinosan lunastustoimituksella 16.4.2016.

 

Se muodostettiin kiinteistöistä 529-429-1-25 VAARILA (Yli-Liipolan omistus ja suurin osa tontista 3537 m²) 529-429-1-28 VENGA (287 m²) ja 529-429-1-30 Aurinkoportti (444 m²).

 

Hakijat eivät ole voineet saada rakennuslupaa tontille ennen kuin tontti on muodostettu asemakaavan mukaiseksi. Lainhuudon tonttiin Yli-Liipolat ovat saaneet 8.7.2016, jonka saantona on lunastustoimitus 16.4.2016.

 

Esitän, että rakentamisvelvoitteelle myönnetään lisäaikaa 30.6.2017 asti.

 

Sopimussakko rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä ajalta 1.7. - 31.12.2017 on 2 000 euroa.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunkisuunnittelujaosto päättää jatkaa Lea ja Reino Yli-Liipolan maankäyttösopimuksen mukaista rakentamisvelvoitetta 30.6.2017 asti.

 

Sopimussakko rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä ajalta 1.7. - 31.12.2017 on 2 000 euroa.

 

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.Poistuminen | Toimielimet | KH - Kaupunkisuunnittelujaosto | Pöytäkirja 06.02.2017 | Avaa haku