Poistuminen | Toimielimet | KH - Kaupunkisuunnittelujaosto | Pöytäkirja 06.02.2017 | Avaa haku
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

§ 5

06.02.2017

 

Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöverotus 2017

 

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 06.02.2017 § 5

 

Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen 31.1.2017:

 

Kiinteistöveroprosentit

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2016 määrätä vuonna 2017 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten seuraavat prosentit:

 

  • yleinen prosentti 1,05

  • vakituisten asuinrakennusten prosentti 0,45

  • muiden asuinrakennusten prosentti 1,35

  • rakentamaton rakennuspaikka 3,00

 

Kiinteistöverolain 20 a §:n mukaan kunta, joka määrää rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero-prosentin, selvittää samalla vuosittain mainitun lain 12 a §:ssä tarkoitetut rakennuspaikat ja ilmoittaa ne samoin kuin muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat verovirastolle verotuksen toimittamista ja muutoksenhakua varten.

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin soveltamisedellytykset

 

Rakentamattoman rakennuspaikan vero määrätään korkeamman veroprosentin mukaan, jos kaikki jäljempänä kohdissa 1 - 7 mainitut edellytykset täyttyvät.

 

1.

Asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua. Asemakaavalla tarkoitetaan sekä uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaista asemakaavaa että vanhan rakennus-lain mukaista asema- ja rakennuskaavaa.

 

2.

Asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen.

 

3.

Rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 149 c §:ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenteri-vuoden alkua.

 

4.

Rakennuspaikalle on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 135 §:ssä tarkoitettu käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen.

 

5.

Rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain (119/2001) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 

6.

Rakennuspaikka ei ole rakennuskiellossa. Rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 38 tai 53 §:ssä taikka 58 §:n 4 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa.

 

7.

Rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Rakennuspaikan katsotaan olevan saman omistajan omistuksessa silloin, kun puolisot yhdessä omistavat rakennuspaikan tai rakennuspaikka on määräosaisessa yhteisomistuksessa. Niin ikään rakennuspaikan katsotaan olevan saman omistajan omistuksessa silloin, kun osa siitä on verovelvollisen pääasiallisesti omistaman yhtiön tai muun yhteisön omistuksessa taikka kun rakennuspaikka on samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistuksessa.

 

Asemakaavan mukainen asuinrakennuksen rakennuspaikka

 

Asemakaavan mukaisella asuinrakennuksen rakennuspaikalla tarkoitetaan:

 

1.

Asemakaavan mukaista kiinteistörekisteriin merkittyä tonttia tai muuta rakennuspaikkaa.

 

2.

Asemakaavan mukaista sitovan tai ohjeellisen tonttijaon mukaista rakennuspaikkaa.

 

3.

Asemakaavaan merkittyä korttelia, jolla ei ole sitovaa tai ohjeellista tonttijakoa.

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja.

 

Rakentamattomat rakennuspaikat Naantalissa

 

Ympäristövirastossa on selvitetty kiinteistöverolain 12 a §:n mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat, joita Naantalissa 1.1.2017 on yhteensä 99 kappaletta. Viime vuoden rakentamattomien tonttien listalta on poistunut 1 tontti rakentamisen aloituksen johdosta. Lisäksi listalta on poistunut 3 tonttia, kun maanomistus on siirtynyt kaupungille tai kun rakentamisvelvoitteelle on uudestaan annettu lisäaikaa. Tonttilistalle on tullut lisää 18 tonttia rakentamisvelvoiteajan päättymisen tai asemakaavoituksen johdosta.

 

Kiinteistöverolain 12 a §:n ehdot täyttäviä rakentamattomia rakennuspaikkoja on lisäksi kaupungin luovuttamien tonttien joukossa sekä asemakaava-alueilla, joilla on tehty maankäyttösopimuksia. Koska kuitenkin kaupunki on sopimusehdoissa tai päätöksellä määritellyt rakentamisaikaa tonteille, ei tonteilta peritä korkeampaa kiinteistöveroa määritellyn rakentamisajan puitteissa. Edellä mainittuja tontteja ei ole sisällytetty rakentamattomien rakennuspaikkojen listaan.

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veron kokonaisvaikutus verokertymään vuonna 2016 oli noin 44 000 euroa.

 

Oheismateriaali:

  • Asemakaavan mukaiset rakentamattomat asuinrakennuspaikat 31.12.2016

 

Kartat rakentamattomista asuinrakennuspaikoista on esityslistan liitteenä (KSJ 6.2.2017).

 

Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen Verohallinnolle

 

Verohallinnon 25.10.2016 antaman ohjeen mukaan (A34/200/2016) Verohallinnolle ilmoitetaan vain muuttuneet tiedot kiinteistöverolain 12 a §:n soveltamisen piiriin tulevista rakennuspaikoista. Tiedot rakentamattomista rakennuspaikoista on annettava Verohallinnolle kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tiedot annetaan sähköisesti käyttäen Excel-taulukoita. Naantalin tiedot on lähetetty Verohallinnolle 31.1.2017.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee asian tiedoksi.

 

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.Poistuminen | Toimielimet | KH - Kaupunkisuunnittelujaosto | Pöytäkirja 06.02.2017 | Avaa haku