Poistuminen | Toimielimet | Kaavoitus- ja ympäristölautakunta | Pöytäkirja 22.10.2015 | Avaa haku

Kaupunginvaltuusto

§ 47

09.06.2014

Kaupunginhallitus

§ 292

16.06.2014

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

§ 112

11.12.2014

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

§ 61

10.06.2015

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

§ 96

22.10.2015

 

Nuotanvetäjäpatsaan sijainti

 

479/00.07.01/2014

 

Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 § 47

 

Valtuutettu Juhani Saarinen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan seitsemän valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Kalastuksella saaristossa on monisatavuotiset perinteet, talvinuotan vedolla kulttuuri on ollut voimakkainta Rymättylässä.

 

Ensimmäisen maailmansodan aikainen ruokapula johti silakan kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Silakan kysynnän kasvun myötä nuottakuntien lukumäärä pitäjässä lisääntyi ja samassa suhteessa saaliin määrä, ja näin kalastus ja eritoten talvinuottaus toi vaurautta Rymättylään.

 

Vuonna 1965 Rymättylän kunta ja seurakunta päättivät asettaa yhteisen historiatoimikunnan pitäjänhistorian aikaansaamiseksi. Asian toteuttamisvaiheessa esille nousi ajatus nuotanvetäjäpatsaan aikaansaamiseksi kunnioittamaan nuotanvetäjien työtä, työtä, jossa muutamat jopa menettivät henkensä.

 

Hanke toteutui, patsas pystytettiin kunnantalon mäelle, omalle maalle, tien varteen jossa liikenne oli kohtuu vilkasta. Tietä käyttivät kunnantalolla asioivat kuntalaiset, kunnantaloa katsomaan tulleet turistit ja muut ohikulkijat. Vaan eipä kulje enää, kunnantalo on muussa käytössä ja näin ollen kulkijoita tällä tieosuudella kovin vähän. Voidaan yhtyä laulun sanoihin: kylätie on hiljainen, niin hiljainen.

 

Esitän, että Naantalin kaupunki selvittää löytyisikö nuotanvetäjäpatsaalle sille arvonmukainen uusi näkyvämpi sijoituspaikka. Yksi vaihtoehdoista voisi olla Rymättylän sisääntuloväylän Viluntien varressa oleva Rymättylän Osuuspankin tontti."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

Kaupunginhallitus 16.06.2014 § 292

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistysvirastolle sekä ympäristövirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 § 112

 

Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila 3.12.2014::

 

Nuotanvetäjäpatsas on taiteilija Raimo Äijälän kilpailun tuloksena tekemä veistos. Se on pystytetty vuonna 1977 Rymättylän entisen kunnantalon edustalle kirkon ja Kirkkolahden suuntaan loivasti viettävään rinteeseen. Alue on asemakaavassa kunnantalon tontin istutusaluetta. Patsaan näkyvyys kunnantalon mäellä on vuosien mittaan estynyt patsaan jäätyä runsaan puuston varjoon. Nyt on noussut esiin patsaan mahdollinen siirtäminen uuteen paikkaan.

 

Paikaksi on esitetty valtuustoaloitteessa yhtenä vaihtoehtona Rymättylän Osuuspankin tonttia. Alue on ehkä hieman vaatimaton ja pinta-alaltaan riittämätön näyttävälle patsaalle, joka tarvitsee katseen kohteeksi laajempaa "ulappaa".

 

Museojohtaja Anne Sjöström ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ovat pitäneet katselmuksen alueella ja pohtineet eri vaihtoehtoja patsaan tilanteen parantamiseksi.

 

Katselmuksen johtopäätöksenä esitämme:

 

Vaihtoehto 1 / Patsas pidetään nykyisellä paikallaan nk. kunnantalon mäellä ja alueen puustoa karsitaan vähitellen näkyvyyden parantamiseksi. Alue on tällä hetkellä nurmikkoaluetta, mutta patsaan lähestymistä voisi parantaa avaamalla polkualueen nurmikkoalueen poikki. Nykyisellä paikalla patsaan sijainti kertoo nuotanvedon perinteen arvostuksesta kunnan elinkeinohistoriassa ja entisen kunnantalon pitkäaikaisesta roolista juuri nuottakalastuksen kulta-aikoina.

 

Vaihtoehto 2 / Patsas siirretään seurakuntakeskuksen ja hautausmaan väliselle peltoalueelle pysäköintialueen ja leikkialueen itäpuolelle. Alue on osittain seurakuntakeskuksen tontin istutusaluetta osittain puistoaluetta. Alue on seurakuntayhtymän omistuksessa ja siinä risteää maanalainen vesijohto ja viemärilinja. Alue on alavaa ja patsaan sijoittaminen edellyttäisi alueen muokkaamista puistomaiseen suuntaan nostamalla maastoa näkyvyyden saavuttamiseksi. Patsas näkyisi Rymättyläntieltä ja Viluntieltä, mutta alue saattaa olla patsaalle liian avoin.

 

Liitteenä on kartta patsaan sijainnista ja kuva nykytilanteesta.

 

LIITE B1, KAAVYMP 11.12.2014

 

KAUPUNGINARKKITEHTI:

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan nuotanvetäjäpatsas pidetään nykyisellä paikallaan kuitenkin siten, että patsaan näkyvyyttä lisätään puustoa vähentämällä ja ympäristöä muokataan patsaan lähestymistä avartamalla.

 

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

 

Keskustelun jälkeen kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 § 61

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström 1.6.2015:

 

Valtuustoaloite nuotanvetäjäpatsaan sijoittamiseksi näkyvämmälle paikalle Rymättylän kirkonkylässä on ollut aiemmin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä 11.12.2014. Valmistelutyötä on jatkettu.

 

Uuden selvitystyön yhteydessä sijoituspaikkaa on mietitty näkyvyyden ja lähestymisen kannalta. Samalla on arvioitu kirkonkylän keskustan liikkumisen haasteita. Myös patsaan syntyhistorialla sekä silakanpyynnin kulttuurihistorialla on merkityksensä, jotka antavat oman näkökulman patsaan sijoittamiseen.

 

Toteutusmahdollisuuksia ohjaa osaltaan myös patsaan siirtokustannukset, maanomistus ja sijoituspaikan tekniset haasteet.

 

Vaihtoehtoja ovat yhdessä käyneet katselmoimassa patsaan tehnyt taiteilija Raimo Äijälä sekä kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Katselmoinnin pohjalta saaduin evästyksin on päädytty kahteen vaihtoehtoon, aiemman selvitystyön vaihtoehto 1, nykyinen paikka ja vaihtoehto 2 pankkirakennuksen ja Viluntien välinen nurmikaista.

 

Vaihtoehto 1 / Patsas pidetään nykyisellä paikallaan nk. kunnantalon mäellä ja alueen puustoa ja oksistoa karsitaan näkyvyyden parantamiseksi. Alue on tällä hetkellä nurmikkoaluetta. Patsaan lähestymistä voidaan kehittää rakentamalla kävelypolku patsaalle ja lisäämällä kävelysilta Taipaleentien kuivatusojan yli.

 

Hanke on ajankohtainen, koska Vanhatien pientareiden korjaustyöt aloitetaan syksyllä 2015. Urakassa rakennetaan mm. sorapintainen kävelytie kirkon pysäköintialueelta Vanhatien - Taipaleentien risteykseen kirkon portille. Kävelyliikenteen yhteys paranee samalla kohti patsasta.

 

Vaihtoehto 2 / Patsas siirretään näkyvämmälle paikalle Rymättylän Osuuspankin tontille pankkirakennuksen ja Viluntien väliselle nurmikaistalle kirkonkylän liikekeskustaan. Uusi paikka avautuu laajemmin ympäristöönsä. Pankkirakennus muodostaa teokselle taustan ja olemassa oleva tukimuuri jäsentää perustasoa. Toisaalta Viluntien varren pysäköintialueiden autot supistavat näkyvyyttä sekä kevyenliikenteen yhteyksien puute luo haasteensa patsaan saavutettavuuteen.

 

Ennen perustustöitä alueella tulee tehdä maaperätutkimus, jotta tiedetään perustusolosuhteet ja perustustapa. Patsaan siirto- ja perustuskustannukset ovat noin kolminkertaiset vaihtoehto yhteen verrattuna.

 

Kustannusarvio esiteltiin kokouksessa.

 

Tarpeelliset sopimukset laaditaan maanomistajan ja kaupungin välillä. Tarkempi sijoituspaikka määritellään erillisen katselmuksen yhteydessä.

 

Liitteenä on kartta patsaan vaihtoehtoisista sijoituspaikoista sekä suunnitelma Rymättylän keskustan liikennejärjestelyistä.

LIITE A1, KAAVYMP 10.6.2015

LIITE B2, KAAVYMP 10.6.2015

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström esitteli asiaa kokouksessa.

 

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan nuotanvetäjäpatsas pidetään nykyisellä paikallaan kuitenkin siten, että patsaan näkyvyyttä lisätään puustoa vähentämällä ja ympäristöä muokataan patsaalle pääsemiseksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Keskustelun jälkeen maankäyttöpäällikkö muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

Jatketaan kakkosvaihtoehdon selvittämistä maanomistajan kanssa ja selvitetään vaihtoehdon toteuttamisesta syntyviä kustannuksia sekä tehdään tarkempi kustannusarvio molemmista vaihtoehdoista.

 

 

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

 

Maankäyttöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 22.10.2015 § 96

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström 13.10.2015:

 

Valmistelutyötä valtuustoaloitteesta Nuotanvetäjäpatsaan sijoittamiseksi näkyvämmälle paikalle Rymättylän kirkonkylässä on jatkettu.

 

Liitteenä on sijaintikartat, V-S ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen lausunto sekä vaihtoehtojen vertailu ja kustannusarvio.

 

LIITE A1, KAAVYMP 22.10.2015

 

Vaihtoehtoa 2 on selvitetty yhdessä Rymättylän Osuuspankin, jäljempänä maanomistajan, museojohtajan Anne Sjöströmin ja kaavoitusarkkitehdin Mika Sahlströmin kanssa. Asiassa järjestettiin kokous maanomistajan kanssa. Kokouksessa ilmeni, että maanomistaja on valmis ottamaan nuotanvetäjäpatsaan kiinteistölleen. Aiempi sijainti pankkirakennuksen edustalla pankkirakennuksen ja Viluntien välissä ei kuitenkaan ole paikka, joka tulisi kyseeseen. Maanomistaja on suostuvainen siihen, että patsas sijoitettaisiin pankkirakennuksen päähän Rymättyläntien ja pankkirakennuksen väliin. (Liite 1).

 

Naantali-Rymättylä seututietä (529-895-0000-0189) hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Naantali-Rymättylä seututie kuuluu Rymättylän keskustan kohdalla asemakaava-alueeseen ja on asemakaavassa osoitettu liikennealueeksi LT (Liite 2).

Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen.

- liikennealueelle ei ole pääsyä rakennuspaikoilta eikä kaavateiltä paitsi erityisesti osoitetuissa liittymäkohdissa.

 

Liikennealuetta sitoo asemakaavamääräys sekä tienpitäjän tavoitteet suoja- ja näkemäalueesta, vaikkakin osa liikennealuetta on Rymättylän Osuuspankin maaomaisuutta. Asiassa pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen lausunto (Liite 3). Alustavana lausuntonaan Varsinais-Suomen ELY-keskus esittää patsaan uutta sijaintia siirrettävän Röölän suuntaan pois Rymättyläntie - Viluntie risteyksen suoja- ja näkemäalueelta.

 

Nuotanvetäjäpatsaan uuden sijaintipaikan johdosta oli hyvä myös saada patsaan tekijän, kuvanveistäjä Raimo Äijälän näkemys asiaan. Taiteilijan näkemys patsaan uudesta paikasta kerrotaan kokouksessa 22.10.2015.

 

Naantalin kaupungin sivistysviraston tavoitteena on vuoden 2016 talousarvioesityksessä lakkauttaa Rymättylän kunnantuvan toiminta päiväkotina 1.8.2016 alkaen.

 

Vaihtoehto 2:den uuden sijaintipaikan johdosta hanketta on vertailtu vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä (Liite 4).

 

Hankkeella ei ole määrärahaa, eikä sitä ole aiemmin esitetty. Kustannusarvio (Liite 5).

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström esitteli asiaa kokouksessa.

 

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ:

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Rymättylän nuotanvetäjäpatsaalle osoitettaisiin määräraha kulttuuripalvelun tehtäväalueelle vuodelle 2016

 

  • 8 500 € patsaan siirtämiseksi uudelle paikalle tai

  • 3 000 € nykyisen paikan kunnostamiseen patsaan näkyvyyden parantamiseksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Jarmo Masalin ehdotti Juhani Saarisen ja Heikki Lindgrenin kannattamana että patsas jätetään nykyiselle paikalleen ja raivataan paikkaa avarammaksi patsaan tekijän opastuksella, patsas valaistaan sekä Rymättyläntielle laitetaan viitoitus joka ohjaa kulkijat patsaalle.

 

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta yksimielisesti päätti, että patsas jätetään nykyiselle paikalleen ja raivataan paikkaa avarammaksi patsaan tekijän opastuksella, patsas valaistaan sekä Rymättyläntielle laitetaan viitoitus joka ohjaa kulkijat patsaalle.

 

Lisäksi kaavoitus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Rymättylän nuotanvetäjäpatsaan ympäristön kunnostamiseen osoitettaisiin kulttuuripalvelun tehtäväalueelle vuodelle 2016 määräraha 5 000 € nykyisen paikan kunnostamiseen, patsaan valaisemiseen ja viitoituksen.Poistuminen | Toimielimet | Kaavoitus- ja ympäristölautakunta | Pöytäkirja 22.10.2015 | Avaa haku