Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 375

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginvaltuusto

§ 60

09.09.2019

Kaupunginhallitus

§ 288

16.09.2019

Kaupunginhallitus

§ 328

02.11.2020

Kaupunginhallitus

§ 375

30.11.2020

 

Valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. valtuustoaloite hallinnon avoimuuden varmistamisesta ja teatteritoiminnan turvaamisesta

 

561/00.07.01/2019

 

Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 60

 

Valtuutettu Mikko Rönnholm luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 10 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Naantalin Teatteri on laadukas harrastajateatteri, joka tavoittaa tänä vuonna 5 000 katsojaa. Tämä tapahtuu vielä 60 aktiivisen toimijan voimin. Toiminnan arvoa ei voi eikä pidäkään mitata rahalla. Se on terveellistä naantalilaisten hyvinvointipalvelua, jossa esiintyjät ja katsojat ovat saavana osapuolena.

 

Teatterin onnistumisen ja sisällön ratkaisevat sen tekijät, joiden toimintaan taas vaikuttaa teatterin toimintatilat ja tilojen sijainti.

 

Naantalin vanha seurakuntakoti on teatteriväen toimesta saatu ahkeralla työllä toimimaan. Kaikinpuolinen tyytyväisyys on vallinnut ja lisännyt teatterin vetovoimaa.

 

Rakennus sijaitsee alueella, jossa on uusi asemakaava ja tonttia voidaan käyttää muuhunkin tarkoitukseen. Kun uudella keskusta-alueella on vielä vapaana muitakin tontteja, rakennuksen purkamista ei ole mitään erityistä syytä kiirehtiä.

 

Valtuutetut ja varmaankin osa kaupunginhallituksen jäsenistäkin kuuli yllätyksekseen, että teatteri häädetään paikaltaan jo ensi keväänä. Hämmästys oli sikäli suuri, että mistään kaupungin päätösasiakirjoista eikä viranomaispäätöksistä löydy ainakaan tällaisen netistä tietoja etsivän silmiin päätöstä, ei edes esitystä alueen käytön pikaisesta muutoksesta.

 

Huhutiedon mukaan kaupunginhallituksen konsernijaostossa on joskus kaupunginjohtajan katsauksen yhteydessä sovittu tällaisesta menettelystä.

 

Menettely on hyvän hallintotavan vastainen ja unohtaa strategiamme, jonka arvot-kohdan ensimmäinen kappale kuuluu:

 

 • 'Luottamus: Arvostamme toisiamme, pidämme lupauksemme ja rakennamme luottamusta toimimalla avoimesti.'

 

Siksi ehdotamme, että

 

 • kaupunginhallitus antaisi julkisen selvityksen Naantalin teatterin nykyisten tilojen irtisanomisesta ja siihen johtaneista syistä sekä

 • valmistelisi kiireellisellä aikataululla yhdessä Naantalin Teatterin kanssa suunnitelman, joka turvaisi teatterin toiminnan häiriöttömän jatkumisen.

 

Samalla edellytämme, että kaupunginhallitus huolehtii hyvän hallintotavan ja strategian arvojen noudattamisesta myös konsernijaostossa.

 

Päätökset on valmisteltava kirjallisesti ja myös poikkeukselliset suusanallisen esittelyn pohjalta tehdyt päätökset on kirjattava pöytäkirjaan, jotta kaupunginhallitus voi ne tarvittaessa alistaa ja jotta asukkaat ja asianosaiset voivat saada niistä tietoa."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 288

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäen, tekninen johtaja Reima Ojalan ja kaupunginlakimies Turo Järvisen valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 328

 

Talouspäällikkö Timo Saario ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm:

 

 

Naantalin teatterin kanssa aloitettiin uuden toimintatilan etsiminen keväällä 2019 sen jälkeen, kun ympäristövirastolta oli tullut alustavia yhteydenottoja entisen seurakuntakeskuksen tontin myynnistä ja luovutuksesta ostajalle kevään 2020 aikana. Teatterin toimitilat Henrikinkadulla irtisanottiin yhteisymmärryksessä Naantalin teatterin kanssa 28.11.2019 vasta sen jälkeen, kun Naantalin teatterin kanssa oli 18.10.2019 sovittu toiminnan siirtymisestä uusiin tiloihin 1.3.2020 alkaen siten, että silloisten toimitilojen tuli olla tyhjät 31.5.2020 mennessä. Samalla sovittiin teatterin tarvitsemasta tuesta uusien tilojen vuokraamiseen. Tuolloin sovitut tilaratkaisut eivät kuitenkaan toteutuneet, koska uuden vuokranantajan kanssa ei päästy molempia tyydyttävään sopimukseen vuokran lopullisesta suuruudesta ja ehdoista.

 

Alkuvuonna jatkettiin yhteistyössä Naantalin teatterin kanssa uusien toimintatilojen etsimistä. OTE-säätiön luovuttua toiminnastaan Putkikatu 20:n tiloissa, tutkittiin yhdessä Naantalin teatterin kanssa vapautuneiden tilojen sopimista teatteritoimintaan. Samalla todettiin yhteisesti, että Naantalin alueelta ei sillä hetkellä ollut löydettävissä muita vastaavaan toimintaan soveltuvia tiloja. Muutto toteutettiin loppukeväästä 2020 ja teatteri aloitti näytännöt Putkikadun tiloissa syksyllä 2020.

 

Naantalin teatterin kuten muidenkin naantalilaisten järjestöjen kanssa käydään säännöllisesti yhteisiä keskusteluja tila- ja muista tarpeista. Kun kaupungilta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluverkkoratkaisujen edetessä mahdollisesti vapautuu kulttuuritoimintaan soveltuvia kohteita, selvitetään niiden käyttömahdollisuuksia eri tarkoituksiin ottaen myös huomioon yritystoiminnan tarpeet.

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Sivistyspalvelujen ja tilalaitoksen antaman selvityksen mukaan he ovat yhdessä Naantalin teatterin edustajien kanssa aloittaneet uusien tilojen etsimisen jo keväällä 2019.

 

 

Sivistyspalvelut, tilalaitos ja Naantalin teatteri ovat 18.10.2019 käydyssä neuvottelussa sopineet uusista tilajärjestelyistä ja -menettelystä vuosille 2020 - 2024. Vapaa-aikatullin tilojen irtisanominen oli tehty vasta uuden tilaratkaisun neuvottelemisen ja siitä sopimisen jälkeen 28.11.2019.

 

 

Kaupungin ja teatterin 18.10.2019 sopima menettely ei kuitenkaan toteutunut, kun teatteri ei ulkopuolisen vuokranantajan kanssa päässyt sopimukseen vuokran suuruudesta. Tämän käytyä ilmi vuoden alusta 2020 ovat sivistyspalvelut ja tilalaitos ryhtyneet viipymättä selvittämään muuta korvaavaa tilaa teatterille, joka löytyikin OTE-säätiöltä vapautuneista tiloista.

 

 

Teatterin muutto uuteen tilaan on toteutunut kaupungin ja teatterin 18.10.2019 neuvotteluissa sopimassa aikataulussa 31.5.2020 mennessä, vaikka teatterin uusi tila kaupungista johtumattomasta syytä vielä kertaalleen vaihtuikin.

 

 

Kaupungin ja teatterin yhteydenpidon ja yhteistyön asiassa katson täyttäneen esimerkillisesti sopimuskumppaneiden välillä vallitsevan lojaliteettivelvoitteen toisiaan kohtaan. Yhteiseen tavoitteeseen on pyritty ja se on saavutettu sovitun määräajan puitteissa.

 

 

Hallintolain 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon periaatteista. Lain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Lisäksi laissa on säädetty palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta, neuvonnasta, hyvän kielenkäytön vaatimuksesta sekä viranomaisten yhteistyöstä. Saadun selvityksen perusteella ei ilmene, etteikö hyvän hallinnon periaatteita olisi niin ikään noudatettu.

 

 

Kaupungin ja teatteri välinen suhde on enneminkin sopimussuhde kuin hallintolain tarkoittama hallintoasia, mutta sivistyspalvelujen ja tilalaitoksen menettely viivytyksettömänä sekä teatterin kannalta tuloksellisena toteuttaa hyvälle hallinnolle hallintolaissa asetetut vaatimukset ja tavoitteet.

 

 

Naantalin kaupungin 5.6.2017 lukien voimaan tulleen hallintosäännön 46 §:n 2 -kohdan mukaan tulosalueen vastuuhenkilöllä on toimivalta päättää hankinta-, suunnittelu-, myynti- ja muiden sopimusten tekemistä ja

 

muuttamista koskevat asiat asianomaisen lautakunnan päättämän euromääräisen hankintarajan ja talousarviomäärärahan puitteissa. Museonjohtaja on tulosalueen vastuuhenkilönä ollut toimivaltainen muuttamaan sopimusta tilojen luovuttamisesta teatteritoiminnan järjestämiseksi sekä sopimuksen mukaisesti irtisanomaan vanhan sopimuksen irtisanomisaikaa noudattaen.

 

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus

 • merkitsee talouspäällikkö Timo Saarion, kiinteistöpäällikkö Pekka Almin ja kaupunginlakimies Turo Järvisen valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. aloitteeseen antamat selvitykset tiedokseen ja saattaa sen valtuuston tietoon.

 

 • ehdottaa valtuustolle, että valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. aloite merkitään loppuun käsittelyksi.

 

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Keskustelun aikana jäsen Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana asian palauttamista seuraavasti: "Aloitteesta annettu selvitys herättää alla olevat kysymykset, sillä sivistystoimen talouspäällikön selvityksessä todetaan heti aluksi:

"Naantalin teatterin kanssa aloitettiin uuden toimintatilan etsiminen keväällä 2019 sen jälkeen, kun ympäristövirastolta oli tullut alustavia yhteydenottoja entisen seurakuntakeskuksen tontin myynnistä ja luovutuksesta ostajalle kevään 2020 aikana."¨

Avoimia ja lisäselvitettäviä kohtia olisivat seuraavat:

 1. Avoimuuden arvioimisen kannalta olisi tiedettävä keneltä ja kenelle ja milloin yhteydenotto ostamisesta oli tullut. Valmisteliko ympäristövirasto tontin luovutuksen ja jos valmisteli, niin milloin valmistelu alkoi ja päättyi ja mikä elin teki päätöksen valmistelun pohjalta.

 2. Toinen tärkeä kysymys on tontin myyminen. Koska ja minkä elimen toimesta tontti päätettiin myydä ja tehtiinkö myyntipäätös hallintosäännön mukaisesti. HUOM: Hinnoittelu ja myynti olivat tuolloin eri prosessin osia.

 3. Ja varsinainen luottamushenkilöä kiinnostava kysymys on proseduuri: Missä vaiheessa luottamushenkilöelimet ovat tätä käsitelleet ja tehneet päätökset tällaisesta periaatteellisesti merkittävästä linjanvedosta.

 4. Vai onko ympäristövirastoaja sivistystoimi tehneet tosiasiallisesti päätöksen jo tontin tulevasta käytöstä ennen kuin siitä oli tehty päästöstä toimivaltaisessa elimessä?

 5. Toiminta ei voi olla avointa eikä luottamusta herättävää, jos toimivaltaiset elimet saavat kuulla tontin myynnistä vuokralaisen eli kaupungin sopimuskumppanilta ennen tontin luovuttamispäätöstä.

 

Strategialainaus kuuluu: 'Luottamus: Arvostamme toisiamme, pidämme lupauksemme ja rakennamme luottamusta toimimalla avoimesti.'

 

Ja erikseen kysymys vielä: Vieläkö hallintoelimissä tehdään päätöksiä tai sovitaan asioista suusanallisen valmistelun pohjalta?"

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindström esitti asian jättämistä pöydälle.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 375

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.

 

Sivistyspalveluiden ja tilalaitoksen antaman selvityksen perusteella voidaan todeta noudatetun kuntalain edellyttämää tiedotusta valmistelussa olevista asioista, jolla on voinut olla vaikutusta Naantalin teatterin toimintaan.

 

Valtuustoaloite on koskenut sitä, että:

 

"- kaupunginhallitus antaisi julkisen selvityksen Naantalin teatterin nykyisten tilojen irtisanomisesta ja siihen johtaneista syistä sekä

 

- valmistelisi kiireellisellä aikataululla yhdessä Naantalin Teatterin kanssa suunnitelman, joka turvaisi teatterin toiminnan häiriöttömän jatkumisen.

 

Samalla edellytämme, että kaupunginhallitus huolehtii hyvän hallintotavan ja strategian arvojen noudattamisesta myös konsernijaostossa.

 

Päätökset on valmisteltava kirjallisesti ja myös poikkeukselliset suusanallisen esittelyn pohjalta tehdyt päätökset on kirjattava pöytäkirjaan, jotta kaupunginhallitus voi ne tarvittaessa alistaa ja jotta asukkaat ja asianosaiset voivat saada niistä tietoa."

 

Sivistyspalvelut ja tilalaitos on edellä antanut selvityksen Naantalin teatterin tilojen irtisanomisesta ja siihen johtaneista syistä sekä valmistellut yhdessä Naantalin Teatterin kanssa suunnitelman, joka turvasi teatterin toiminnan häiriöttömän jatkumisen.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus

 • merkitsee talouspäällikkö Timo Saarion, kiinteistöpäällikkö Pekka Almin ja kaupunginlakimies Turo Järvisen valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. aloitteeseen antamat selvitykset tiedokseen ja saattaa sen valtuuston tietoon.

 

 • ehdottaa valtuustolle, että valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. aloite merkitään loppuun käsittelyksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa