Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 226

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 226

15.06.2020

 

Kaupungin virallisesta ilmoituslehdestä päättäminen

 

496/00.04.00/2017

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 226

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Kuntalain 108 §:n mukaan:

 

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

 

Viralliset ilmoitukset ja muut ilmoitukset

 

Kaupungin virallisia ilmoituksia ovat mm. kaupunginvaltuuston kokouskuulutukset, vaaliasiat, kaavoitukseen liittyvät tiedonannot ja haettavaksi julistetut avustukset. Muita ilmoituksia ovat markkinointiin ja rekrytointiin liittyvät ilmoitukset, joista on päätetty harkinnan mukaan ja määrärahojen puitteissa.

 

Naantalin kaupunki ei enää 1.3 2013 lukien ole määritellyt ns. virallista ilmoituslehteä. Kaupungin "viralliset ilmoitukset" on 31.5.2017 saakka julkaistu kaupungintalon aulan ilmoitustaululla (julkisten kuulutusten ilmoitustaulu) ja kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi ilmoituksia on mahdollisuuksien mukaan julkaistu Nasta-lehdessä ja tarpeen mukaan saariston kuntatiedotteissa.

 

Lehti-ilmoittelun tarve on harkittu ilmoituskohtaisesti ilmoituksen laadun ja kohderyhmän mukaan. Kaava-asioissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan kantaa kaavan lehti-ilmoitteluun, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toimielin päättää asettaa kaava-asiakirjat nähtäville.

 

Kaupunginvaltuuston kokousajasta ja -paikasta ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on julkaistu ilmoitus Rannikkoseudussa ja Turun Seutusanomissa lehden ilmestymispäivä sen salliessa.

 

Ilmoitustaulusta luovuttu

 

Naantalin kaupunki on uuden kuntalain mukaisesti luopunut kesäkuun 2017 alusta omien kuulutustensa ja ilmoitustensa osalta julkisten kuulutusten ilmoitustaulun käytöstä. Naantalin kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa yksinomaan kaupungin kotisivuilta osoitteessa www.naantali.fi.

 

Erityislakeihin perustuva päätöksistä tiedottaminen

 

Muiden viranomaisten kuulutukset ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi erityslaeissa on omia säännöksiä päätösten tiedottamisesta. Mikäli laissa säädetään tiedottamisesta viranomaisen ilmoitustaululla, tämä käytännössä tarkoittaa kunnan ilmoitustaulua. Tällaisia ovat esimerkiksi erityislain julkipanomenettelyyn liittyvät lupapäätöslistat.

 

Kaupungin käytössä olevat viestintäkanavat

 

Kaupungilla on käytössään seuraavat omat viestintäkanavat:

 

  • kaupungin verkkosivut (www.naantali.fi)

  • neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kaupungin oma tiedotuslehti Nasta

  • kuukausittain ilmestyvät saaristotiedotteet

  • sosiaalisen median kaupungin facebook-sivustot

 

Sähköisten viestimien kautta tiedon saatavuudessa on tapahtunut kehitystä. Kaupunkilaiset voivat esim. seurata maksutta verkkosivujen tapahtumia rss-syötteinä, mikä tarkoittaa sitä, että tilaaja voi tilata itseään kiinnostavat asiat sähköpostiinsa. Sähköisten viestimien käyttö on lisännyt kaupunkilaisten mahdollisuutta saada tietoa. Erityisesti sähköiset viestimet ovat parantaneet naantalilaisten vapaa-ajan asukkaiden tiedontarvetta.

 

Sähköiseen ilmoittelu yleisessä tietoverkossa on vakiintunut kaupungin toimintatavaksi uuden kuntalain hengen mukaisesti. Esimerkiksi valtuuston kokousten osalta asialista on julkaistu vain kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla. Lehti-ilmoitus valtuuston kokousajasta ja -paikasta sekä tieto pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on lisäksi julkaistu Rannikkoseudussa ja mahdollisuuksien mukaan Turun Seutusanomissa, lehden ilmestymispäivät huomioiden.

 

Ilmoittelussa on jatkossakin huomioitava ne kaupunkilaiset, jotka eivät ole sähköisten viestimien tavoitettavissa. Lehti-ilmoituksia tarvitaan edelleen, mutta niiden tarve harkitaan ilmoituskohtaisesti viestintätarpeen laadun ja kohderyhmän mukaan. Oikean median valinnalla voidaan säästää kustannuksissa.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Päätöksellä on vaikutusta lehti-ilmoitteluun maakunta- ja paikallislehdissä ja näiden lehtien saamiin ilmoitustuloihin. Esityksen mukaan olemassa olevaa käytäntöä jatkettaisiin sillä poikkeuksella, että kaupunginvaltuuston kokousaikaa ja -paikkaa koskeva ilmoitus julkaistaan Rannikkoseudun lisäksi myös Turun Seutusanomissa, viimeksi mainitun lehden ilmestymispäivän sen salliessa.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Naantalin kaupunki ei määrittele ns. virallista ilmoituslehteä. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla. Mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia julkaistaan Nasta-lehdessä sekä saariston kuntatiedotteissa.

 

Lehti-ilmoittelun tarve harkitaan ilmoituskohtaisesti ilmoituksen laadun ja kohderyhmän mukaan. Kaava-asioissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan kantaa ko. kaavan lehti-ilmoitteluun, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toimielin päättää asettaa kaava-asiakirjat nähtäville.

 

Valtuuston kokousajasta ja -paikasta sekä tieto pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä julkaistaan ilmoitus Rannikkoseudussa ja Turun Seutusanomissa viimeksi mainitun lehden ilmestyspäivän sen salliessa.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa