Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 221

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 221

15.06.2020

 

Kaupunginhallituksen kokouksen koollekutsuminen ja kokouksessa läsnä olevat

 

454/00.00.03/2020

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 221

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Hallintosäännössä todetaan kokouksen koollekutsumisesta ja kokouksessa läsnä olevista seuraavaa:

 

"141 § Kokouskutsu

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

- - -

 

146 § Läsnäolo kokouksessa

 

Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

 

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan

- - -

 

Yhteistyötoimikunta (työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tarkoittama yhteistoimintaelin) nimeää ne henkilöstön edustajat, jotka ovat saapuvilla kaupunginhallituksen, sen jaoston ja lautakuntien kokouksissa siltä osin, kuin niissä käsitellään henkilöstöä koskevia asioita.

 

Toimielin voi tarvittaessa myöntää henkilöstön edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden muissakin kuin henkilöstöä koskevissa asioissa.

 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti."

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää käyttää kokouksissaan sähköistä kokoushallintaa. Ilmoitus kokouksesta ja esityslistan valmistumisesta lähetetään sähköpostilla jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa yhteydessä lähetetään ilmoitus varajäsenille, valtuutetuille sekä konsernijaostolle. Ilmoitus lähetetään lisäksi tarkastuslautakunnalle.

 

Kaupunginhallituksella on sekä A- että B -esityslista.

 

A-esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla liitteineen. Mikäli liitteissä on tietoja, joita ei voi yleisessä tietoverkossa julkaista, jätetään ne julkaisematta.

 

B-esityslista liitteineen julkaistaan sähköiseen kokoushallintaan. B-esityslistalle otetaan asioita, joiden julkiseksi saattamisella esityslistavaiheessa ei ole perusteita, taikka jotka ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Listalle otettavista asioista päättää esittelijä.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille toimitetaan lisäksi paperikopiot kokouskäyttöön.

 

Esityslistan muusta jakelusta virkakäyttöön päättää hallintojohtaja.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa