Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 90

01.11.2017

Tekninen lautakunta

§ 3

06.02.2019

 

Ruonan yhdystien asemakaavamuutos

 

827/10.03.01/2017

 

 

827/10.03.01/2017

 

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 84

 

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa 19.9.2017:

 

Vireilletulo

 

Ruonan Yhdystien asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Vireilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa 2017.

 

Suunnittelualue ja tavoitteet

 

Asemakaavamuutos koskee Ruonan Yhdystien varressa olevaa Tallipuistoa sekä osaa Ruonan Yhdystiestä ja Ripikadusta.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa Ruonan Yhdystien itäpuolella sijaitsevan virkistysalueen (Tallipuisto) osalta siten, että alueelle on mahdollista osoittaa osayleiskaavan mukaista liikerakentamista.

 

Ns. Ukko-Pekan tontti on mukana kaavamuutoksessa tontin kaakkoisosassa mahdollisesti tehtävien liikennejärjestelyjen takia. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan uuden kiertoliittymän sijoittamista Ruonan yhdystien ja Latopolun risteykseen.

 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria.

 

Maankäyttösopimus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus tehdään tarvittaessa.

 

Suunnittelun lähtökohdat

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tarkemmin kuvailtu miten hanke suhtautuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, maankäytön kehityskuvaan sekä Manner-Naantalin osayleiskaavaan. Hankkeen tavoitteet ovat niiden ohjausvaikutuksen mukaisia.

 

Asemakaava

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu puistoalueeksi (P), liikerakennusten korttelialueeksi (KL) sekä katualueeksi.

 

Maanomistus

 

Suunnittelualueen kadut ja puistot ovat Naantalin kaupungin omistuksessa, KL-korttelialue on yksityisessä omistuksessa.

 

Taustaselvitykset

 

Suunnittelutyössä käytetään Manner-Naantalin osayleiskaavatyöhön liittyviä perusselvityksiä. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan myös luontoselvitys alueelta.

 

Ympäristö

 

Kaavamuutosalue sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Naantalin keskustasta.

 

Suunnittelualue rajautuu koillisessa ja lounaassa pientaloalueisiin, kaakossa Rautakatuun sekä luoteessa Ukko-Pekan kiinteistöön, Aurinkotiehen ja huoltoasemaan.

 

Tallipuistossa on kallioinen metsikkö sekä puistoaluetta, muutoin suunnittelualue on katualuetta ja rakennettua ympäristöä.

 

Suunnittelualueella liitytään olemassa oleviin katuihin ja kunnallisteknisiin järjestelmiin.

 

Maanpinnan nykyinen korkeus alueella vaihtelee +8,0 m ja +17,0 m välillä.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Kaavalla luodaan mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle. Lähialueella toimivat yrittäjät ovat kaavoitusprosessin osallisia. Yritysvaikutuksia arvioidaan kaavoituksen jatkovaiheissa tarkemmin.

 

Kaavoituksen aikataulu

 

Asemakaavoituksen tavoitteena on että asemakaavaluonnos valmistuisi lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2017, asemakaavaehdotus valmistuisi keväällä 2018 ja kaavan hyväksymiskäsittely tehtäisiin syksyllä 2018.

 

Ruonan Yhdystien asemakaavamuutoksen 11.9.2017 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oheistetaan.

 

LIITE A10, TEKLA 27.9.2017 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi Ruonan Yhdystien asemakaavamuutoksen 11.9.2017 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Tekninen lautakunta 01.11.2017 § 90

 

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa 24.10.2017:

 

Asemakaavaluonnos

 

Ruonan Yhdystien uudelle kauppapaikalle on laadittu asemakaavaluonnos, joka on päivätty 20.10.2017. Luonnoksessa on osoitettu uusi liikerakennusten korttelialue (KL) osayleiskaavan osoittamalle paikalle Ruonan Yhdystien koillispuolelle sekä varattu tila uudelle kiertoliittymälle.

 

Rakennusoikeutta korttelialueelle on osoitettu 2 800 kerrosneliömetriä (k-m2). Luonnos sallii rakennettavaksi kaksi kerrosta, mutta koko rakennusoikeus mahtuu osoitetulle rakennusalalle yhteen kerrokseen. Alueelle on ensisijaisesti suunniteltu noin 2 500 m2 suuruista liikerakennusta, kaavallisesti on järkevää varata myös hieman laajentumisvaraa. Rakentaminen toteutuisi todennäköisesti yksikerroksisena.

 

Ukko-pekan tontti ja Kölipuisto ovat kaavamuutoksessa mukana liikennejärjestelyjen takia. Kiertoliittymän sijoitus suunnitellulla tavalla vaatisi nurkan Kölipuistosta sekä Ukko-pekan tontista, samalla tontin liikennejärjestelyt paranisivat liittymän osalta. Ukko-pekan nykyinen yksisuuntainen liittymä Aurinkotien lähellä tulisi liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sulkea. Ukko-pekan tontin rakennusoikeuteen tai kaavamääräyksiin muilta osin ei ole tarkoitus tehdä muutoksia.

 

Korttelialueelle varattu osa on hieman suurempi kuin mitä osayleiskaavassa on osoitettu. Osayleiskaavan mukainen rajaus jättäisi tontin koillisreunalle kallioleikkauksen joka olisi maisemallisesti varsin hallitseva katsottaessa Ruonan Yhdystien suunnalta, ja jäljellejäävä kalliorinne olisi osalta matkaa niin kapea että nykyisten puiden elinolojen säilyminen siinä olisi kyseenalaista.

 

Kaavamääräyksiä tullaan tarkentamaan asemakaavan ehdotusvaiheessa.

Asemakaavaluonnos on liitteenä.

 

LIITE A2, tekla 1.11.2017 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Liikenne

 

Autoliikenne on suunniteltu siten että Ripikadun, Ukko-pekan ja uuden kauppapaikan liikenne liittyisi Ruonan Yhdystiehen uuden kiertoliittymän kautta. Uuden kauppapaikan huoltoliikenteelle on osoitettu erillinen liittymän paikka Ruonan Yhdystielle. Ruonan Yhdystielle on varattu tilaa kevyen liikenteen väylälle molemmin puolin ajorataa. Kiertoliittymän ympärille on riittävästi tilaa kevyen liikenteen risteysjärjestelyille.

 

Ruonan Yhdystien liikenteellisestä kokonaisuudesta tullaan laatimaan yleisluonteinen tarkastelu laajemmalta alueelta asemakaavan luonnosvaiheen jälkeen. Siinä tullaan tarkastelemaan liikenteen järjestelyjä Aurinkotien kiertoliittymältä Armonlaaksontielle asti. Siinä tarkastellaan tilavarauksia ja nykyisiä sekä tulevia liittymiä. Samalla mietitään Ripikadun mahdollista uutta linjausta. Tähän kaavamuutokseen kyseisellä tarkastelulla on todennäköisesti vain pieniä tarkentavia mitoitusvaikutuksia.

 

Pysäköinnin osalta asemakaavaluonnoksen määräyksenä on osoittaa liiketiloille vähintään 1 autopaikka / 20 k-m2 ja toimistotiloille 1 ap / 50 k-m2, joka velvoittaisi tontille toteutettavaksi vähintään 140 autopaikkaa jos koko rakennusoikeus käytettäisiin liikerakennukseksi. Alustavien neuvottelujen perusteella useampikin alueesta kiinnostunut toimija tulisi toteuttamaan määräystä enemmän pysäköintipaikkoja. Kaavaluonnoksen ohjeellisilla pysäköintijärjestelyillä tontille mahtuisi noin 200 autopaikkaa.

 

Polkupyöräpaikkoja edellytetään rakennettavaksi vähintään 1 / 25 k-m2. Vähintään neljäsosa pyöräpaikoista tulee olla katettuja.

 

Maisema

 

Uusi korttelialue tulee aiheuttamaan muutoksen alueen maisemarakenteeseen. Sen toteuttaminen edellyttää metsäisen ja kallioisen alueen tasaamista koko korttelialueen kohdalta. Nykyinen kallio on korkeimmilta kohdiltaan noin 8 metriä tulevaa maanpinnan tasoa korkeammalla (tulevan maanpinnan korkeuden arvio on noin +9 metriä merenpinnasta). Alueen tasaaminen aiheuttaa tontin kaakkoisreunalle kallioleikkauksen, jonka korkeus vaihtelee 0 ja 6,5 metrin välillä. Uusi rakennus peittäisi kadulta katsottaessa suurimman osan kallioleikkauksesta, osa leikkauksesta maisemoitaisiin kaavassa osoitetuilla puuistutuksilla. Pysäköintialueelle on osoitettu istutettava puurivi. Kallioleikkauksen yläpuolelle tulee tarvittaessa rakentaa aita putoamisten estämiseksi.

 

Uuden korttelialueen ja koillispuolella olevan asuinkorttelin väliin jää puistoaluetta 15-50 metriä. Tälle puistoalueelle voidaan tarvittaessa tehdä maisemaa rajaavia puuistutuksia.

 

Luontoarvot

 

Alueen luontoarvoja on tarkasteltu Envibio oy:n laatimassa selvityksessä "Luontoselvityksiä Naantalin kaupunkikeskustassa vuonna 2017". Selvityksen johtopäätöksissä kyseisen alueen osalta todetaan: "Ruonantien varren alueen pääosan muodostavan metsäisen mäen etelä-, länsi- ja pohjoisreunoilla on säilynyt melko monilajinen joukko keto- ja niittykasveja, ja myös puustorakenteessa on yhä havaittavissa hakamaisia piirteitä. Ainakin ketoneilikan, särmäputken ja häränsilmän kasvupaikat välittömine lähiympäristöineen olisi hyvä jättää rakentamatta. Kaiken kaikkiaan kuviot 2, 3 ja 4 soveltuvat luontoarvojensa puolesta selvästi heikommin rakentamiseen kuin selvitysalueen muut osat. Metsänreuna on myös maisemallisesti viehättävä. Selvitysalueella ei ole erityistä merkitystä linnustolle tai lepakoille. Alueen lounaiskulmassa on kookas siirtolohkare."

 

Asemakaavaluonnoksessa kaikki harvinaisten kasvien esiintymispaikat on säilytetty puistoalueena, samoin siirtolohkareen ympäristö. Yli puolet luontoselvityksen mainitsemista heikommin kaavoittamiseen soveltuvista alueista on pystytty säilyttämään rakentamattomina.

Luontoselvitys on liitteenä.

 

LIITE A3, TEKLA 1.11.2017 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Yritysvaikutukset

 

Uuden liikerakennuksen toteutuminen toisi alueelle uusia työpaikkoja. Korttelialueelle tehtävän rakennuksen ja kaupan luonteesta riippuu toisiko se alueelle uudentyyppisiä palveluja vai lisäisikö se kilpailua päivittäistavarakaupassa.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää, että 20.10.2017 päivätystä Ruonan Yhdystien asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY

 

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. (klo 19.40)

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 3

 

Kaavoitusarkkitehti Kirsti Junttila 29.1.2019:

 

Kaavamuutoksen valmisteluaineistosta varattiin osallisille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen.

Kaavamuutoksen 20.10.2017 päivätty luonnos ja valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 17.11.-18.12.2017 osallisten arvioitavana. Tänä aikana järjestettiin yleisötilaisuus 28.11.2017 suunnittelualueen maastossa ja Karvetin monitoimitalossa.

 

Valmisteluaineistosta jätettiin palautetta seuraavasti:

  • 10 asunto-osakeyhtiön mielipidettä, 35 yksityisten henkilöiden mielipidettä (50 hlö) ja yksi yhdistyksen mielipide.

Ylivoimaisesti eniten palautteissa oltiin huolestuneita virkistysalueen ja maiseman tuhoamisesta. Naantalin todettiin olevan vihreä, luonnonläheinen ja viihtyisä asuinpaikka. Asuntoalueiden todettiin olevan valmiiksi rakennettuja ja toimivia alueita, joiden palvelut ovat riittävät. Kyseenalaistettiin uuden kauppapaikan tarve. Asumisviihtyisyyden katsottiin kärsivän liikenteen melusta ja ilmanlaadun heikentymisestä sekä liikenteen aiheuttamasta valohäiriöstä. Turvallisuuden heikentyminen huolestutti. Pelättiin asuntojen arvonlaskua. Todettiin, että jo yleiskaavavaiheessa on vastustettu Tallipuiston rakentamista ja toivottiin kaikkien muiden yleiskaavan mukaisten liiketonttien käyttöönottoa ennen Tallipuiston alueen rakentamista. Uusia palveluja ei vastustettu, vaan niiden sijoittumista suunnittelualueelle pidettiin virheenä, jota ei voi korjata. Rakentamisen sopivuus maisemaan epäilytti erityisesti liian laajan pysäköintialueen osalta. Todettiin että eurooppalainen maisemayleissopimus 2016 ei toteudu.

 

Muutokset palautteen johdosta

 

Palautteen johdosta asemakaavaan tehdyt muutokset ovat pääasiassa toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia vaatimuksia, jotka sisältyvät kaavamääräyksiin. Erityisesti on painotettu uuden liikekorttelin aiheuttamien haittojen minimoimista asumisen suuntaan ja jalankulun erottamista ajoneuvoliikenteestä. Uuden liikerakennuksen kaupunkikuvallista sopeutumista ympäristöön on ohjattu liikerakennuksen julkisivumateriaalia koskevalla vaatimuksella ja laajan pysäköintialueen visuaalisella jäsentämisellä.

 

Yhteenveto palautteesta aihepiireittäin on esitetty selostuksen liitteessä 9a.

 

Tiivistelmä palautteesta, annetut vastineet ja kaavaan tehdyt muutokset on kerätty selostuksen liitteeseen 9a.

 

Luonnoksesta pyydettiin viisi lausuntoa.

 

1. Varsinais-Suomen ELY-keskus ei antanut lausuntoa mutta totesi kommentteina luonnokseen ja kaavan OAS:aan seuraavaa:

Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta.

Asemakaavaluonnoksessa ei ole huomioitu yleiskaavan luo-kohdetta. Alueen luonnonolojen huomiointia on syytä asemakaavassa vielä tarkentaa. Kaavan OAS:ssa ei ole mainintaa luontoselvityksen tarpeesta.

Vaikutuksista maisemaan sekä virkistysyhteyksiin ja -alueisiin on syytä esittää johtopäätökset kaavan yhteydessä.

ELYn liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole kaavaan lausuttavaa. E18-tien parantamissuunnitelma ei ulotu muutosalueelle. Ruonan yhdystie on katu. Kaavan liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä Naantalin katuverkkoon.

Kaavoittajan vastine:

Alueen luontoselvitys on laadittu kesällä 2017 ja se sisältyy Envibio oy:n laatimaan tarkasteluun "Luontoselvityksiä Naantalin kaupunkikeskustassa vuonna 2017". Yleiskaavan (luo-2/33) kohde on merkitty kaavakarttaan merkinnällä
(/s) Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue käsittää mm. kosteikon, kookkaan siirtolohkareen ja ison tammen.

Manner-Naantalin osayleiskaavan maisemaselvityksessä (10.2.2015) Tallipuiston on todettu olevan maisemallisesti merkittävä kalliomäki. Yleiskaavan maisemasuunnitelmassa osalla Tallipuistoa, sen korkeimmalla kohdalla on merkintä: Ei suositella rakentamista maisema- ja virkistyskäytön kannalta. Kuten ELY:n kommentissa todetaan, alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta. Voimassa olevassa osayleiskaavassa osa Tallipuistoa on osoitettu liikerakentamiseen. Kaavamuutosehdotus noudattaa Manner-Naantalin osayleiskaavaa.

Naantalin maiseman ominaispiirteitä ovat maisemassa hyvin erottuvat metsäiset kalliomäet, jotka vaikuttavat huomattavasti maisemakuvaan. Ne jäsentävät kaupunkiympäristön maisematilaa ja suojaavat asuntoalueita ympäristön häiriötekijöiltä.

Metsäisillä kalliomäillä polkuverkostoineen on arvoa lähivirkistysalueina. Tallipuisto tulee säilymään tärkeänä virkistysalueena edelleenkin, vaikka osa siitä on osoitettu liikerakennuksen korttelialueeksi. Tallipuiston mäkialueen maisemallinen rooli tulee säilymään painottuen sisääntuloväylän ja Karvetin asuntoalueiden suuntaan.

Naantalissa varsinaiset kaupungin virkistysreitit painottuvat merenrantaan ja pohjoisiin kaupunginosiin. Suunnittelualueen kaltaisessa tiiviissä kaupunkirakenteessa virkistysyhteydet muodostuvat pääosin kevyenliikenteen reitistöstä.

Asemakaavan vaikutuksia alueen maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön, virkistysalueisiin ja virkistysyhteyksiin sekä rakennettuun ympäristöön, on selvitetty asemakaavaselostuksen kohdassa 6.3.

2. DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavaluonnoksen sisältöön.

 

3.Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunnossa todetaan, että sillä ei omalta toimialaltaan ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

 

4.Naantalin Energia Oy:n lausunnossa todetaan, että alueella oleva muuntamo joudutaan todennäköisesti uusimaan.

5.Varsinais-Suomen Pelastuslaitos toteaa lausunnossa, että korttelin 26 liikerakennusten alue sijoittuu jalostamon (Neste) kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaiselle konsultointivyöhykkeelle. Asia on huomioitava kaavassa ympäristön häiriötekijänä. Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto Kemikaali- ja turvallisuusvirastolta (Tukes).

 

Pelastusyksiköllä operointi tulee olla mahdollista kaava-alueen kiinteistöillä. Pelastuslaitokselta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa.

 

Liikenteen ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma

 

Luonnosvaiheen jälkeen on laadittu 19.2.2018 päivätty liikenteen ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma KON-INS OY:n toimesta. Suunnitelma edellyttää tarkennusta uuden kiertoliittymän katualuevarauksiin, tonttiliittymien sijaintiin ja kevyen liikenteen reittien sijoittumiseen tarkentuen luonnokseen verrattuna.

 

Ruonan yhdystien varren kehittämiseen vaikuttaa myös E 18 tulevat ratkaisut. Nk. Emäntäkoulun eritasoliittymän yleissuunnitelma on laadittu osana Turun kehätien parantamissuunnitelmaa ja toteuttamisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

 

Yleiskaava

 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymä Manner-Naantalin osayleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta.

 

Yleiskaavan tavoitteena on ollut löytää kaupalle uusia mahdollisuuksia sijoittua Naantaliin hyvien liikenneyhteyksien ja joukkoliikennekäytävän varrelle.

 

Ruonan yhdystien varsi on tärkeä sisääntuloväylä kaupunkiin ja samalla tärkeä kaupungin täydennysrakentamisen alue. Alue on jo nyt kaupallisesti vireä ja on yksi tärkeimmistä kaupallisen kehittämisen alueista Naantalissa. Ruonan yhdystien varren kehittämiseen vaikuttavat myös E 18 tulevat ratkaisut.

 

Yleiskaavassa osa Tallipuiston alueesta on osoitettu kaupallisten palvelujen alueeksi KM. Asemakaavaehdotus noudattaa yleiskaavan rajausta.

 

Tallinpuiston itäpuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Alueeseen yleiskaavan merkintä (luo 2/33) on huomioitu asemakaavaehdotuksessa.

Ruonan yhdystien kohdalla yleiskaavamerkintä kevyen liikenteen yhteystarve Aurinkotielle asti toteutuu siten, että ajoradan molemmin puolin on suunniteltu kevyen liikenteen väylä.

 

Asemakaavaehdotus

 

Rajaus ja kaava-alueen koko

 

Uuden liikekorttelin rajausta Tallipuiston suuntaan on tarkistettu siten, että Ruonan yhdystien varrella aluetta on hieman laajennettu ja toisaalta mäen korkeammalla kohdalla vastaavasti supistettu.

 

Ruonan yhdystien asemaa alueellisena kokoojakatuna on vahvistettu kiertoliittymällä ja tarkistamalla katualueen rajausta vähäisessä määrin Rautakadun risteyksen kohdalla.

 

Rakenteellisesti kaava-alue perustuu yleiskaavan rajaukseen. Kaava-alueen koko on noin 6,4 hehtaaria.

 

Liikerakennusten aluetta on yhteensä 1,9 ha, joka on 30 % kaavamuutoksen pinta-alasta.

 

Ruonan yhdystien itäpuolinen KL-korttelialue on pinta-alaltaan 1,2 ha ja alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 3000 k-m2 kerrosalaa. Rakennusala sijoittuu Ruonan yhdystien varteen korttelin eteläosaan. Tonttiliittymä sijoittuu kiertoliittymään Ripikadun uuden linjauksen kautta.

 

Liiketontin pohjoispuolelle muodostuu jalankulun ja pyöräilyn risteyskohta, jossa kohtaavat kevyen liikenteen yhteydet idästä Karvetin alueelta Latopolulta, pohjoisista kaupunginosista Ruonan yhdystietä ja lännestä Kölikujaa (nykyistä Latopolkua) Viluluodon suunnasta. Erityisesti Karvetin suunnasta tulevan koululaisten jalankulun ja pyöräilyn erottamiseen ajoneuvoliikenteestä tulee kiinnittää huomiota liittymän kohdalla.

 

Autopaikkavaatimus on 1 ap/20 kem. Asiakaspysäköinti on sijoitettu liikerakennuksen ja Latopolun väliselle alueelle, johon on enimmillään mahdollisuus sijoittaa 170 autopaikkaa. Mukaan lukien henkilökunnan paikat huoltopihan yhteydessä on kortteliin mahdollista sijoittaa 180 autopaikkaa.

 

Pysäköintialueen lopullinen laajuus riippuu toteuttajan tarpeesta, johon voivat vaikuttaa kauppojen aukioloaikojen laajeneminen sekä

verkkokaupan noutotoiminnan yleistyminen.

 

Pysäköintialueen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen jäsentäminen:

 

- Pysäköintialueen jalankulku Latopolulta liikerakennuksen pääsisäänkäyntiin keskitetään katetulle arkadikäytävälle, joka muodostaa sääsuojan jäsentäen samalla laajaa pysäköintialuetta. Arkadikäytävän rakennelman korkeus on vähintään 6 m ympäröivästä maanpinnasta. Naantalissa S-Marketin pysäköintialueella on vastaava rakennelma, joka on osoittautunut toimivaksi.

 

- Pysäköintialueen pohjoisosassa autopaikkojen aiheuttaman melun ja valohäiriön leviäminen tulee estää asuinrakennusten suuntaan piha-aluetta rajaavalla 1.2 m korkealla muurilla tai vastaavalla melua ja valoa rajaavalla rakenteella. Rajaus tulee käsitellä maaston korkeuseroja sopeuttavilla istutuksilla.

 

Huoltoajo ja henkilöstön pysäköinti on sijoitettu korttelialueen eteläisimpään osaan, johon sijoittuu myös liittymä Ruonan yhdystielle. Liittymän likimääräinen sijainti on osoitettu nuolimerkinnällä.

 

- Huoltopihan melun ja valohäiriön leviäminen asumisen suuntaan estetään piha-aluetta rajaavalla, julkisivumateriaalia ja -linjaa jatkavalla 1-kerroksisella muurilla tai seinämä- ja katosrakenteella.

 

- Kaavakartassa esitetyt puurivit ja istutettaviksi merkittyjen tontinosien pensasvyöhykkeet jäsentävät osaltaan pysäköintialuetta pienempiin alueisiin.

 

Liikerakennus

 

- Liikerakennuksen pääsisäänkäynnin julkisivuun tulee muodostaa jalankulkijoille sääsuojaa. Suojaa voidaan muodostaa julkisivusta ulostyöntyvällä katteella tai julkisivun sisäänvedolla. Katettuun ulkotilaan tilaan sijoittuvat ostoskärryt, kierrätys, polkupyörien pysäköinti latauspisteineen ja kesätori kahviloineen.

 

Liikerakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punainen savitiili tai väriltään vastaava rappaus.

 

Kiinteistölle tulee toteuttaa aktiivisesti aurinkoenergiaa hyödyntävä tai muuten innovatiivinen energiajärjestelmä. Energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennuksen ja piharakennelmien arkkitehtuuria.

 

Liikekorttelien piha-alueilla on pihasuunnitelman yhteydessä esitettävä hulevesien hallintasuunnitelma.

 

Autopaikat ja polkupyöräpaikat

 

Autopaikkojen vähimmäismäärä on korttelissa 26 on 1ap/ 20 k-m. Autopaikkojen läheisyyteen tulee järjestää mahdollisuus sähköauton lataukseen.

 

Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 pp/25 k-m.

 

Polkupyöräpaikoista vähintään ¼ on oltava katettuja.

 

Polkupyöräpaikoille tai niiden välittömään läheisyyteen tulee järjestää mahdollisuus pyörän akun lataamiseen.

 

Ruonan yhdystien länsipuolinen KL-korttelialue, nykyinen Ukko-Pekan päivittäistavaraliikkeen korttelialue, on pinta-alaltaan 0,7 ha. Sen rajausta on tarkistettu vähäisessä määrin korttelin kaakkoisosassa kiertoliittymän edellyttämällä tavalla. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 3000 k- m2 kerrosalaa, mikä on 465 k-m enemmän voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Rakennusala sijoittuu Venekujan varteen korttelin länsiosaan. Autopaikkavaatimus on 1 ap/30 kem. Asiakaspysäköinti on sijoitettu liikerakennuksen ja Ruonan yhdystien väliselle alueelle, johon on enimmillään mahdollisuus sijoittaa nykytilanteen mukaisesti 108 autopaikkaa. Kaavamuutoksessa tontille ajo muuttuu suuntaisliittymäksi Ruonan yhdystieltä ja poistuminen Kölitie-nimisen katualueen kautta. Samaa liittymää käyttää huoltoajo. Liittymien likimääräinen sijainti on osoitettu nuolimerkinnöin.

Virkistysalueita (VL) on yhteensä 2,4 hehtaaria. Tallipuiston alueelle on merkitty yleiskaavan mukaisesti merkintä (/s) Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue käsittää mm. kosteikon, kookkaan siirtolohkareen ja ison tammen.

 

Puistoaluetta (VP) on 0,8 ha ha Kölipuiston alueella ja Latopolun ympäristössä.

 

VL ja VP aluetta on yhteensä 3,2 ha, mikä on 50 % kaava-alueen pinta-alasta.

 

Liikenne-aluetta on yhteensä 1,3 hehtaaria, joka on 21 % kaavoitettavasta pinta-alasta.

 

Energiahuollon alue (EN) on osoitettu muuntamoa varten Latopolun varrelle sen ja liikekorttelin väliselle alueelle. Vanha muuntamo korvataan uudella.

Asemakaavan sisältöä on kuvattu tarkemmin asemakaavaselostuksen kappaleessa 6.

 

Asemakaavan yksityiskohtainen mitoitus on esitetty selostuksen tilastolomakkeessa liite 1.

 

Tonttijako hyväksytään tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä.

 

Kaavamuutoksen vaikutukset

 

Asemakaavan vaikutuksia alueen rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön, maisemaan, liikenteeseen, yritystoimintaan sekä muihin asioihin on selvitetty selostuksen kohdassa 6.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

 

Kaupalliset palvelut lisääntyvät jalankulkuetäisyydellä asuntoalueiden, kevyenliikenteen reittien solmukohdan ja joukkoliikennekäytävän tuntumassa. Kaavan ratkaisu estää palvelujen hajautumisen ohitusteiden varteen pois kevyen liikenteen etäisyydeltä. Alueen suhteellisen tiivis kaupunkirakenne kehittyy edelleen kaupunkimaisemmaksi kaupallisten palvelujen alueeksi. Palvelut lisääntyvät ja alueesta muodostuu keskustan jälkeen tärkein kaupan alue.

 

Työpaikat, elinkeinotoiminta

 

Kaavan toteutuminen lisää rakennusvaiheen aikana työpaikkoja. Varsinainen uuden liikekorttelin toiminta lisää alueen työpaikkoja. Kaupallisten palvelujen kehittyminen alueella houkuttelee muita pienpalveluja ja yritystoimintaa asukkaiden käyttöön.

 

Liikenne

 

Ruonan yhdystien sisääntuloväylän rooli kasvaa liikenteen lisääntyessä E 18:n uusien liikennejärjestelyjen toteutuessa.

 

Uusi kiertoliittymä sujuvoittaa liikennettä. Ruonan yhdystielle on varattu tilaa kevyen liikenteen väylälle molemmin puolin ajorataa. Kiertoliittymän ympärille on riittävästi tilaa kevyen liikenteen risteysjärjestelyille.

 

Maisema, luonnonympäristö

 

Liikerakennuksen rakentaminen edellyttää metsäisen ja kallioisen alueen tasaamista korttelialueen kohdalta. Nykyinen kallio on korkeimmilta kohdiltaan noin 8 metriä tulevaa maanpinnan tasoa (+ 9m) korkeammalla. Alueen tasaaminen aiheuttaa tontin kaakkoisreunalle kallioleikkauksen, jonka korkeus vaihtelee 0 ja 6,5 metrin välillä. Uusi rakennus peittää kadulta katsottaessa suurimman osan kallioleikkauksesta, osa leikkauksesta maisemoidaan kaavassa osoitetuilla puuistutuksilla.

Uuden korttelialueen ja koillispuolella olevan asuinkorttelin väliin jää lähivirkistysaluetta 15-50 metrin leveydeltä. Tälle alueelle voidaan tarvittaessa tehdä maisemaa rajaavia puu- ja pensasistutuksia.

 

 

 

 

 

Luontoarvot

 

Asemakaavaluonnoksessa kaikki harvinaisten kasvien esiintymispaikat on säilytetty puistoalueena, samoin siirtolohkareen ympäristö. Yli puolet luontoselvityksen mainitsemista heikommin rakentamiseen soveltuvista alueista pystytään säilyttämään rakentamattomina.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS on päivitetty.

 

Edellä selostettu kaavamuutos sisältyy 30.1.2019 päivättyyn kaavakarttaan ja kaavaselostukseen.

 

LIITTEET A1-A3, TEKLA 6.2.2019 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että 30.1.2019 päivätty Ruonan yhdystien asemakaavan muutosehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta tahoilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, DNA Oy, Naantalin Energia Oy sekä Turku Energia Oy, Naantalin koulutuslautakunta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

 

KOKOUSKÄSITTELY

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Kimmo Aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Lindgren Heikki esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun perusteena se, että paikka on luonnon kannalta kestämätön ja liikennejärjestelyt kalliit ja hankalat. Parempi kaupan paikka on lähempänä nykyistä Armonlaaksontien ja Ruonan yhdystien risteystä. Jotta kauppa sinne saadaan, tulee kaavoitus uuden tielinjauksen kohdalta aloittaa välittömästi. Lindgrenin esitystä kannatti Elina Mälkiä ja Janne Muikkula.

 

Puheenjohtaja totesi että, käsittelyn aikana tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Martti Jaanto, Mika Ratilainen, Kari Salo, Atte Liitola ja Anne Tirkkonen. Heikki Lindgrenin ehdotusta kannattivat Eliisa Ansamaa, Heikki Lindgren, Janne Muikkula, Elina Mälkiä ja Kaisa Vallavuori.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi 5-5 siten, että puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Heikki Lindgren ja Elina Mälkiä jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa