Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2019/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 2

24.01.2019

 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019 § 2

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa voidaan käyttää huostaanotettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimena. Perhehoitoa toteutetaan myös lastensuojelulain mukaisena jälkihuoltona.

 

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain uudistuksen myötä lapsen sijaishuolto tulee järjestää ensisijaisesti perhehoitona. Sijaishuolto voidaan järjestää laitoshoitona vain, jos sitä ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Sijaisperheisiin pyritään sijoittamaan etenkin pieniä lapsia, mutta myös nuorten mahdollisuuksiin päästä perhesijoituksiin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota.

 

Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä käynnistämiskorvausta. Perhehoitolain (263/2015) 16§:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 799,84 euroon /kk 1.1.2019 lukien. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuoden 2019 alusta alkaen hoitopalkkioita korotetaan 1,87 %. Kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen määrää tarkistetaan myös kerran vuodessa samasta ajankohdasta lukien. Tarkistusperusteena on elinkustannusindeksin vuosimuutos. Vuoden 2019 alusta kulukorvausten ja käynnistämiskorvauksen määrää nostetaan noin 1,50 %.

 

Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen sekä toiminnan luonteeseen.

Palkkiosta neuvoteltaessa on aina määriteltävä perhehoidon sisällöllinen vaativuus. Perhehoitolaki määrittelee, että sijoitetun erityishoidettavuus korottaa hoitopalkkiota. Hoitopalkkiot ovat hoidon vaativuuden perusteella jaettu neljään luokkaan: vähimmäismäärää pienempi hoitopalkkio, perus-, korotettu ja erityishoitopalkkio.

 

Kulukorvaus on perhehoitajille verotettavaa tuloa, koska se käsitellään työkorvauksena verotuksessa.

 

Perhehoidon toimeksiantosopimuksella on vuonna 2017 ollut 15 lasta.

 

Naantalin kaupunki on mukana Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön toiminnassa maksaen kuntaosuuden väestömäärän mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta on pitänyt tavoitteenaan korottaa maksuja vastamaan sijaishuoltoyksikön suosituksia 1.1.2016 alkaen.

 

Vähimmäismäärän mukainen kulukorvaus

Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 420,09 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Tämä voi tulla kyseeseen esim. silloin kun omaa lasta hoitavalle maksetaan kulukorvausta. Tuolloin kulukorvauksesta on vähennettävä vanhemman/vanhempien oman elatusvastuun osuus, sillä jokainen vanhempi on kykynsä mukaan velvollinen huolehtimaan lapsensa toimeentulosta.

 

Käynnistämiskorvaus

Perhehoitajalle maksetaan perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista korvausta jokaisen pitkäaikaisen hoitosuhteen alkaessa. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2019 lukien

2 983,40 € perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

 

Liitteinä Kuntainfo perhehoidon korvauksista 2019 sekä V-S sijaishuoltoyksikön toimintaohje ja suositukset korvauksista 2019

 

LIITTEET B1-B3, SOTE-LTK 24.1.2019

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että maksujen osalta hyväksytään V-S sijaishuoltoyksikön suositusten mukaiset korvaukset 1.1.2019 alkaen

 

Palkkio:

Pitkäaikaisen perhehoidon perushoitopalkkio 1 303 €/kk/lapsi (1 279 € vuonna 2018)

Korotettu hoitopalkkio 1 955 €/kk/lapsi (1 919 € vuonna 2018)

Erityishoitopalkkio 2 606 €/kk/lapsi (2 558 € vuonna 2018)

 

Kulukorvaus :

0-12- vuotiaiden 621 €/kk/lapsi (562 € vuonna 2018)

13-20-vuotiaiden 754 €/kk/lapsi (693 € vuonna 2018)

 

Muut palkkiot ja kustannuskorvaukset suositusten mukaisina.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa