Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 129

28.11.2018

Tekninen lautakunta

§ 149

19.12.2018

 

Oikaisuvaatimus päätöksestä, Matalahden veneväylän ja -sataman ruoppaus

 

605/02.07.00/2018

 

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 129

 

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 21.11.2018:

 

Hanke

Matalahden veneväylän ja -sataman ruoppaus sisältää veneväylän ruoppaamisen lännen puolelta mereltä suuaukolta lahden itäosaan tulevaan venesatamaan. Lisäksi ruopataan heti suuaukon jälkeen lahden puolelta alue, jolta poistetaan järviruokoa juuristoineen. Matalahden ja meren välisen uoman ruoppaaminen parantaa veden vaihtuvuutta alueella. Ruoppausmassat läjitetään erillisille suunnitelman mukaisille läjitysalueille. Toteutettavalle ruoppaukselle on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa.

 

Työ on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2019, niin että kaikki työt valmistuvat elokuussa 2020. Aluehallintoviraston luvan mukaisesti vesialueella ei saa tehdä töitä 15.4.2019 - 31.8.2019 eikä 15.4.2020 - 31.8.2020 välisenä aikana.

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2019 on investointien kohdassa Luonnonmaan asuntomessualue, 2019-2022 hankkeen määrärahaksi vuodelle 2019 esitetty yhteensä 2 200 000 €.

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan osasto on pyytänyt tarjouksia veneväylän ja sataman ruoppauksesta 13.11.2018 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 19.11.2018 klo 14.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjouspyyntökirje

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 19.11.2018 klo 14.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 6 tarjoajaa.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin vertailuhinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjousten avauspöytäkirja

 

OHEISMATERIAALI: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuuden arviointi

 

Halvimman vertailuhinnan 764 124,00 €, alv 0% jätti työyhteenliittymä Lännen Järviperkaus Oy / Drillmare Oy. Vertailuhinta koostuu urakkahinnasta 639 140,00 € + optiosta 60 760,00 € + 10 %-osuudesta yksikköhinnoista 64 224,00 €. Optio on tarkoitus tilata mikäli, venesataman ruoppaus saa ympäristöluvan. Työyhteenliittymä Lännen Järviperkaus Oy / Drillmare Oy kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 20.11.2018. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä

 

OHEISMATERIAALI: Neuvottelumuistio

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan noin 760 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

639 140,00

Optio

60 760,00

Lisätyövaraus

30 000 00

Vesinäytteet ja tutkimukset

10 000,00

Työaikainen suunnittelu ja mittaukset

20 000,00

Yhteensä

759 900,00

 

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää valita Matalahden veneväylän ja -sataman ruoppausurakan rakentajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan työyhteenliittymä Lännen Järviperkaus Oy / Drillmare Oy urakkahintaan 639 140,00 euroa (alv 0 %).

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 19.12.2018 § 149

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja kaupunginlakimies Turo Järvinen 17.12.2018:

 

Tyytymättömänä teknisen lautakunnan päätökseen on Vesirakennus Ojanen Oy tehnyt 13.12.2018 hankintaoikaisun urakoitsijan valinnasta. Oikaisuvaatimus on oheistettu.

 

LIITE A18, TEKLA 19.12.2018

 

Hankintalain 133 §:ssä säädetään oikaisumenettelystä seuraavaa:

 

133 §. Hankintaoikaisun vireilletulo.

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että valitulla urakoitsijalla, työyhteenliittymä Lännen Järviperkaus Oy:llä ja Drillmare Oy:llä ei ole ainuttakaan tarjoajan referenssivaatimukseksi asetettua vähintään kahta (2) laajuudeltaan vastaavaa vesistörakennus- tai ruoppauskohdetta. Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä väittää, että referenssien osalta edellytetyllä laajuudella tulisi arvioida vain urakoiden hintoja, koska muulla tavalla ei vesistörakennuskohteita voi vertailla keskenään tasapuolisesti.

 

Tarjouspyynnössä tarkoitettu Matalahden ruoppauksen laajuus on 52 600 m3, joka ilmenee tarjouspyynnön liitteenä olleesta taulukosta "Matalahden ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys, Hinnoiteltava Määrä- ja yksikköhintaluettelo 24.10.2018". Lisäksi on pyydetty tarjousta optiona asuntomessualueen pienvenesatama ruoppauksesta, jonka määrä on 10 000 m3, mikäli venesataman ruoppaus saa ympäristöluvan.

 

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on pyydetty selvityksiä seuraavasti:

 

Tarjoajan referenssiluettelo, jonka tulee sisältää vähintään

2 kpl laajuudeltaan vastaavia vesistörakennus- tai ruoppauskohteita viimeisen viiden vuoden ajalta (tilaaja ja yhteystiedot).

 

Hankintayksikön tarkoitus on referenssien edellyttämisellä ollut varmistua juuri tarjoajien tekninen suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä, kuten hankintalain 86 § mahdollistaa. Hankkeiden laajasta kirjosta ja erilaisuudesta johtuen hankintayksikkö ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena rajata määreillä ilmoitettavia referenssejä. Tasapuolinen referenssien arviointi on hankintayksikön käsityksen mukaan mahdollista ruoppauksen osalta niiden laajuutta tilavuutena kuvaavalla määreellä kuutiometri(m3).

 

Muun vesirakentamisen osalta viitettä laajuudesta voidaan saada urakkahinnan suuruusluokasta, mutta urakkahintojen tiedetään yleisesti vaihtelevan urakkaolosuhteiden, taloussuhdanteiden, markkinaosuuksien hankkimisen, kustannuskehityksen tai muun vastaavan seikan vuoksi vaihtelevan eri aikoina merkittävästikin, joka edellyttää hintojen osalta tiettyä varovaisuutta eikä ole niin yksiselitteinen kuin kuutiometrimäärä. Tarjoajien taloudellisen tilanteen varmistamiseksi hankintayksikkö onkin erikseen edellyttänyt tarjoajilta vähimmäisliikevaihtotasoa hankintalain 85 §:n mukaisesti.

 

Työyhteenliittymä Lännen Järviperkaus Oy:llä ja Drillmare Oy:n referenssiluetteloista ilmenee muun muassa, että:

 

  • Lännen Järviperkaus Oy on vuonna 2016 tehnyt Porin kaupungille Pukkeenjuovan kunnostuksen, määrä 30 000 m3;

  • Lännen Järviperkaus Oy on vuonna 2014 tehnyt Pyhäjärven kaupungille Komujärven ja Komujoen kunnostuksen, määrä 54 000 m3;

  • Drillmare Oy on tehnyt Siilinjärvellä vuonna 2017 - 2018 Jännevirran sillan kohdan ruoppauksen, määrä 26 000 m3;

  • Drillmare Oy tekee Pyhäjoella 2018 -2019 ruoppausta ja vedenalaista louhintaa yhteensä noin 70 000 m3.

 

Hankintayksikkö on katsonut, että työyhteenliittymän ilmoittamat Komujärven ja Komujoen kunnostuksen, määrä 54 000 m3 ja Pyhäjoella suoritettava ruoppaus ja vedenalainen louhinta, yhteensä noin 70 000 m3, täyttävät hankintayksikön tarjoajalta edellyttämän teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi ilmoitetut kaksi (2) vastaavaa työtä. Referenssiluettelo on liitteenä

 

LIITE B1, TEKLA 19.12.2018

 

Markkinaoikeuden tapauksista MAO:234/15 ja MAO:371/18 ilmenevien oikeusohjeiden mukaisesti hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin, koska tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Myöskään sillä seikalla, että osa ilmoitetuista referensseistä ei täytä niiden ilmoittamisella haettua vastaavaa laajuutta ei ole merkitystä, kun luettelosta kuitenkin käy ilmi pyydetyt kaksi (2) laajuudeltaan (m3) vastaavaa työtä. Hankintayksikkö on voinut työyhteenliittymä Lännen Järviperkaus Oy:n ja Drillmare Oy:n esittämillä perusteilla todeta, että työyhteenliittymällä on kyky toteuttaa hankinta.

 

VL-Yhtymä Oy:n osalta VARELY Putkisiltaurakka 2015-2016 ja Kailon sillan korjaus on hankkeiden laajuutena katsottu osoittavan tarjoajan teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden. Referenssiluettelo on liitteenä.

 

LIITE B2, TEKLA 19.12.2018

 

Hankintayksikkö ei ole toiminut hankintalain tai sen periaatteiden vastaisesti, vaan käyttänyt sillä olevaa harkintavaltaa tarjoajien teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden arvioimiseksi tasapuolisesti.

 

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää

 

  • hylätä yllä olevin perustein Vesirakennus Ojanen Oy:n hankintaoikaisun ja

  • pysyttää voimassa teknisen lautakunnan päätöksen 28.11.2018 § 129.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa