Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 70

17.12.2018

 

Asemakaavamuutos Naantalin Aurinkoinen

 

499/10.03.01/2018

 

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 27.09.2016 § 58

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström 21.9.2016:

 

Vireilletulo

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Vireilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa 2016.

 

Suunnittelualue ja tavoitteet

 

Asemakaavamuutos koskee Naantalin 13. kaupunginosan (Taimo) korttelia 127 tonttia 1, nk. Naantalin Aurinkoisen kiinteistöä sekä viereistä Mäntypuiston puistoaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on nostaa suunnittelualueen rakennusoikeutta ja muuttaa käyttötarkoitus liikerakentamisesta asuin- ja liikerakentamiseksi. Kaavatyössä tutkitaan alueelle liittymistä erillisellä katuyhteydellä Nuhjalantieltä sekä suunnittelualueen pysäköintijärjestelyjä ja puistoalueen laajuutta.

 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 000 m² (1,5 ha).

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus tehdään tarvittaessa.

 

Suunnittelun lähtökohdat

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. VAT-tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyössä kiinnitetään huomiota

 

toimivaan aluerakenteeseen

eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun

kulttuuri- sekä luonnonperintöön ja virkistyskäyttöön

toimivaan yhteysverkostoon ja energianhuoltoon.

 

Maakuntakaava

 

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu 23.8.2004) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita.

 

Maankäytön kehityskuva 2035

 

Maankäytön kehityskuvassa suunnittelualue on määritelty osaksi kehitettävää keskusta-aluetta.

 

Yleiskaava

 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton, valtuuston vuonna 1982 hyväksymä yleiskaava. Se on monelta osin vanhentunut. Suunnittelualue on siinä pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

 

Manner-Naantalin osayleiskaava, ehdotusvaihe (virallisessa nähtävillä ollut aineisto 24.5.-22.6.2016)

 

Suunnittelualue on osoitettu Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksessa asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi AL.

 

Asemakaava

 

Kaavamuutosalueella on voimassa 1988 vahvistunut 13. ja 14. kaupunginosan asemakaavamuutos Ak-180. Asemakaavassa alue on osoitettu liikennerakennusten korttelialueeksi (KL-4), jolle saa rakentaa kiinteistönhoidon kannalta tarpeellisen asunnon.

 

Maanomistus

 

Suunnittelualueen kiinteistö 529-13-127-1 on yksityisen omistuksessa ja ympäröivät katu- ja puistoalueet ovat Naantalin kaupungin omistuksessa.

 

Taustaselvitykset

 

Suunnittelutyössä käytetään Manner-Naantalin osayleiskaavatyöhön liittyviä perusselvityksiä.

 

Ympäristö

 

Kaavamuutosalue on näkyvällä paikalla Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksessä ja sijaitsee noin 2,5 kilometriä Naantalin keskustasta. Alue on rakentunut olemassa olevan asemakaavan mukaisesti liikerakennusten korttelialueeksi. Alue on joukkoliikenneyhteyden piirissä ja liittyy kevyenliikenteen reitteihin. Lähin päiväkoti ja ala-aste sekä kaupalliset palvelut sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä.

 

Suunnittelualue rajautuu luonnontilaiseen Mäntypuistoon Taimon pientaloalueen vieressä. Luontoympäristöltään puistoalue on kallioista kangasmetsää. Mäntypuisto on osa kaupunginosan ulkoilu- ja viheralueverkostoa ja siellä on myös Taimon pallokenttä.

 

Suunnittelualueella liitytään olemassa oleviin vesihuoltojärjestelmiin.

Maanpinnan nykyinen korkeus vaihtelee +24,0 ja 27,0 m välillä.

 

Liitteenä on 15.9.2016 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

LIITE A3, KAAVYMP 27.9.2016 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKÖ:

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi 15.9.2016 päivätyn Naantalin Aurinkoisen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

 

Maankäyttöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 § 13

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström 20.2.2017:

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaava- ja maankäyttöluonnokset

 

Kaavaluonnos

 

Asemakaavaluonnoksessa on tutkittu Naantalin Aurinkoinen Oy:n laajentumismahdollisuuksia kiinteistöllään (529-13-127-1) ja Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaista Aurinkotien varren täydennysrakentamista Taimon 13. sekä Nuhjalan 18. kaupunginosassa.

 

Asemakaavamuutoksen kaava-alueen pinta-ala on noin kolme hehtaaria (29 600 m2). Kaupungin maanomistusta siitä on noin 27 800 m2, Naantalin Aurinkoisen kiinteistön pinta-alan ollessa noin 1 800 m2. Rakennusoikeutta kaava-alueelle on esitetty noin 11 000 k-m2, josta Naantalin Aurinkoinen Oy:n osuus on 3 000 k-m2. Asuntoja alueelle rakentuisi arviolta noin 100-120 kpl. Asukastavoite asuntokoosta riippuen olisi noin 150-200 henkilöä.

 

Kaupungin maanomistus suunnittelualueella on lähivirkistys-, puisto- ja katualueita.

 

Kaavaluonnosta havainnollistetaan erillisin havainnepiirustuksin.

 

Korttelialueet

 

Kaavaluonnokseen on suunniteltu neljä asuinkorttelia, joista Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksen länsipuolelle Naantalin Aurinkoinen Oy:n kiinteistölle on osoitettu yhdistetty liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue (ALK). Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksen itäpuolelle on osoitettu kaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) kaupungin omistamille maa-alueelle. Korttelialueille voi asuinkerrostalon lisäksi rakentaa autosuojia.

 

Kaupunkikuvallisesti ALK- ja AK-korttelialueet jatkavat Nuhjalan kerrostaloalueen ilmettä. Rakennusten kerroslukumäärä on seitsemän ja se noudattelee viereisten olemassa olevien asuinkerrostalojen kerroslukumäärää (maanpäällinen kellari ja kuusi asuinkerrosta).

 

Kaava-alueen länsipäässä on osoitettu rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) kaupungin omistamalle maa-alueelle. Korttelialueella on esitetty kaksi tonttia joihin kullekin voi rakentaa rivitalon ja asuntojen tarvitsemat varastorakennukset sekä autosuojat.

 

Kaupunkikuvallisesti AR-korttelialue kevenee kohti Taimon Mäntykaaren omakotitalojen mittakaavaa.

 

Katualueet ja pysäköinti

 

Liittyminen uusille kortteleille ohjataan asuntokatujen, Ruotupihan ja Ruotumestarintien kautta. Ruotupiha on uusi katualue, joka jatkuu rivitalokorttelin sisäisenä ajoyhteytenä. Ruotupihan ja Ruotumestarintien päissä on kevyenliikenteen yhteys Aurinkotien kevyenliikenteen väylälle. Ruotumestarintien päässä on yleinen polkupyörien säilytyspaikka.

 

Naantalin Aurinkoinen Oy:n pohjoispuolelle on esitetty maantasoon toteutettava autopaikkojen korttelialue (LPA). Naantalin Aurinkoinen Oy:n tontin pysäköintipaikat on esitetty kyseiseen LPA-alueeseen sekä Ruotupihan varteen. Pysäköintialueen toteutus edellyttää sopeutumiseltaan ympäristöönsä korkeatasoista suunnittelua ja toteutusta. LPA-alueen mahdollinen liityntä- ja vuoropysäköinnin sijoittuminen tutkitaan kaavatyössä. Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksen itäpuolella oleville asuinkerrostaloille on osoitettu yhteinen LPA-alue. Myös Ruotumestarintien varrelle on suunniteltu pysäköintiruutuja.

 

Liikenne ja yhdyskuntatekniikka

 

Katu ja vesihuollon järjestelyistä laaditaan kaava-alueelta kunnallistekninen yleissuunnitelma.

 

Liitteenä on Naantalin Aurinkoisen 20.2.2017 päivätty asemakaavaluonnos ja 20.2.2017 päivätyt maankäyttöluonnokset sekä 28.2.2017 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

LIITE A2, KAAVYMP 2.3.2017 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

LIITE A3, KAAVYMP 2.3.2017 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

LIITE A4, KAAVYMP 2.3.2017 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Kokouksessa asian esitteli kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa.

 

VS. MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että 20.2.2017 päivätystä Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Valmisteluaineistoon liitetään myös 28.2.2017 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Heikki Lindgren esitti, että poistetaan läntisin townhouse ja toisen townhousen tilalle rakennettaisiin kerrostalo. Näin pienemmälle alueelle saataisiin enemmän asukkaita ja viheralueet säilyisivät.

 

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

 

Vs. Maankäyttöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

 

Heikki Lindgren jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 121

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström 19.11.2018:

 

Asemakaavaehdotus

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 16.3. - 18.4.2017 välisenä aikana. Nähtävillä oloa jatkettiin 24.4. asti.

 

Valmisteluaineistosta saatiin kuusi lausuntoa sekä kolme mielipidettä. Lisäksi nähtävillä olo aineistosta järjestettiin maanomistajien kanssa kaavaneuvotteluita ja luonnosvaiheen yleisötilaisuus 29.3.2017 sekä alueen omakotiyhdistyksen toimesta keskustelutilaisuus 16.2.2017, joista saatiin suullisia mielipiteitä.

 

Lausunnon antoivat Varsinais-Suomen ELY keskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Caruna Oy, DNA Oy sekä Naantalin Energia Oy. Mielipiteitä antoivat suunnittelualueen ympäristön asukkaat.

 

1. Varsinais-Suomen ELY keskus

 

ELY-keskus ei anna lausuntoa kaavaluonnokseen. Asia on katsottu yhdessä ELYn liikennevastuu -alueen kanssa.

 

Kohta 1.1

 

Kommenttina kaavan OAS:aan todetaan, että kohdassa vaikutusten arviointi "vaikutukset elinympäristöön" on huomioitava erityisesti liikennemelun vaikutusten arviointi kun tavoitteena on alueen kaavoitus asuin- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Melun huomiointi koskee mahdollisesti myös kaavan selvitystarpeita.

 

Kohta 1.2

 

Alue on pääosin nykyisen asemakaavan puistoa. Muutoksessa onkin tarpeen esittää johtopäätökset lähivirkistysalueiden riittävyydestä OASn kohdassa "vaikutukset luonnonympäristöön ja virkistysalueisiin".

 

ELY-keskuksella ei ole kaavaan muutoin kommentoitavaa.

 

Kaavoittajan vastine

 

Kohta 1.1

 

Suunnittelualueella elinympäristöön kohdistuvaa liikennemelua ehkäistään rakennusten sijoittelulla, julkisivurakentein, rakennusosin siten, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity sisätiloissa eivätkä oleskeluun tarkoitetuilla ulkoalueilla.

 

Rakennusten sijoittuminen olevan rakennuskannan ja Aurinkotien välille pienentää myös olevan elinympäristön liikenteen melutasoa.

 

Suunnittelualueelle on laadittu Manner Naantalin osayleiskaavatyön aikana selvitys liikenteenmelusta ja ympäristöselvitys.

 

Kohta 1.2

 

Suunnittelualueelta on laadittu Naantalin kaupunkikohteiden luontoselvitys, joka on asemakaavaehdotuksen selostuksen liiteasiakirja. Selvityksestä käy ilmi, että

 

"Naantalin Aurinkoisen alueelta ei löytynyt sellaisia luontotyyppikohteita, jotka tulisi erityisesti huomioida maankäytössä. Kuvioilla 14 ja 17 sijaitsevien kallioseinämien välitön lähiympäristö olisi kuitenkin hyvä jättää rakentamatta, sillä seinämissä on lepakoiden päiväpiiloiksi sopivia onkaloita. Samoin löydetyn kissankäpäläkasvuston välitön lähiympäristö olisi suotavaa sääsää. Alueella ei ole erityistä merkitystä lintujen kannalta. Alueella jonkin verran merkitystä lepakoiden elinalueena, mutta ei siinä määrin, että tämän pohjalta olisi tarpeen esittää maankäyttösuosituksia."

 

Lisäksi alueelta on laadittu Manner Naantalin osayleiskaavatyön yhteydessä pinta-alatarkastelu "täydennysrakentaminen viheralueilla". Täydennysrakentaminen sijoittuu suunnittelualueen eteläreunaan Aurinkotien viereen ja jäljelle jäävä voimassa olevan asemakaavan lähivirkistysalueet jäävät olevan ja uuden asutuksen väliin. Voimassa olevan asemakaavan mukainen puistoalueen pinta-ala on noin 25 823 m2, ~83 % kaavamuutos alueen muusta maankäytöstä. Vastaavasti asemakaavaehdotuksen mukainen lähivirkistysalue kaavamuutosalueella on 10 630 m2, ~34 % alueen muusta maankäytöstä. Puistoalue pienenee suunnittelualueella 15 193 m2. Viheryhteydet ympäristön lähivirkistysalueille kaavamuutosalueelta säilyvät.

 

2. Varsinais-Suomen liitto

 

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan 2.5.2017, että Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen lausuntopyyntö (M49/10.3.2017) ei anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, koska liitolla ei ole siitä huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa.

 

Varsinais-Suomen liitto toteaa kuitenkin kommenttinaan, että kaava toteuttaa hyvin rakennemallia joukkoliikennevyöhykkeen täydennysrakentamisella. Kaavaluonnoksen pysäköintiratkaisut herättävät kysymyksen, jota eri suunnittelufoorumeillakin on viime aikoina pohdittu: Voidaanko joukkoliikenteeseen vahvasti tukeutuvien asuinalueiden pysäköintinormia keventää? Tästä voidaan toivottavasti herätellä lisää keskustelua yleisesti myös Alueidenkäytön yhteistyöryhmän tapaamisissa.

 

Kaavoittajan vastine

 

Merkitään tiedoksi.

 

Vaikutus kaavaan

 

Suunnittelualueella on hyvä joukkoliikenteen saavutettavuus. Asemakaavaehdotukseen on esitetty autopaikkojen vähimmäismääräksi asemakaavaluonnoksen 1 ap. / 80 k-m2 sijasta 1 ap. / 85 k-m2. Pysäköintivaatimus on sama kuin Naantalin keskustan uusilla asuntokaavoilla.

 

Joukkoliikenteen saavutettavuutta tuetaan kehittämällä kevyenliikenteen reitistöä. Suunnittelualueelle osoitetaan uusi laajempi polkupyörien liityntäpysäköintialue (pp-1).

 

3. Varsinais-Suomen maakuntamuseo

 

Lausunto asemakaavan muutoksesta Naantalin Aurinkoinen, luonnosvaihe

 

Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että sillä ei omalta toimialaltaan ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

 

Kaavoittajan vastine

 

Merkitään tiedoksi.

 

4. Caruna Oy

 

Kaava-alueella ei sijaitse Caruna Oy:n sähköverkkoa.

 

Kaavoittajan vastine

 

Merkitään tiedoksi.

 

5. DNA Oyj

 

DNA Oyj (DNA) on tutkinut osaltaan Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen ja toteamme seuraavaa:

 

DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavaluonnoksen sisältöön.

Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida varsinkin kaava-aluetta rakennettaessa.

 

Jos kaava-alueella olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijaintia ei voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti.

 

Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista.

 

Kaavoittajan vastine

 

Merkitään tiedoksi.

 

6. Naantalin Energia Oy

 

Asemakaavaluonnoksessa on huomioita muuntamon paikka.

 

Kaavoittajan vastine

 

Merkitään tiedoksi.

 

 

7. Treeva Oy

 

Mielipide Naantalin Aurinkoisen asemakaavoituksesta

 

Kaavassa huomioidaan hyvin kaupungin tiivistäminen ja väestötavoitteet.

Nuhjalantien kerrostalot ja Karvetti aivan naapurustossa, suurimpina ARA-rahoitusalueina luovat kuitenkin hieman erilaisen lähtökohdan kaavoitukselle. Nuhjalantien- ja Karvetin kerrostaloalueita ei tule saattaa samaan jatkumoon muiden Ara-hankkeiden kanssa.

 

Kaavoituksessa tulee kieltää Ara-rahoitus ja tehdä töitä sen hyväksi että ko. tonteille saadaan yksityisellä rahoituspohjalla toimivia asuntoyhteisöjä. Segregaatiota tulee välttää jotta uudet ja olemassa olevat asuinalueet sopivat ongelmitta yhteen. Naantalin parhaimpia markkinointivaltteja on ollut ja toivottavasti tulee olemaan vapaarahoitteinen asunto- ja tonttitarjonta.

 

Kaavoittajan vastine

 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monipuolinen rakentaminen eri toimijoiden näkökulmasta alueella. Asemakaavalla ei ratkaista toimijaa tai rahoitusmuotoa kiinteistöillä.

 

Merkitään tiedoksi.

 

8. Allekirjoittaneiden Ratsu- ja Rälssikujan asukkaiden mielipide

 

13 allekirjoitusta

 

Mielipide asemakaavaluonnoksesta Ak354, Naantalin Aurinkoinen asemakaavamuutos

 

Asemakaavaluonnoksessa kaava-alueen itäreunaan Nuhjalanpuistoon on esitetty asuinkerrostalojen korttelialuetta. Ruotumestarintien itäpuolella olevalle korttelialueelle nro 12 olisi asemakaavaluonnoksen mukaan mahdollista rakentaa seitsemänkerroksinen kerrostalo, jonka rakennusoikeus olisi 2 500 kerrosneliömetriä.

 

Korttelialue on sijoitettu kokonaisuudessaan nykyisen puistoalueen paikalle. Kerrostalon rakennusala on sijoitettu noin 30 metrin päähän suunnitellun korttelialueen itäpuolella sijaitsevista asuinpientaloista. Korttelialueen länsipuolella oleviin nykyisiin kerrostaloihin taas on kaavaluonnoksessa jätetty kaksinkertainen välimatka.

 

Kaavaluonnoksessa esitetystä kerrostalorakentamisesta aiheutuisi kohtuutonta haittaa Nuhjalanpuiston itäreunaan rajoittuvien omakotikiinteistöjen omistajille. Omakoti- ja kerrostaloalueiden välinen puusto hävitettäisiin suurelta osin ja omakotitalojen viereen rakennettavasta seitsemänkerroksisesta kerrostalosta olisi esteetön näkymä omakotitaloihin ja niiden pihoille. Ongelmaa korostaa se, että suunniteltu asuinrakennuksen rakennusalue sijoittuu rinteeseen, eli korkeammalle kuin olemassa olevat kerrostalot.

 

Katsomme, että uudessa asemakaavassa Ruotumestarintien itäpuolinen alue (kaavaluonnoksen kortteli 12) tulisi jättää nykyisen asemakaavan mukaisesti puistoalueeksi.

 

Rakentaminen kyseiselle korttelialueelle saattaisi tulla kysymykseen, mikäli asuinrakennus sijoitettaisiin korttelialueen länsireunaan ja olisi esitettyä selvästi matalampi.

 

Kaavoittajan vastine

 

Kaavamuutosalueen itäpään rakennusaloja kerrostalon ja autonpaikkojen korttelialueilla sekä piha-alueita yhteiskäyttöalueella on järjestelty asemakaavaehdotuksessa. Korkean rakentamisen ja liikenteenmelun vaikutuksia on pyritty pienentämään sijoittamalla rakentaminen suunnittelualueella Aurinkotien viereen. Vastaavasti kohti pohjoista Nuhjalanpuistoon suuntaan maankäyttö kevenee autopaikkojen ja asumista palvelevan yhteiskäyttöseksi korttelialueiksi, jossa sijaitsee korttelin 45 asuinkerrostalojen leikkipiha. Kerrostalon etäisyys lähimpään omakotitaloon on ehdotusvaiheessa noin 50m. Myös kaavamuutosalueen länsipään kerrostalon etäisyys lähimpään omakotitaloon on noin 50 m.

 

Suunniteltu maankäyttö toteuttaa Manner Naantalin osayleiskaavan tavoitteita.

 

Täydennysrakentaminen sijoittuu suunnittelualueen eteläreunaan Aurinkotien viereen ja jäljelle jäävä voimassa olevan asemakaavan lähivirkistysalueet jäävät olevan ja uuden asutuksen väliin. Voimassa olevan asemakaavan mukainen puistoalueen pinta-ala on noin 25 823 m2, ~83 % kaavamuutos alueen muusta maankäytöstä. Vastaavasti asemakaavaehdotuksen mukainen lähivirkistysalue kaavamuutosalueella on 10 630 m2, ~34 % alueen muusta maankäytöstä. Puistoalue pienenee suunnittelualueella 15 193 m2. Viheryhteydet ympäristön lähivirkistysalueille kaavamuutosalueelta säilyvät.

 

Vaikutus kaavaan

 

Asemakaavaehdotuksessa asuinkerrostalon paikkaa on muutettu Aurinkotien viereen samaan AK-kortteliin luonnosvaiheessa esitetyn asuinkerrostalon kanssa. Rakennusoikeutta on laskettu 2 500 -> 2 300 k-m2:iin. Suurin sallittu kerrosluku VII korttelilla säilyy. Tulevan asuinkerrostalon perustaso on 1-2 m alempana kuin luonnosvaiheessa. Joten AK-15 korttelin 45 rakennusten korkeus noudattelee paremmin olemassa olevan Nuhjalan kerrostaloalueen räystäskorkeuksia.

 

Asemakaavaehdotukseen on lisätty asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH), jonne voidaan sijoittaa AK-15 asuinkerrostalojen korttelialueen oleskelu- ja leikkialueita. AH-korttelialueelle on rajattu alue, jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Rajatulla alueella maanpinnan luonnonmukaista korkeusasemaa ei saa muuttaa. Alueella sallitaan vain luonnon ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet (s-lu).

 

9. Suunnittelualueen naapurin asukasmielipide

 

Itäpään kerrostalo pois. Tilalle voisi mahdollisesti rakentaa rivitalon. Samalla voisi tutkia mahdollisen kerrostalon sijoittumista tontin länsirajalle siten, että pysäköintikatokset olisivat tontin itärajalla rajaamassa aluetta omakotiasutuksen suuntaan.

 

Lisäksi

 

Liikennemäärän kasvu huolestuttaa.

 

Kaavoittajan vastine

 

Ks. kohta 8

 

Vaikutus kaavaan

 

Ks. kohta 8

 

10. Yleisötilaisuus asemakaavaluonnoksesta 29.3.2017 kello 17:00 - 20:00

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaavaluonnokseen liittyen järjestettiin yleisötilaisuus 29.3.2017. Tilaisuus aloitettiin suunnittelualueen maastossa kaavakävelyllä ja tämän jälkeen jatkettiin keskustelulla Karvetin monitoimitalolla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 20 henkilöä.

 

Maastossa tutustuttiin asemakaavaluonnoksen avulla viiteen eri aluekokonaisuuteen.

 

 • rakentaminen Nuhjalantien varrella (suunnittelualueen itäpää)

 • kerrostalorakentaminen idästä Nuhkalantien risteykseen

 • Nuhjalantien risteyksen liikennejärjestelyt

 • rivitalorakentaminen (suunnittelualueen länsipää)

 • virkistysalueet ja viherrakentaminen

 

Kaavakävelyyn osallistui noin 20 henkilöä ja noin 700 m:n kävelylenkki käytiin kahdessa ryhmässä. Kaavakävelyllä ja Karvetin monitoimitalolla keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

 

a. Puiden ja kasvillisuuden poistamista vastustetaan, isot puut ovat suojana.

b. Viheralueet ovat luontainen etu.

c. Itäpään kalliota hävitetään.

d. Itäpään kerrostalon rakentamista vastustetaan.

e. Keskusteltiin itäpään kerrostalon sijainnista ja asennosta.

f. Kerrostalojen porttiaihe on hyvä.

g. Miksi kaavoitetaan tällaista aluetta?

h. Asemakaavamuutos on iso muutos alueella.

i. Voiko asemakaavahanketta porrastaa? Ensin porttiaihe.

j. Keskusteltiin asemakaavahankkeen aikataulusta ja Manner Naantalin osayleiskaavan vaikutuksista mm. Aurinkotien toisella puolella käärmetalon puistossa.

k. Tuleeko kiertoliittymä?

 

Kaavoittajan vastine

Kohdat a - e

Ks. kohta 8

 

Kohta f

Merkitään tiedoksi

 

Kohdat g - j

Suunniteltu maankäyttö toteuttaa Manner Naantalin osayleiskaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteita lisäämällä tonttitarjontaa Manner Naantalin alueella. Hanke edistää alueen palvelutarjontaa. Suunnittelualue on joukkoliikennereitin varrella. Kaupungin ja yksityisen palvelut ovat lähellä, kuten myös kunnallistekniikka.

 

Kohta k

Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksen kiertoliittymä voidaan toteuttaa erillisenä hankkeena muuttamatta vireillä olevaa asemakaavaa.

 

Vaikutus kaavaan

Ks. kohta 8

 

11. Keskustelutilaisuus asemakaavaluonnoksesta ja valmistuneesta Manner Naantalin osayleiskaavasta 16.2.2017 kello 18:30 - 20:00

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaavaluonnokseen liittyen pidettiin lähiseudun asukkaiden järjestämä keskustelutilaisuus 16.2.2017. Tilaisuuteen osallistui noin 25 - 30 henkilöä.

 

Tilaisuudessa käytiin läpi vasta valmistunutta Manner Naantalin osayleiskaavaa, johon asukkaat olivat ottaneet kantaa liikennejärjestelyiden ja rakennettavuuden kannalta.

 

Keskustelu Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen tavoitteista.

 

Esiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaava-alueelta laadittua havainnepiirustusta.

 

Tilaisuudessa nousi esiin suullisia mielipiteitä mm. seuraavista asioista:

 

a. Mikä on suunnittelualueen toteutusaikataulu?

b. Alueen sisäinen liikennejärjestely, mennäänkö nykyisten asuntokatujen kautta uudelle alueelle?

c. Välissä tulee olla riittävä viherkaista.

d. Säilytetäänkö lähivirkistysalue (VL) ja voidaanko sitä käyttää?

e. Rakennusten korkeus, rivitaloja vai kerrostaloja?

f. Tuleeko kiertoliittymä?

 

Kaavoittajan vastineet kysymyksiin ja mielipiteisiin:

 

Kohta a

 

Asemakaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2019 alussa. Suunnittelualueen kadut ja vesihuolto pyritään rakentamaan vuoden 2019 aikana, joten uudet asukkaat pääsisivät rakentamaan aikaisintaan vuoden 2019 syksyllä tai 2020 keväällä.

 

Kohta b

 

Suunnittelualueelle ei mennä olemassa olevien asuntokatujen kautta. Alueelle kuljetaan Ruotupihan ja Ruotumiehentien kautta.

 

Kohta c ja d

 

Täydennysrakentaminen sijoittuu suunnittelualueen eteläreunaan Aurinkotien viereen ja jäljelle jäävä voimassa olevan asemakaavan lähivirkistysalueet jäävät olevan ja uuden asutuksen väliin. Voimassa olevan asemakaavan mukainen puistoalueen pinta-ala on noin 25 823 m2, ~83 % kaavamuutos alueen muusta maankäytöstä. Vastaavasti asemakaavaehdotuksen mukainen lähivirkistysalue kaavamuutosalueella on 10 630 m2, ~34 % alueen muusta maankäytöstä. Puistoalue pienenee suunnittelualueella 15 193 m2. Viheryhteydet ympäristön lähivirkistysalueille kaavamuutosalueelta säilyvät.

 

Kohta e

 

Asemakaavatyön tavoitteena on toteuttaa Manner Naantalin osayleiskaavaa ja asemakaavamuutoksen tavoitteita lisäämällä tonttitarjontaa Manner Naantalin alueella. Samalla hanke edistää alueen palvelutarjontaa.

Suunnittelualueen keskiosa täydentää Nuhjalan kerrostaloaluetta ja suunnittelualueen itä- ja länsipäähän on esitetty asemakaavaehdotuksessa pienimittakaavaisempaa mm. rivitalorakentamista.

 

Kohta f

 

Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksen kiertoliittymä voidaan toteuttaa erillisenä hankkeena muuttamatta vireillä olevaa asemakaavaa.

 

Vaikutukset kaavaan

 

Ks. kohta 8

 

Jatkosuunnittelu

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutosta on jatkettu teknisten palveluiden maankäyttöosastolla asemakaavaehdotukseksi.

 

Asemakaavaehdotus

 

Asemakaavan suunnittelualueen uudelleen rajaus

Kaava-alue laajenee itäosaltaan suunnittelualueen viereisellä kiinteistöllä 529-426-1-148. Omistajan tavoitteena on jakaa kiinteistö asemakaavallisesti kahtia siten, että kiinteistön itäosa säilyy nykyisessä käyttötarkoituksessaan (AO) ja länsiosa käyttötarkoitus (AL-12) mahdollistaa asumisen sekä pienimuotoisen kokoontumis- ja liiketoiminnan.

 

AL-12 käyttötarkoitusalueelle, kiinteistön länsiosaan järjestetään liittyminen viereisen muodostettavan AO-tontin (529-16-43-8) kautta ajorasitteella ja olemassa oleva ent. kirjastorakennuksen ajoneuvoliittymä poistuu käytöstä. Samalla Ratsukujan voimassa olevan asemakaavan mukaista katualuetta lyhennetään siten, että osa ajoyhteydestä kiinteistölle (529-16-22-1 / 529-426-1-149) toteutetaan ajorasitteella. Muodostettava AO-tontin kiinteistö (529-16-43-8) sekä viereinen kiinteistö (529-426-1-1) liittyvät Ratsukujan katualueelta. AL-12 käyttötarkoitusalue, tontti 9 laajentuu noin 805 m2 Nuhjalanpuiston lähivirkistysalueelle (VL).

 

Asemakaavaehdotuksen käyttötarkoitusalueet, rakennusoikeudet ja määräykset.

 

LPA korttelialueet

 

Autopaikkojen korttelialue (LPA), kaupunginosa 13, kortteli 118, tontti 6,

 

 • osoitetaan kaupunginosan 13, korttelin 127 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL-11) pysäköintiä varten.

 • autopaikkojen korttelialueelle saa rakentaa auton säilytyspaikkoja katoksiin rakennusoikeuden estämättä.

 • korttelialueen länsipäähän on rajattu rakennusalat joille saa sijoittaa muuntamon (en) ja maahan upotettavan, syväkeräysjärjestelmän mukaisen jätekeräyspisteen (et) korttelien 127 ja 128 asumista varten.

 • korttelialueelle on osoitettu istutettavat alueenosat sekä istutettavien puiden sijoitteluperiaate.

 • asemakaavaehdotuksessa on annettu määräys hulevesistä: "Hulevedet on imeytettävä tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu. Imeyttäminen tontilla edellyttää pohjatutkimusta ja sen perusteella tehtyä pohjarakennesuunnitelmaa."

 • korttelialueelle ajo on osoitettu asuntokadun, Ruotupihan kautta.

 

Autopaikkojen korttelialue (LPA), kaupunginosa 16, kortteli 43, tontti 10,

 

 • osoitetaan kaupunginosan 16, korttelin 45 pysäköintiä varten.

 • autopaikkojen korttelialueelle saa rakentaa auton säilytyspaikkoja katoksiin rakennusoikeuden estämättä.

 • korttelialueen pohjoispäähän on rajattu rakennusala jolle saa sijoittaa maahan upotettavan, syväkeräysjärjestelmän mukaisen jätekeräyspisteen (et) kaupunginosan 16, korttelin 45 varten.

 • korttelialueelle on osoitettu istutettavat alueenosat sekä istutettavien puiden sijoitteluperiaate.

 • asemakaavaehdotuksessa on annettu määräys hulevesistä: "Hulevedet on imeytettävä tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu. Imeyttäminen tontilla edellyttää pohjatutkimusta ja sen perusteella tehtyä pohjarakennesuunnitelmaa."

 • on merkitty alue, jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Maanpinnan luonnonmukaista korkeusasemaa ei saa muuttaa. Alueella sallitaan vain luonnon ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

 • korttelialueelle ajo on osoitettu asuntokadun, Ruotumestarintien ja -polun kautta.

 

AL-11 korttelialue

 

Asemakaavaehdotukseen osoitetaan AL-11 korttelialue, jolle saadaan rakentaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Korttelialueelle voidaan rakentaa

 • enintään yhteensä 3 000 k-m2.

 • asuinkerrostalo, jossa on enintään seitsemän kerrosta.

 • liikerakennus, joka on kerrosalaltaan enintään 30% korttelin rakennusoikeudesta.

 • liike- ja toimistorakennus yhdestä kahteen kerrokseen.

 • talousrakennuksia rakennusoikeuden lisäksi Aurinkotien puoleiseen rajaan kiinni.

 • auton säilytyspaikkoja katoksiin rakennusoikeuden lisäksi.

 • Lisäksi korttelialueelle

 • on merkitty katualueen rajan osat, joiden kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

 • on merkitty rakennusalan sivut, joiden puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

 • on merkitty asumisen liittyvä leikki- ja oleskelualue sekä pysäköintipaikka.

 • on osoitettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueenosa.

 • on merkitty istutettava alueenosa sekä istutettava puurivit talousrakennusten lomaan ja Ruotupihan varrelle.

 

AP-21 korttelialue

 

Asemakaavaehdotukseen osoitetaan AP-21 korttelialue, jolle saadaan rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Korttelialueelle voidaan rakentaa

 • enintään yhteensä 2 400 k-m2.

 • asuinrakennuksia, joissa on enintään II u ? kerrosta.

 • talousrakennuksia rakennusoikeuden lisäksi Aurinkotien puoleiseen rajaan kiinni.

 • auton säilytyspaikkoja katoksiin niille osoitettuihin rakennusaloihin. rakennusoikeuden lisäksi.

Lisäksi korttelialueelle

 • on merkitty katualueen rajan osat, joiden kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

 • on merkitty rakennusalan sivut, joiden puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

 • on merkitty leikki- ja oleskelualueet.

 • on osoitettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueenosa.

 • on merkitty puurivi talousrakennusten lomaan.

 • on merkitty alue, jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Maanpinnan luonnonmukaista korkeusasemaa ei saa muuttaa. Alueella sallitaan vain luonnon ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

 

AK-15 korttelialue

 

Asemakaavaehdotukseen osoitetaan AK-15 korttelialue, jolle saadaan rakentaa asuinkerrostaloja. Korttelialueelle voidaan rakentaa

 • enintään yhteensä 4 600 k-m2.

 • asuinkerrostalo, jossa on enintään seitsemän kerrosta.

 • pihakansi siten, että pysäköintipaikat sijaitsevat maantasossa ja korttelialueen leikki- ja oleskelualueet kannen päällä toisessa kerroksessa. Pihakannen alla ja asuinrakennusten maantasokerroksessa olevat autopaikat saadaan rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.

 • talousrakennuksia rakennusoikeuden lisäksi maantasoon tai pihakannen päälle.

Lisäksi korttelialueelle

 • on merkitty katualueen rajan osat, joiden kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

 • on merkitty rakennusalan sivut, joiden puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

 • on merkitty rakennusala leikki- ja oleskelualueelle sekä autojen säilytyspaikalle.

 • on osoitettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueenosa.

 • on merkitty istutettava alueenosa sekä istutettava puurivi.

 

AH korttelialue

 

Asemakaavaehdotukseen osoitetaan AH-korttelialue, joka osoitetaan asumista palvelevaksi yhteiskäyttötilaksi AK-15 korttelin piha-alueeksi. Korttelialueelle voidaan rakentaa

 • enintään 80 k-m2:n talousrakennuksen. Talousrakennuksen saa rakentaa yhteen kerrokseen.

 • lisäksi korttelialueelle

 • on merkitty rakennusala leikki- ja oleskelualueelle.

 • on merkitty alue, jolla ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Maanpinnan luonnonmukaista korkeusasemaa ei saa muuttaa. Alueella sallitaan vain luonnon ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

 

AL-12 korttelialue

 

Asemakaavaehdotukseen osoitetaan AL-12 korttelialue, joka osoitetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Korttelialueelle voidaan rakentaa

 • 0,35 k-m2:n tehokkuudella.

 • asuin- ja liikerakennus II u ? kerrokseen ja talousrakennus yhteen kerrokseen.

 • lisäksi korttelialueelle

 • on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

 • on merkitty istutettava alueenosa.

 

AO korttelialue

 

Asemakaavaehdotukseen osoitetaan AO- korttelialue, joka osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi. Korttelialueelle voidaan rakentaa

 • 0,30 k-m2:n tehokkuudella.

 • asuin- ja liikerakennus I u ½ kerrokseen.

lisäksi korttelialueelle

 • on merkitty ajoyhteys (ajo) tontille 529-16-43-9 ja kiinteistölle 529-16-22-1.

 • on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

 • on merkitty istutettava alueenosa.

 

Käyttötarkoitusalueiden pinta-alat ja rakennusoikeuserittely, ks. liite 1, asemakaavan seurantalomake.

 

Lähivirkistysalueet (VL)

 

Mäntypuiston ja Nuhjalanpuiston lähivirkistysalueet liittyvät alueen olemassa oleviin samanimisiin lähivirkistys- / puistoalueisiin.

 

Mäntypuisto

 

Mäntypuiston lähivirkistysalue rajautuu pohjoisreunaltaan Taimon omakotialueeseen. Puistokannaksen syvyysmitta vaihtelee kaavamuutosalueen kohdalla omakotitonttien rajoihin 5 - 30 m:n välillä. Länsireunan lähellä noin 20 m:n päässä on paikallisesti arvokas kasvillisuuskohde. Pieni, ilmeisesti kausikuiva noro metsäalueella. Uomaa on ruopattu. Uoman ympäristössä kasvaa rehevää, lehtomaista sekakangasmetsää ja alue rehevyydeltään ja pienilmastoltaan muusta ympäristöstään erottuva.

 

Nuhjalanpuisto

 

Nuhjalanpuiston lähivirkistysalue sijaitsee Nuhjalan kerrostalo- ja omakotitaloalueen välissä kallioisella mäkialueella. Korkeuseroa suunnittelualueelta on 17 m. Puustoltaan alue on vaihtelevaa kalliomännikköä, kalliot ovat paikoin hyvinkin jyrkkiä. Alueelta löytyy myös vanha maankaatoalue. Mäen laella kasvaa runsaasti pähkinäpensasta sekä vähän Siperianhernepensasta. Pähkinäpensas lienee kulkeutunut paikalle alueelle tuodun maa-aineksen mukana, sillä lähiympäristö on kangasmetsää.

 

Lähivirkistysalueita pidetään luonnontilaisina ja niihin tehdään tarvittaessa metsänhoidollisia toimenpiteitä.

 

Katualueet

 

Ruotupiha toteutetaan noin 5 m leveänä asuntokatuna, jonka reunassa on ajoradan suuntaiset pysäköintiruudut. Ruotumestarintie on olemassa oleva asuntokatu, joka korjataan noin 5 m leveänä asuntokatuna, jonka reunassa on ajoradan suuntaiset pysäköintiruudut. Asuntokatujen vieressä suunnittelualueen tonttien puolelle toteutetaan kävelytiet rakentajien toimesta. Suunnittelualueelta Aurinkotien pyörätielle on kaksi liittyvää kaupungin katu-urakkaan kuuluvaa jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua. Asuntokadut sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu sekä kääntöalueet valaistaan.

 

Asemakaavan yleiset määräykset

 

AK-15, AP-21, AL-11 ja AL-12 korttelialueilla saa kaavan rakennusoikeuden lisäksi rakentaa asukkaita palvelevia yhteistiloja ja aputiloja enintään 15% rakennusoikeudesta.

 

AK-15 ja AL-11 korttelialueilla kussakin kerroksessa porrashuoneen yli 15 m² ylittävän osan saa rakentaa kaavan rakennusoikeuden lisäksi, mikäli sillä parannetaan porrashuoneen viihtyisyyttä.

 

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

 • asunnot 1 ap / 85 k-m²

 • myymälä 1 ap / 50 k-m²

 

Korttelialueilla saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa auton säilytystiloja katoksiin. Sallitut lisärakennusoikeudet eivät mitoita auto- tai polkupyöräpaikkoja.

 

Maantasoon rakennettava pysäköintialue on jäsennöitävä puu- ja pensasistutuksin.

 

Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 2 pp /asunto.

 

Rakentamistapa

 

Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja, elleivät saumat ole osa rakennuksen julkisivuarkkitehtuuria.

 

Tekniset tilat tulee integroida osaksi rakennusmassaa.

 

Aurinkotien puolella parvekkeet eivät saa työntyä yksittäisinä parvekkeina julkisivupinnasta ulos. Parvekenauhat ja parvekekentät sallitaan.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa muodostaa umpinaista vaikutelmaa.

 

Pihajärjestelyt

 

Korttelin piha-alueelle on leikkiä ja oleskelua varten osoitettava yhtenäistä, melulta suojattua ja esteettömästi saavutettavaa aluetta vähintään 10 m2 jokaista asuin- kerrosalan 100 m2 kohti. Leikki- ja oleskelualue on ympäröitävä suojaistutuksin.

 

Korttelialueilla tulee niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa, suunnitella ja rakentaa pihan leikki- ja oleskelutilat sekä istutukset yhtenäisesti. Myös asuntojen ulkopuoliset, asumista palvelevat sauna-, askartelu-, kerho- ja kokoontumistilat voidaan rakentaa korttelialueella tonttien yhteistiloiksi.

 

Tontteja ei saa erottaa aidalla toisistaan.

 

Liikennemelu ja -pöly

 

Rakennusten parvekkeet, ulko-oleskelutilat ja ilmanottoaukot tulee toteuttaa siten, etteivät melutason ohjearvot ylity. Parvekkeet, joilla melutaso ylittää päiväajan 55 dB ohjearvon, tulee lasittaa. Alueen asuinkortteleissa rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 dBA.

 

Asuinrakennusten ja pihojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon melu sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaisesti.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Mikäli asemakaava muutetaan, lisääntynyt asukaspohja tukee Manner-Naantalin palvelurakenteita. Lisäksi kaavan toteutusvaiheella on rakentamisenaikaisia vaikutuksia rakennusalan yrityksiin.

 

Tonttijako hyväksytään tämän asemakaavan yhteydessä.

 

Liitteinä Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus 19.11.2018, asemakaavan selostus 19.11.2018, selostuksen liitteet 19.11.2018

 

LIITE A1, TEKLA 28.11.2018 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

LIITE A2, TEKLA 28.11.2018 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

LIITE A3, TEKLA 28.11.2018 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Kokouksessa asian esittelee kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että 19.11.2018 päivätty Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

 

Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, DNA Oy, Naantalin Energia Oy sekä Turku Energia Oy / kaukolämpö.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.12.2018 § 70

 

Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että 19.11.2018 päivätty Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

 

Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus 19.11.2018, asemakaavan selostus ja selostuksen liitteet 19.11.2018 ovat esityslistan (KHKON 17.12.2018) liitteinä.

 

Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, DNA Oy, Naantalin Energia Oy sekä Turku Energia Oy / kaukolämpö.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että 19.11.2018 päivätty Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

 

Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta:

 

 • Varsinais-Suomen liitto

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue

 • Varsinais-Suomen maakuntamuseo

 • Varsinais-Suomen pelastuslaitos

 • DNA Oy

 • Naantalin Energia Oy

 • Turku Energia Oy / kaukolämpö.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Sirpa Hagsberg saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17:05.

 

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitytään seuraavasti:
Asia jätetään pöydälle.

 

KONSERNIJAOSTO:

 

Päätettiin kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa