Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.11.2018/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 27

22.11.2018

 

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.11.2018 § 27

 

Vapaa-aikatoimen sihteeri Maija Puolakanaho

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.9.2018 asiaryhmistä, joita koskevia viranhaltijapäätöksiä ei tarvitse ilmoittaa kaupunginhallitukselle. Aikaisempi, vuonna 2009 hyväksytty toimintatapa säilyy ennallaan. Ohjeistusta kuitenkin tarkennettiin niiltä osin, kun työ- ja virkaehtosopimukset ovat muuttuneet. Kaupunginhallitus suosittelee, että lautakunnat rajaavat alaistensa viranhaltijoiden päätösten ilmoitusvelvollisuuden kaupunginhallituksen päätöksessä ilmenevien asiaryhmien mukaisesti.

 

Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti antaa otto-oikeuden käyttämisestä lautakunnille ja viranhaltijoille seuraavat ohjeet:

 

  •  

Jäljennökset lautakuntien tarkastetuista pöytäkirjoista (ei salassa pidettäviä) on toimitettava hallintosäännön 44 §:n mukaisessa neljän päivän määräajassa kaupunginhallitukselle (käytännössä pöytäkirjat toimitetaan kaupunginlakimiehen kautta). Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle lähetetään sähköinen ilmoitus pöytäkirjan valmistumisesta.

  •  

Lautakuntien esittelijät vastaavat siitä, että lautakuntien alaisten viranhaltijoiden ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat päätökset saatetaan otto-oikeuden käyttämiselle säädetyssä ajassa lautakunnille tiedoksi näiden erikseen päättämällä tavalla. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat niin harvoin, että otto-oikeuden käyttämiselle säädetty aika ehtii kulua umpeen, on lautakuntien päätettävä menettelystä, jolla otto-oikeuden käyttömahdollisuus varmistetaan (tiedoksianto puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle).

  •  

Kaupunginhallituksen kokouspäivinä kello 14.00 mennessä saapuneet lautakuntien pöytäkirjat ja kaupunginhallitukselle ilmoitettavat viranhaltijapäätökset kootaan saman illan kokoukseen ilmoitusasioina. Mahdollisesta otto-oikeuden käytöstä ilmoitetaan välittömästi kirjallisesti asianomaiselle viranomaiselle.

  •  

Otto-oikeuden käyttämisestä on aina heti tehtävä kirjallinen päätös.

 

MUSEONJOHTAJA:

 

Asiaryhmät, joista ei tarvitse ilmoittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ovat seuraavat:

 

1

vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan palkan määrää koskevat päätökset niiltä osin, kun päätös perustuu virka- ja työsopimuksen määräyksiin

2

virka- ja työsopimuksen mukaisia kokemus-, palvelu-, määrävuosi- ja työkokemuslisiä ja koskevat päätökset

3

vuosilomien vahvistaminen ja lomiin liittyvät sijaispäätökset

4

päätökset määräaikaisista enintään 6 kuukauden pituisista työ- ja virkasuhteista

5

enintään kolmen vuoden oppisopimuksen tekemistä koskevat päätökset

6

muiden virka- tai työehtosopimusten ei-harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen, esimerkiksi

  •  

perhevapaat (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaat sekä tilapäinen hoitovapaa)

  •  

virka- ja työvapaat sairauden perusteella

  •  

merkkipäivästä tai lähiomaisen

  •  

hautajaispäivästä aiheutuva poissaolo

  •  

reservin kertausharjoitukset ja pelastuslain 11 luvun 53 §:n mukainen koulutus

7

lomarahavapaat/talkoovapaat/liukumavapaat

8

vuorotteluvapaat

9

opintovapaalaissa tarkoitettu virka- ja työvapaat

10

sairausloman myöntäminen

11

päivystysvapaat, työaikaa tai varallaoloa koskevat määräykset

12

enintään viikon kestävään henkilöstökoulutukseen tai ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuminen

13

kuntoutukseen osallistuminen

14

enintään 1 vuotta kestävät harkinnanvaraiset palkattomat työ- ja virkavapauspäätökset

15

terveystutkimuksiin määräämiset

16

eron myöntämistä koskevat päätökset

17

saldotuntien maksamista/ perimistä koskevat päätökset työ- tai virkasuhteen päättyessä

18

hankinnat ja sopimukset kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tai muun toimielimen päättämissä hankintarajoissa

19

asiaryhmät, jotka ilmenevät lautakunnan ja palvelualueiden toimintasääntöjen kohdista "viranhaltijoitten ratkaisuvalta"

 

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Hyväksyttiin museonjohtajan ehdotuksen mukaan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa