Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 101

12.12.2018

 

Vastine Airisto-Velkuan kalastusalueen valituksesta koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä

 

289/11.02.00/2018

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2018 § 101

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 12.12.2018:

 

Viite:

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 4.12.2018, Dnro 01221/18/5129

Asia:

 

Vaasan hallinto-oikeus varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine Airisto-Velkuan kalastusalueen valituksesta koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 30.8.2018 nro 158/2018/1, Ympäristöluvan myöntäminen laivatelakan toiminnan olennaiseen muuttamiseen, Naantali, luvan hakijana Turun Korjaustelakka Oy.

Valituksen vaatimus ja perustelut

Valittaja vaatii myönnetyn ympäristöluvan kumoamista sellaisena kuin se on myönnetty sekä lupapäätöksen uudelleenarviointia ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen tehtävien päätelmien perusteella.

 

Perusteluna valitukselle on, että myönnettäessä lupaa, telakan toiminnan oleelliseen muutokseen ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia.

 

Valituksen yksityiskohtaiset perustelut käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta valitusasiakirjasta.

OHEISMATERIAALI: Airisto-Velkuan kalastusalueen valitus ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.8.2018 nro 158/2018/1

 

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan näkemyksen mukaan lupaviranomaisella on ollut riittävät tiedot ottaakseen päätöksessään huomioon Turun Korjaustelakan ympäristölupahakemuksessa esitetyn toiminnan ympäristövaikutukset, eikä valituksessa esitettyä harkinnanvaraista YVA-menettelyä ole ollut tämän perusteella tarpeen käynnistää.

 

Olemassa olevan toiminnan ja toiminnan olennaisena muutoksena esitetyn alusten purkutoiminnan mahdollisia ympäristövaikutuksia ovat melu, ilmanpäästöt, vesistövaikutukset ja päästöt maaperään, joiden ehkäisemiseksi on ympäristölupapäätöksessä annettu erillisiä lupamääräyksiä. Sinänsä alusten purkutoiminnan yhteen sovittaminen ja sijoittaminen lähelle Luonnonmaan ja Manner-Naantalin asutusta lukuisten muiden toimintojen rinnalle asettanee omat haasteensa, mutta ympäristölupaa noudattamalla alusten purkutoiminnan harjoittaminen olemassa olevalla teollisuusalueella on ympäristönsuojelulain nojalla mahdollista. Toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi on annettu ympäristöluvassa myös tarvittavat lupamääräykset. Alusten purkutoimintaa on tehty jo koetoimintailmoituksella, ja sen yhteydessä tehdyn selvityksen perusteella päästöt vesistöön vastaavat nykyisen toiminnan vesistövaikutuksia. Toiminnan olennainen muutos ei aiheuta luvanhakijan esittämien tietojen perusteella erityistä lisäystä ilmanpäästöille, sillä purettavia aluksia ei hiekkapuhalleta eikä maalata. Melulle on annettu lupamääräys 11, jota noudattamalla toiminnasta ei aiheudu kohtuuttomia ympäristövaikutuksia yhdessä alueen muiden meluavien toimintojen kanssa. Purkutoiminnan myötä jätteiden määrä kasvaa, mutta ympäristöluvassa on annettu lupamääräykset jätteiden asianmukaisen käsittelyn osalta. Mikäli toiminnasta aiheutuu ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, voi lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla tarvittaessa antaa toiminnalle tarkentavia lupamääräyksiä. YVA-menettely ei näin ollen tuo lisäarvoa suhteessa ympäristölupapäätöksen sisältöön ja ympäristöluvan valvontaan.

 

Valittaja ei ole yksilöinyt tarkemmin ympäristöluvassa kokemiaan puutteita viittaamalla esimerkiksi tiettyjen lupamääräysten sisältöön. Valittaja on kuitenkin tuonut esille huolensa puhdistamattomien hulevesien vesistövaikutuksista. Valittajan vaatima ympäristöluvan kumoaminen tarkoittaisi, että lupa-asia otettaisiin kokonaisuudessaan uudelleen käsittelyyn. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielestä lupapäätöksen kokonaan kumoamiselle ei ole aihetta, ja valitus tulisi tältä osin hylätä. Valituksenalaisessa ympäristöluvassa on annettu nykyistä telakkatoimintaakin koskien hulevesien osalta lupamääräys 5, joka on tulkinnallisesti väljä (Lupamääräyksen ensimmäinen lause: "Likaantuneiden vesien pääsy hulevesiviemäriin tai pinta- ja pohjavesiin on estettävä."). Päätöksen kokonaan kumoamisen ja YVA-menettelyn käynnistämisen sijasta lupapäätöksen määräystä 5 voitaisiin tarkentaa siten, että tulkinnanvaraa ei lupamääräyksen noudattamistavasta jäisi, ja likaantuneiden vesien pääsy puhdistamatta mereen voitaisiin konkreettisesti estää luvassa tarkemmin määritellyin, telakan toiminta-alueella tehtävin teknisin parannuksin tietyn siirtymäajan puitteissa.

 

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa