Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 33

25.04.2018

 

Asiavirheen korjaaminen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskevasta päätöksestä

 

963/10.04.00/2017

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 25.04.2018 § 33

 

Rakennuslakimies Turo Järvinen 19.4.2018:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 31.1.2018 § 3 myöntänyt Ampuminmaan Vesihuolto-osuuskunnalle hakemuksesta oikeuden sijoittaa yhdyskuntaa palvelevat johdot kohdekiinteistön alueelle hakemuksessa esitetyllä tavalla.

 

Kohdekiinteistön omistajat ovat valittaneet päätöksestä hallinto-oikeudelle ja valituksessaan ilmoittaneet lautakunnan jäsenen Mika Törnen olleen esteellinen osallistuessaan asian käsittelyyn lautakunnan kokouksessa. Törneltä pyydetyn selvityksen johdosta on todettu, että Törne on ollut hallintolain 28 §:n 4 -kohdan tarkoittamassa toimeksiantosuhteessa vesihuolto-osuuskuntaan. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksessä 31.1.2018 § 3 on siten asiavirhe (päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, hallintolaki 50 § 1 mom. 3 -kohta), jonka viranomainen voi oma-aloitteisesti korjata hallintolain 50 §:n mukaisesti.

 

Hallintolaki

 

50 § Asiavirheen korjaaminen.

 

Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

 

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

 

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

 

52 §. Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely.

 

Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä.

 

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.

 

Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.

 

53 §. Täydentävät säännökset korjaamismenettelystä.

 

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista viranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon toistaiseksi tai määrätä sen keskeytettäväksi.

 

Jos korjattavaan päätökseen on haettu oikaisua, muutosta tai siitä on vireillä erikseen säädetty menettely, korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on ilmoitettava ja siinä tehty päätös toimitettava tälle viranomaiselle. Korjaamisasian käsittely ei vaikuta valitusajan tai muun määräajan kulumiseen.

 

Päätökseen, jolla viranomainen on hylännyt virheen korjaamista koskevan vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Asiavirheen korjaamiseksi ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee asian uudelleen ja antaa asiaan uuden päätöksen. Asian uudelleen käsittelyssä ja päätöksenteossa on käytössä hakemusmateriaalien lisäksi myös edellä käsitellyn hallinto-oikeudelle valituksen johdosta annettavaan lausuntoon hankittu hakijan vastine asiantuntijalausuntoineen. Asianosaisten kuuleminen uudelleen käsittelyn johdosta ei ole tarpeen hakijan annettua vastineensa kiinteistönomistajien valituksen johdosta ja kiinteistönomistajien kannan sekä perusteiden ilmettyä valituksesta.

 

Hakemus, valitus Turun hallinto-oikeudelle ja hakijan vastine asiantuntijalausuntoineen on liitteenä

 

LIITTEET A3-A5, YMPRA 25.4.2018

 

Oheismateriaalina olivat hakemuksen liitteenä olevat kartat ja selvitykset sekä maanomistajan vastineet.

 

Ampuminmaan Vesihuolto-osuuskunta hakee lupaa vesi- ja viemäriputken sijoittamiseksi kiinteistölle 529-542-5-185. Sijoitusta hae-taan MRL 161§ ja 161a §:n perusteella. Lisäksi hakija hakee MRL 144§ mukaista aloitusoikeutta ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

 

Kaavat ja rakennettu ympäristö

 

Sijoituspaikalla on voimassa yleiskaava. Kaavamerkintä MY. Merkinnällä tarkoitetaan Maa- ja metsätalousvaltainen aluetta, jolla on ympäristöarvoja. Alueella on maisema- tai luonnonarvoja. Ympäristöä haitallisesti muuttavia toimenpiteitä tulee välttää. Alueella on sallittu ranta-aluetta lukuun ottamatta haja-asutustyyppinen rakentaminen, mutta sitä tulisi välttää. Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sopimiseen maisemaan ja ympäristöön. MY merkinnän lisäksi sijoitusalueella on RA-merkintä. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, korkeintaan kaksiasuntoisen lomarakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on 120 m2. Yhden erillisen saunarakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on 30 m2. Yhden erillisen talousrakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on 20 m2 sekä yhden erillisen lämpöeristämättömän vajarakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on 30 m2. Vajatilat saa rakentaa myös talousrakennuksen yhteyteen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 §:

 

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvonta viranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

 

1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." Siltä osin ympäristö-ja rakennuslautakunta ei ole toimivaltainen.

 

Kuuleminen

 

Kiinteistön omistajaa on kuultu hakemuksen johdosta. Kuulemisessa maanomistaja on antanut huomautuksen. Huomautus on liitteenä 4.

 

Aloittamisoikeus

 

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään keskeyttänyt ja kieltänyt aloittamisoikeuden täytäntöönpanon, kunnes pääasia on hallinto-oikeudessa ratkaistu.

 

RAKENNUSTARKASTAJA:

 

Lautakunnan päätöksessä 31.1.2018 § 3 tapahtuneen menettelyvirheen eli asiavirheen korjaamiseksi asia käsitellään uudestaan ja esitän, että lautakunta päättää seuraavaa:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kunnan rakennusvalvontaviranomaisena päättää myöntää oikeuden sijoittaa yhdyskuntaa palvelevat johdot kohdekiinteistön alueelle hakemuksessa esitetyllä tavalla seuraavin ehdoin:

 

  • hakijan on ilmoitettava kirjallisesti alueen omistajalle/haltijalle hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta aiemmin

  • hakija ennallistaa toimenpidealueen

  • ilmoitus maanmittauslaitokselle kiinteistörekisteriin merkitsemistä varten.

 

Lisäksi lautakunta myöntää hakijalle MRL §144 mukaisen aloittamisoikeuden.

 

Perustelut:

MRL 161§:n 1 momentissa määrätään, että Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Hakemuksen mukainen linjaus on vaihtoehto- ja kustannustarkastelua koskevan asiantuntijalausunnon perusteella toteuttajalle edullisin ja myös teknisesti helpoiten toteutettava vaihtoehto eikä se tule aiheuttamaan kiinteistölle tarpeetonta haittaa vesihuoltolinja sijoittuessa kiinteistön kahden kaavanmukaisen rakennuspaikan väliin ja pääosin niiden ulkopuolelle. Hakija on ilmoittanut myös tahtonsa neuvotella kiinteistönomistajien kanssa lopullisen linjauksen sijainnin.

 

MRL 144§ Aloittamisoikeus

 

Salonkylän suunnittelualueella vesihuolto-osuuskunnalla on 18 liittyjää. Hakemuksen mukainen vesi- ja viemärilinjaus tulee palvelemaan tässä vaiheessa viittä kiinteistöä. Töiden nyt ollessa pysähtyneenä on tärkeää aloittaa työt mahdollisimman pian, että ennallistaminen ei pehmeässä maassa aiheuta ongelmia eikä aiheuta kiinteistön omistajalle tarpeetonta haittaa.

 

Käytetyt lainkohdat:

Maankäyttö- ja rakennuslaki §161, §144

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimittaa tämän päätöksen viipymättä tiedoksi Turun hallinto-oikeudelle.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkitään tiedoksi, että Atte Liitola poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn aikana. Esteellisyyden syy osallisuusjäävi. Tilan omistus vaihtoehtoista reittiä koskien.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa