Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 16


 

Tilinpäätös 2022

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 74      

119/02.06.01.03/2023    
 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

 

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 on valmistunut. Kaupunginhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, mikä tarkoittaa kaupungin kokonaistulosta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta on päättynyt 31.12.2022, joten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilinpäätös vahvistetaan osana koko kaupungin tilinpäätöstä. Vesihuollon taseyksikön tilinpäätös vahvistetaan myös osana tilinpäätöstä.

 

Tilinpäätös 2022 tallennetaan sähköisen kokoushallinnan kaupunginhallituksen kansioon.

 

Tilinpäätöskirja on liitteenä.

 

Liitteet 1 - 4, KH 27.3.2023

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentely päättyi 31.12.2022 hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui viimeisen kerran joulukuussa 2022. Vuoden 2022 toimintaan sisältyi sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen tuottamisen lisäksi runsaasti hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyviä valmisteluja. Tilinpäätöstiedot ovat 23.2.2022 tilanteen mukaiset.

 

Käyttötalous

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2022 toimintatulot olivat noin 9,4 milj. euroa ja toimintakulut noin 78,81 milj. euroa. Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion 139 000 euroa. Määrärahamuutoksia tehtiin ainoastaan tulosalueiden välillä.

 

Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 1,48 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset (vuonna 2021 tuki oli noin 2,5 milj. euroa).

 

Korona vaikeutti normaalia työskentelyä huomattavasti ja aiheutti runsaasti lisäkuluja. Sijaisia sekä lisätyövoimaa jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Lisäksi koronanäytekustannukset, suojaimet ja hoitotarvikkeet aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia.

 

Hoito- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenoja lisäsivät myös paikalliset sopimukset hälytysrahojen korotuksista sekä vuokratyövoiman runsas käyttö. Lisäksi SOTE-sopimuksen piirissä oleville koronapotilaiden hoitoon osallistuneille maksetaan 600 euron suuruinen kertakorvaus vuonna 2023, joka aiheutti hoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osalta noin 260 000 euron lisälaskun hoito- ja vanhuspalveluiden TP2022 henkilöstökuluihin. Ko. erä on määritelty työehtosopimuksessa määräytyväksi vuodelta 2020 tietyin ehdoin, ja maksuajankohdastaan huolimatta se tuli kuntien kuluksi vuodelle 2022.

 

Kertyneet saldotunnit maksettiin henkilöstölle ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Tämä lisäsi kaikkien tulosalueiden henkilöstömenoja.

 

Erikoissairaanhoidon toteutuma alitti talousarvion noin 129 000 euroa.

 

Investoinnit

 

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 120 000 euroa alle budjetoidun arvion. Toteutetut investoinnit pystyttiin hankkimaan alle arvioitujen kustannusten ja ohjelmistohankinnoista osa jäi toteutumatta mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä alueellinen tietojen katselupalvelu. Lääkeautomaattia ei hankittu kotihoitoon.

 

Koko kaupungin tilinpäätös

 

Tilikauden 2022 tulos on 8,7 miljoonaa euroa positiivinen ennen vapaaehtoista varausta. Tulorahoitus eli vuosikate on 22,8 miljoonaa euroa ja 8,7 miljoonaa euroa suurempi kuin poistojen yhteismäärä.

 

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on rahoituslaskelman mukaan 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.

 

Vuosikate parani alkuperäisestä talousarviosta 13,6 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta on 5,5 miljoonaa euroa (vähennystä 6,5 milj. euroa).

 

Kaupungin toimintakate on -107,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 % vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvua edelliseen tilinpäätökseen on 7,1 %.

 

Tilikauden tulos on 9,4 miljoonaa euroa yli varsinaisen talousarvion.

 

Toimintatuotot ovat 8,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa.

 

Toimintakulut ovat 5,0 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa.

 

Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 18,2 miljoonaa euroa ja toteutuma oli 23,1 miljoonaa euroa.

 

Tilinpäätökseen sisältyy kaatopaikkojen jälkihoitoa varten kerätyistä varoista muodostettu pakollinen varaus (pintarakennerahasto). Varauksen kokonaismäärä on sama kuin edellisenä vuonna eli 640 590 euroa. Tämä varaus koskee seudullisen jätehuoltoyhtiön käytössä olevia kaatopaikkoja. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä saadun tiedon mukaan varauksen tuloutus alkaa vuonna 2024.

 

Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitysvarausta (maisemointi) on tilinpäätöksessä 12 904,29 euroa. Varausta käytettiin 7 616,00 euroa vuonna 2022.

 

Tilinpäätöksessä 2021 tehty pakollinen varaus, 1 028 257,30 euroa, on purettu täysimääräisesti varauksen perusteiden poistuttua korkomarkkinoiden muutoksen johdosta.

 

Kaupungin tilikauden tulos on 8 719 360,16 euroa.

 

Olemassa olevia vapaaehtoisia varauksia puretaan poistoerona suunnitelman mukaan 66 717,72 euroa. Uusia vapaaehtoisia varauksia muodostetaan 8 000 000 euroa liitteessä esitetyn mukaisesti. Näin kaupungin tilikauden ylijäämäksi muodostuu +786 077,88 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään.

 

Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 61,8 miljoonaa euroa. Kun siihen lisätään vuoden 2022 ylijäämä, muodostuu ylijäämäksi yhteensä 62,6 miljoonaa euroa.

 

Tilikauden tulos ei anna aihetta kuntalain 118 § mukaisiin tasapainottamistoimenpiteisiin.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:
- merkitä tiedoksi tilikauden 2022 tuloksen +8 719 360,16 euroa  
- tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan 66 717,72 euroa  
- muodostaa uusia vapaaehtoisia varauksia 8 000 000 euroa  
- merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän +786 077,88 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään  
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja  
- lähettää tilinpäätöksen 2022 tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

 

 

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Tarkastuslautakunta 28.03.2023 § 16      

119/02.06.01.03/2023    

 

Tarkastuslautakunta on kutsunut talousjohtaja Heli Lähteenmäen tarkastuslautakunnan kokoukseen kertomaan vuoden 2022 tilinpäätöksestä.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Heikki Karlsson  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen 2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.