Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 78 

Hallintopalvelujen henkilökunnan hankintavaltuudet

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 78      

1352/00.01.01.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Riitta Luotio

 

Hallintosäännön §:ssä 42 on viranhaltijoiden tehtävistä ja toimintavaltuuksista on säädetty seuraavaa:

 

"Tulosalueen vastuuhenkilöt päättävät hankinta-, suunnittelu-, myynti ja muiden sopimusten tekemistä ja muuttamista koskevat asiat asianomaisen lautakunnan päättämään euromääräisen hankintarajan ja talousarviomää-rärahan puitteissa."

 

Kaupungin hankintaohjeistuksen mukaan hankintoja suoritettaessa on nou-datettava julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä kaupungin ohjeistusta. Naantalin kaupungin hankintaohjeissa suorahankinnan rajaksi on vahvistettu 5 000 €.

 

Hankintapäätöksen omien hankintarajojen puitteissa tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle hankintasäännössä tai sen perusteella tehdyllä hallinnolli-sella päätöksellä on annettu päätösvalta hankinta-asioissa.

 

Oheismateriaali:

- Hankintaohjeet (kj:n vhp 87/ 27.11.2019)

 

Alle 10 000 €:n hankintojenkin osalta on aina tapauskohtaisesti harkittava tarve erilliselle viranhaltijapäätökselle. Viime kädessä se viranhaltija, jolle päätösvalta on siirretty, ratkaisee yksittäistapauksittain, onko hän velvolli-nen tekemään pöytäkirjan päätöksestään.

 

Hankinnasta, jota on edeltänyt kirjallinen tarjouskilpailu, tekee päätöksen hankintavaltuudet omaava päätöspöytäkirjalla.

 

Kaupunginjohtaja voi poikkeustapauksissa antaa luvan suorahankintaan 10 000 € saakka ja kaupunginhallitus painavista syistä 20 000 € saakka.

 

Kaupunginhallitus on 27.9.2021 §:n 361 kohdalla hyväksynyt hankintarajat alaisilleen viranhaltijoille 1.11.2021 lukien seuraavasti:

 

Kaupunginjohtajan hankintavaltuus "Järjestelyerien" ja alla lueteltujen tehtäväalueiden osalta on 75 000 euroa ja muiden vastuuhenkilöiden hankintavaltuudet ovat seuraavat:

 

Tehtäväalue

Hankintavaltuudet

Hankintaraja €

Vaalit

kaupunginlakimies

50 000

Kaupunginvaltuusto

hallintojohtaja

50 000

Hallinto

kaupunginjohtaja

75 000

 

hallintojohtaja, kehitys- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstöpäällikkö, controller

50 000

Asiahallinto

hallintojohtaja

50 000

 

johdon assistentti

20 000

Sisäiset toimisto-

palvelut

hallintojohtaja

50 000

 

johdon assistentti

20 000

Tietohallinto

tietohallintopäällikkö

50 000

Rahatoimi

talousjohtaja

50 000

 

kirjanpitopäällikkö

20 000

KOM myyntivoitto ja -tappio

kaupunginjohtaja

75 000

Järjestelyerät

kaupunginjohtaja

75 000

 

talousjohtaja

50 000

Henkilöstöhallinto

henkilöstöpäällikkö

50 000

Palkkahallinto

henkilöstöpäällikkö

50 000

 

henkilöstöasiantuntija

20 000

 

Lisäksi hallintojohtaja on oikeutettu "Hallinnon" tehtäväalueen vastuuhenki-lön kaupunginjohtajan lisäksi hyväksymään tehtäväalueen laskuja ja muita maksuasiakirjoja.

 

Hallintopalveluissa ei ole esiintynyt tarvetta hankintarajojen muuttamiseen. Organisaatiorakenteeseen on vuoden 2023 alusta lukien sisällytetty Työlli-syyspalvelut ja nimikemuutosten seurauksena hankintarajat on hyvä vah-vistaa uudelleen hallintopalvelujen osalta. Samassa yhteydessä myös Kehitys- ja henkilöstöjaoksen ja Saaristoasioiden tulosalueille on tarpeen vahvistaa hankintarajat ja henkilövaltuutukset.

 

Hallintopalvelujen henkilökunnan hankintavaltuudet 1.5.2023 lukien ovat liitteenä.

 

Liite 1, KH 27.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hankintarajat alaisilleen viranhaltijoille 1.5.2023 lukien liitteen 1 mukaisena.

Lisäksi hallintojohtaja oikeutetaan "Hallinnon" tehtäväalueen vastuuhenkilön kaupunginjohtajan lisäksi hyväksymään tehtäväalueen laskuja ja muita maksuasiakirjoja.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.