Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 4


 

Hyvinvointilautakunnan kokouksen koollekutsuminen, esityslistan jakelu ja kokouksissa läsnäolevat

 

Hyvinvointilautakunta 01.03.2023 § 4      

193/00.02.02.02/2023    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

 

Hallintosäännössä todetaan kokouksen koollekutsumisesta ja kokouksessa läsnä olevista seuraavaa:

 

141 § Kokouskutsu

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

146 § Läsnäolo kokouksessa

 

Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

 

-     kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja edustajalla.

-     yhteistyötoimikunnan nimeämällä henkilöstön edustajalla siltä osin,

kuin niissä käsitellään henkilöstöä koskevia asioita. Toimielin voi tarvittaessa myöntää henkilöstön edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden muissakin kuin henkilöstöä koskevissa asioissa.

-     toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

-     toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakuntalautakunta päättää käyttää kokouksissa sähköistä kokoushallintaa.

Kokouskutsu ja ilmoitus esityslistan valmistumisesta lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.

Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla liitteineen. Mikäli liitteissä on tietoja, joita ei voi yleisessä tietoverkossa julkaista, jätetään ne julkaisematta.

Lautakunnan esityslistan julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ilmoitetaan sähköisesti varajäsenille, kaupunginlakimiehelle, tarkastuslautakunnan nimeämille jäsenilleen sekä tiedotusvälineille.

Henkilöstön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa muidenkin, kuin henkilöstöasioiden osalla.

Nuorisovaltuuston edustajalla on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa.

Esittelijä, lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voivat kutsua asiantuntijoita lautakunnan toimikauden ajan lautakunnan kokouksiin.

 

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.