Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 4 

Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen

 

Keskusvaalilautakunta 02.03.2023 § 4      

989/00.00.00.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen

 

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä ko­ti­ää­nes­tyk­ses­tä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaa­li­toi­mit­si­jat kotimaan yleiseen ennakkoäänestys-paikkaan määrää kunnan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta.

 

Keskusvaalilautakunta määrää kirjallisesti yleisten en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Keskusvaalilautakunta määrää myös ko­ti­ää­nes­tyk­sen vaalitoimitsijat. Tarkoitus on, että keskusvaalilautakunta määrää tie­tyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi, minkä jälkeen kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan puheenjohtaja sitten määrää näistä henkilöistä vaa­li­toi­mit­si­jat kuhunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen.

 

Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty mitään erityisiä kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sia. Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä periaatteessa kuka ta­han­sa tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt henkilö. On kuitenkin huo­mat­ta­va, että asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva tai hänen puolisonsa, lap­sen­sa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puo­li­soil­la tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kis­te­röi­dys­sä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei so­vel­le­ta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

 

Keskusvaalilautakunnan sihteerin tai jäsenen toimiminen äänestyksiä vas­taan­ot­ta­va­na vaalitoimitsijana ei ole suositeltavaa, koska kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta tarkastaa vaalitoimitsijoiden vastaanottamat en­nak­ko­ää­nes­tys­asia­kir­jat.

 

Vähintään kahden vaalitoimitsijan tulee samanaikaisesti olla paikalla koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna. Vaa­li­toi­mit­si­jal­le kuuluvien tehtävien suorittamista ei saa uskoa muulle hen­ki­löl­le.

 

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tarvittaessa myös kouluttaa ja opastaa vaa­li­toi­mit­si­jat siten, että he selviytyvät tehtävistään.

 

Johdon assistentti on tiedustellut ennakkoäänestyspaikkoihin vaa­li­toi­mit­si­joik­si halukkaita. Listalle on otettu myös niitä henkilöitä, jotka edellisissä vaa­leis­sa olivat ilmoittaneet olevansa varalla, jos tulee akuutti tarve vaa­li­toi­mit­si­jois­ta.

 

Vaalitoimitsijoiksi esitettävien henkilöiden nimilistat ovat liitteinä.

 

Liitteet 1-2, Keskusvaaliltk 2.3.2023

 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginlakimies

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen oheisten liitteiden mukaisesti ja antaa keskusvaalilautakunnan sihteerille oikeuden tarvittaessa nimetä lisää vaalitoimitsijoita.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.