Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 13


 

Lausunto Naantalin ilmastotiekarttaan

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 08.12.2022 § 74                 

    

 

 

 

Valmistelija  Ilmastokoordinaattori Ulrika Nordblom 29.11.2022

 

Naantalin kaupunki on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon vuodenvaihteessa 2021-2022. Verkoston jäsenten tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Naantalin kaupunki on sitoutunut Hinku-yhteistyöhön ja ilmastotavoitteisiin myös uusimmassa kaupunkistrategiassaan.

 

Hinku-kunnilla tulee olla vuosittain päivitettävä suunnitelma siitä, miten ilmastopäästöjä pyritään vähentämään. Myös Suomen ilmastolakiin on keväällä 2023 tulossa vaatimus siitä, että kaikilla kunnilla tulee olla ilmastosuunnitelma. Naantalin ilmastotyön edistämisen ja seurannan välineeksi on vuonna 2022 laadittu kaupungin ensimmäinen ilmastotiekartta. Ilmastotiekartta sisältää selvityksen kaupungin ilmastopäästöjen ja ilmastotoimien lähtötilanteesta sekä koosteen toimista, joilla päästöjä pyritään vähentämään. Päästötilanteen kehitystä seurataan, ja uusia ilmastotoimia päivitetään ilmastotiekarttaan vuosittain aina vuoteen 2030 asti.

 

Tekstit on pyritty pitämään lyhyinä ja yleistajuisina ja asioista tarkemmin kiinnostuneita varten tiekartassa on linkit lisätietoihin. Liitteenä on Naantalin ilmastotiekarttaluonnos 2022-2030.

 

Liite 2, YMPRA 8.12.2022

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää pyytää lausunnon ilmastotiekarttaluonnoksesta kaupungin lautakunnilta, kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaostolta sekä kaupungin konserniyhtiöiltä. Lausunto pyydetään 31.1.2023 mennessä.

Lausuntojen perusteella laaditaan ehdotus, joka lähetetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 151      

725/11.03.05/2021    

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Reima Ojala 17.1.2023

 

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on pyytänyt lausunnon ilmastotiekarttaluonnoksesta kaupungin lautakunnilta, kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaostolta sekä kaupungin konserniyhtiöiltä. Lausunto pyydetään 31.1.2023 mennessä.
Lausuntojen perusteella laaditaan ehdotus, joka lähetetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Naantalin kaupunki on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon vuodenvaihteessa 2021-2022. Verkoston jäsenten tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Naantalin kaupunki on sitoutunut Hinku-yhteistyöhön ja ilmastotavoitteisiin myös uusimmassa kaupunkistrategiassaan.

 

Hinku-kunnilla tulee olla vuosittain päivitettävä suunnitelma siitä, miten ilmastopäästöjä pyritään vähentämään. Myös Suomen ilmastolakiin on keväällä 2023 tulossa vaatimus siitä, että kaikilla kunnilla tulee olla ilmastosuunnitelma. Naantalin ilmastotyön edistämisen ja seurannan välineeksi on vuonna 2022 laadittu kaupungin ensimmäinen ilmastotiekartta. Ilmastotiekartta sisältää selvityksen kaupungin ilmastopäästöjen ja ilmastotoimien lähtötilanteesta sekä koosteen toimista, joilla päästöjä pyritään vähentämään. Päästötilanteen kehitystä seurataan, ja uusia ilmastotoimia päivitetään ilmastotiekarttaan vuosittain aina vuoteen 2030 asti.

 

Naantalin kaupungilla on ilmastotiekartan lisäksi voimassa oleva ympäristöohjelma (2020-2024), johon on sitouduttu kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.3.2020 § 20. Ympäristöohjelmassa on päätetty kaupungin strategiset tavoitteet ilmastotavoitteiden lisäksi myös luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöjen tilalle ja määritelty monia toimintaperiaatteita esimerkiksi maankäyttöä koskien. Ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisen raportointi on Hinku-työryhmän päätöksellä yhdistetty ilmastotiekarttaan kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön seurannan yksinkertaistamiseksi. Ympäristöohjelmatyö jatkuu raportoinnin yhdistämisestä huolimatta ilmastotyön rinnalla omana kokonaisuutenaan. Ilmastotyö on osa kaupungin kaikkien toimialojen toimintaa ja päästövähennystoimia toteutetaan toimialarajat ylittävässä yhteistyössä. Ilmastotoimista viestitään kaupungin päättäjille ja kaupunkilaisille sekä Suomen ympäristökeskukselle vähintään vuosittain. Tärkeä osa kaupungin ilmastotyötä on alueen yritysten ja kaupungin asukkaiden kannustaminen mukaan arjen ilmastotyöhön ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Päästösektoreilla, joiden päästöt ovat suurimmat, on myös suurin potentiaali päästöjen vähentämiseen. Tämän vuoksi Naantalin päästövähennystoimet keskittyvät ensisijaisesti energia- ja liikennesektoreihin. Koska kaupunkiorganisaaton päästöt ovat kuitenkin vain pieni osa kaupungin kokonaispäästöistä (noin 10%), vaikuttavimpia päästövähennystoimia ovat sellaiset toimenpiteet, joilla alueen asukkaat ja yritykset saadaan mukaan ilmastotyöhön vaikuttamalla mm. väestön liikkumis- ja kulutustottumuksiin ja yritysten tuotantotapoihin. Kaupungin kaavoituksella ja maankäytöllä on suuri merkitys kestävää kaupunkikehitystä tukevan aluerakenteen muodostamisessa mm. kaupunkilaisten liikkumistottumusten, yritysten sijoittumisen ja viherverkostojen säilymisen kannalta. Suoran ohjauksen lisäksi kaupunki pyrkii viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön kautta lisäämään asukkaiden ja alueen yritysten tietoisuutta ilmastoasioista. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillitsemisen toimet ovat myös tärkeä osa kaupungin ilmastotyötä, ja Varsinais-Suomalaisena saaristokaupunkina Naantali painottaa erityisesti Saaristomeren ja alueen ainutlaatuisten perinnebiotooppien suojelua

 

Naantalissa ilmastotyön seurannasta vastaa Hinku-työryhmä. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa ja siinä on edustaja kaupungin jokaiselta toimialalta ja kaikista kaupunkikonsernin yrityksistä. Työryhmä seuraa kaupungin ilmastotoimien toteutumista ja päästötilanteen kehitystä ja vastaa ilmastotoimien raportoinnista Suomen ympäristökeskukselle, kaupungin päätöksentekoelimille ja kaupunkilaisille. Työryhmä vastaa myös ilmastotoimiin liittyvien investointien viemisestä kaupungin talousarvioon. Ilmastotiekartta päivitetään joka vuosi vuoteen 2030 asti ja sen yhteydessä raportoidaan aiemmin ilmoitettujen toimien toteutumisesta sekä uusista päästövähennystoimista. Ilmastotiekartta ja sen päivitykset julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja niistä kerrotaan kaupungin uutisissa ja sosiaalisessa mediassa.

 

Oheismateriaali: ilmastotiekarttaluonnos

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta pitää ilmastotiekarttaluonnosta 2022-2030 hyvin laadittuna ja lautakunnalla ei ole siihen muuta lausuttavaa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.