Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 91


 

Suostumus vuokraoikeuden siirtoon Aura Mare Oy:ltä VG-Port Oy:lle, Navire, Puhdistamontie

 

117/10.01.03/2016

 

Tekninen lautakunta 16.03.2016 § 26

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen 4.3.2016:

 

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.2.2016 § 12 kiinteistön kaupan Au­ra Mare Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun Kukolan teollisuusalueen ran­nas­ta.

 

Kauppaa koskevien neuvottelujen yhteydessä ostaja ilmoitti olevansa kiin­nos­tu­nut vuokraamaan varastokäyttöön myös välittömästi kaupan kohteen poh­jois­puo­lel­la sijaitsevan alueen, jolla on vanhoja teollisuushalli- ja va­ras­to­ka­tos­ra­ken­nel­mia. Alue on Kukolan teollisuusalueen asemakaavan ja ase­ma­kaa­van muutoksen osan 1 alueella merkinnällä EV suojaviheralue.

 

Neuvottelujen perusteella laaditun vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti vuok­ra-alue luovutetaan käytettäväksi vuokralaisen ympäristöhäiriötä ai­heut­ta­mat­to­miin tukitoimintoihin ja alueella kulkemiseen, liikennöintiin se­kä varastointiin olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen.

 

Vuokra-alueen käytöstä, sen parantamisesta, kulkuväylien tekemisestä tai muis­ta vuokralaisen toimista ei saa aiheutua maan pilaantumista, sen siirtymistä ei­kä puhdistamisvelvoitteita tai kustannuksia vuokranantajana olevalle Naan­ta­lin kaupungille. 

 

Vuokralainen on velvollinen tämän sopimuksen mukaisen vuokra-ajan lop­puun mennessä purkamaan vuokra-alueella sijaitsevat rakennukset. Ra­ken­nus­ten ja rakennelmien purkamisvelvoite on huomioitu kohteen vuokran mää­räs­sä. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 6 865 m² ja vuokra-aika 10 vuot­ta. Luonnos maanvuokrasopimuksesta liitekarttoineen on oheistettu.

 

LIITE A12, TEKLA 16.3.3016

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuok­ra­so­pi­muk­sen Naantalin kaupungin ja Aura Mare Oy:n / pe­rus­tet­ta­van yhtiön lukuun välillä. Samalla tekninen lautakunta val­tuut­taa teknisen johtajan ja lautakunnan sihteerin puolestaan al­le­kir­joit­ta­maan sopimuksen. Lisäksi lautakunta oikeuttaa ym­­ris­­vi­ras­ton tekemään sopimukseen tarvittaessa pieniä tek­ni­siä muutoksia.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 91      

955/10.00.02.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm 23.9.2021:

 

Aura Mare Oy on anonut saada jatkaa Naantalin kaupungin 106. kaupunginosan (Kukola) asemakaavan Ak-332 "Kukolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos osa 1" mukaiselle EV-alueelle sijoittuvan, noin 6.865 m2 suuruisen maa-alueen vuokrausta. Vuokra-alue sijaitsee osoitteessa Puhdistamontie 5.

 

Anoja hallitsee aluetta 19.4.2016 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokrakausi käsittää 1.7.2016 - 30.6.2026 välisen ajan.

 

Anoja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta sekä ilmaissut kiinnostuksen ko. alueen taikka sen osan ostamiseksi tulevaisuudessa. Alueen asemakaavan muutoksesta ja tulevaisuuden kehittämisestä on käyty neuvotteluita anojan, Naantalin kaupungin Teknisen toimen sekä Naantalin kaupunginjohdon kanssa. Anojan tavoitteena on kehittää vuokra-aluetta pidemmällä aikavälillä mm. kunnostamalla rakennuksia ja päällystämällä alueen teitä. Investointien edellytyksenä on vuokra-alueen hallinnan turvaaminen vähintään investointien taloudelliseksi pitoajaksi.

 

Noin 6.865 m2 suuruisen alueen maanvuokrausta aiempaa vastaavaan käyttötarkoitukseen - ympäristöhäiriötä ai­heut­ta­mat­to­miin tukitoimintoihin ja alueella kulkemiseen, liikennöintiin se­kä varastointiin, olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen - voidaan uudistaa siten, että vuokrakautta jatketaan viidellätoista (15) vuodella 30.6.2041 asti.

 

Vuokrasopimuksen kohdan 2.2 mukaisesti uudelleenvuokrauksen yhteydessä vuokranantajalla on oikeus päättää uudesta vuokrasta. Luonnonmaan sataman maapohjan käypää arvoa on arviotu ulkopuolisen arviomiehen (Catella Property Oy 4.12.2015) toimesta Naantalin kaupungin ja Au­ra Mare Oy:n / perustettavan yhtiön lukuun vuonna 2016 tehdyn naapurikiinteistön kaupan yhteydessä. Oleva vuosivuokra ja arvio huomioiden vuokra-alueen uudeksi perusvuosivuokraksi vahvistetaan 3.830 €. Vuokran hinnoittelussa alentavana tekijänä on huomioitu alueen nykyinen, kaavan mukainen käyttötarkoitus suojaviheralueena (EV) sekä alueen rakennusten ja rakennelmien purkamisvelvoite.

 

Muilta osin maanvuokrasopimusta jatketaan entisin ehdoin.

 

LIITE A13, TEKLA 29.9.2021  

 

OHEISMATERIAALI: Maanvuokrasopimus  ja  Aura Mare Oy:n anomus 21.9.2021

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että:
- noin 6.865 m2 suuruisen maa-alueen vuokrausta Aura Mare Oy:lle jatketaan 30.6.2041 asti;
- uudeksi perusvuosivuokraksi vahvistetaan 3.830 €; ja
- muutoin noudatetaan liitteenä olevia maanvuokrasopimusehtoja.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 91      

955/10.00.02.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi 5.9.2022:

 

Naantalin kaupunki on Teknisen lautakunnan päätöksellä 29.9.2021 § 111 jatkanut Aura Mare Oy:n ja Naantalin kaupungin välistä maanvuokrasopimusta 30.6.2041 saakka. Maanvuokrasopimus käsittää n. 6.865 m²:n suuruisen alueen, joka on osoitettu 11.5.2015 lainvoimaiseksi tulleessa Kukolan teollisuusalueen asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa Suojaviheralueeksi (EV).

 

Vuokralainen on esittänyt 8.8.2022 pyynnön siirtää maanvuokrasopimus saman konsernin VG-Port Oy:n nimiin. Vuokrasopimuksen kohdan 5.2 "Vuokraoikeuden siirto" perusteella vuokraoikeuden siirtämiseen vaaditaan kaupungin kirjallinen suostumus.

 

Koska kyseessä on konsernin sisäinen omistusjärjestely, ei vuokraoikeuden siirrolla ole vaikutusta Naantalin kaupungin oikeusasemaan. Kaupunki voi täten antaa suostumuksen vuokraoikeuden siirtämiseen.

 

Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle, eli kaupungille, maanvuokrasopimuksen vastuisiin ja velvoitteisiin liittyvät tietonsa. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista.

 

Oheismateriaali: Anomus, Maanvuokrasopimus (TekLa 16.3.2016 § 23), Maanvuokrasopimuksen lisälehti (TekLa 29.9.2021 § 111)

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että:
- Naantalin kaupunki antaa vuokranantajan suostumuksen 6.865 m² suuruiseen alueeseen kohdistuvan vuokraoikeuden siirtoon Aura Mare Oy:ltä VG-Port Oy:lle.  

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.