Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 250


 

Asukasbudjetointi-kyselyn tulokset koskien Saaristomeren tilaa parantavia konkreettisia toimenpiteitä

 

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 250      

296/11.03.05/2022    

 

 

 

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Saija Kajala

 

Saaristomeren tilaa parantavia konkreettisia toimenpiteitä on kysytty kuntalaisilta 28.3.2022 § 108 esitetyn toimenpide-ehdotuksen mukaisesti järjestämällä sähköinen kysely kaupungin kotisivuilla asiasta ajalla 8.6.-31.7.2022. Kyselyyn saatiin yhteensä 16 vastausta.

 

Kooste ehdotetuista toimenpiteistä:

 

- Kalsiumia kaurajuomasta - vaihdetaan eläinperäiset ruokajuomat kasviperäisiin loppuvuoden ajaksi varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa.

 

- Pirttiluodon, Lammasluodon, Hiippa ja Jakoluodon rehevöityneiden kaisla-alueiden niittäminen ja poisto.

 

- Unikeonjuhlien ja Naantalin matkailun pelastaminen. "On syytä tarttua juurisyyhyn eli maanviljelijöiden pelloilta valuvaan ravinnekuormaan ja sen radikaaliin vähentämiseen."

 

- Veneiden septitankkien tyhjennyspisteitä lisää.

 

- Tammsaaren edustan niitto ja ruoppaus.

 

- Septitankin tyhjennyspisteet veneilijöille.

 

- Nuikonlahden ravinteiden poisto. Ruovikon ja ärviän poisto Nuikonlahdesta. Kustannusarvio 6000 euroa. Ehdottaja: Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys ry.

 

- Järviruo'on poistaminen.

 

- Vangenrauman järviruovikon niitto. "Järviruovikon koeniitto (niittonäytös) Livonsaaren Vangenraumassa." Kustannusarvio 3000 euroa. Ehdottaja: Livonsaaren kyläyhdistys ry.

 

- Kierrätyspisteiden lisäys. "Ympäri Naantalia, erityisesti turistialue."

 

- Veden laadun parantaminen. "Puhdistamoiden tai riittävien suodattimien asettaminen hulevesiviemärien suulle olisivat yksi välttämätön toimenpide, ja veden laatua tulisi myös valvoa."

 

- Ympäristötietoa perheille -kampanja. "Toteutetaan loppuvuoden aikana kampanja, jonka tavoitteena on lisätä naantalilaisten perheiden tietoa ympäristöasioista ja niistä tekijöistä, joilla perheet voivat itse vaikuttaa Saaristomeren tilaan."

 

- Punkkien vähentäminen Luonnonmaalla. " Vähennetään punkkikantaa Luonnonmaalla vähentämällä peura-/kauriskantaa merkittävästi."

 

- Merensuojelulliset toimenpiteet - ProLuolalanjärvi ry:n ehdotukset. "Ehdotus käsittää useita toimenpiteitä: levänkeräys, hoitokalastus nuottaamalla, kosteikon rakentamisessa syntyvien vesien ravinteikkuuden vähentäminen, vesien suotaminen peltoalueella kosteikon rakentamisen yhteydessä, Puujalka-hankkeen soveltaminen Luolalan peltoalueen ojissa."

 

- Vaarjoen kosteikkoniityn perustaminen. "Ohjataan Vaarjoen juoksu viereiselle kesantopellolle ennen mereen pääsyä. Padotaan nykyinen uoma pohjapadolla perustettavan kosteikkoniityn jälkeiseltä osalta.

Vaarjoen pinta nousee pohjapadon seurauksena ja samalla kiintoaineet laskeutuvat nykyisen uoman pohjalle sekä tulva-/ kosteikkoniitylle. Vaatii maansiirtotöitä ja kivirakenteita. Suurin osa työstä on konetyötä. Tulvaniitystä tulee kahlaajalintujen ja vesilintujen pesimisaluetta."

 

- Saarten rantojen puhdistaminen järviruosta. "Järviruoko valtaa alaa Kailon rannassa. Siitä voisi aloittaa ja jatkaa Naantalin lahden alueella jatkaen pohjoiseen uimarantojen

läheisyydestä."

 

Oheismateriaali:

- Kyselyyn tulleet vastaukset liitteineen.

 

Kyselyn tuloksia on käyty läpi teknisissä palveluissa.

 

Ympäristöpäällikön esitys toteutettaviksi toimenpiteiksi:

Kaupunki osallistuu Turun AMK:n vetämään Järviruoko hyötykäyttöön! -hankkeeseen, jonka kautta ruovikoiden niittoja tullaan toteuttamaan vielä tänä vuonna ainakin Naantalin kaupungin omistamilla vesialueilla Kailon saaren, Hiipan ja Jakoluodon edustalla. Asukkaiden esittämiä niittokohteita tulee toteutumaan em. hankkeen kautta (Tammsaari, Lammasluoto, Pirttiluoto). Kaupunki on mukana myös Turun AMK:n vetämässä Ruokohelmi-hankkeessa Ruokoraumalla sijaitsevan kaupungin maille sijoittuvan perinnebiotoopin osalta. Ruokohelmi-hankkeen yhteydessä on tarkoitus etsiä sovelias monimuotoisuutta tukeva niittokohde (ruovikko) myös yksityisiltä mailta Ruokorauman lähistöltä. Edellytyksenä niittojen kustantamiselle on, että maanomistaja sitoutuu hoitamaan jatkossa ruovikkoaan.

 

- Kaupunki tukee Livonsaaren kyläyhdistyksen esittämää niittotyötä toteutuneita kuluja vastaan, kuitenkin enintään 3000 euroa.

 

Liitteenä kartta koeniittoalueesta

 

Liite 1, KH 5.9.2022

 

- Kaupunki tukee Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen esittämää niittotyötä toteutuneita kuluja vastaan, kuitenkin enintään 4000 euroa.

 

- Kaupunki osallistuu Pro Luolalanjärvi ry:n suunnittelemaan syyshoitokalastukseen 2000 eurolla.

 

- Hulevesien käsittelyn tehostamisehdotus on hyvä, mutta toistaiseksi vielä teknisesti haastava toteuttaa. Karvetin kentän hulevesiä toki jo suodatetaan kumirouheesta. Seurataan hulevesien käsittelytekniikan kehittymistä ja suunnitellaan tapauskohtaisesti mahdolliset hulevesien käsittelyt.

 

- Isompia kierrätyspisteitä on tullut tai tulossa lisää ainakin Velkualle ja Luonnonmaalle. Kaupungin ympäristöohjelman mukaisena toimenpiteenä vuosille 2020-2024 on päätetty toteuttaa jätteiden kierrätyspiste turistialueelle.

 

- Septitankkien tyhjennyspisteitä on nykyisin kaupungin kaikille veneasemilla. Septitankkien tyhjennysverkoston täydennyspyynnöt annetaan tiedoksi Pidä Saaristo Siistinä ry:lle.

 

- Ympäristötietoa perheille -kampanjan osalta ehdotus välitetään tiedoksi kaupungin sivistyspalveluille.

 

- Ehdotus eläinperäisen ruokajuoman vaihtamisesta kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin kouluissa ja päiväkodeissa saatetaan kaupungin ateriapalvelujen tietoon.

 

- Ehdotetulla toimenpiteellä punkkien vähentämiseksi ei ole vaikutuksia suoranaisesti Saaristomeren tilaan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Saaristomeri-määrärahaa käytetään seuraaviin asukasbudjetoinnissa ehdotettuihin toimenpiteisiin vuoden 2022 aikana:

Kaupunki tukee Livonsaaren kyläyhdistyksen esittämää niittotyötä toteutuneita kuluja vastaan, kuitenkin enintään 3000 euroa.

Kaupunki tukee Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen esittämää niittotyötä toteutuneita kuluja vastaan, kuitenkin enintään 4000 euroa.

Kaupunki osallistuu Pro Luolalanjärvi ry:n suunnittelemaan syyshoitokalastukseen 2000 eurolla toteutuneita kuluja vastaan.

Kaupunki teettää suunnitelman Vaarjoen kosteikkoniityn perustamiseksi.

Ruovikoiden osalta kaupunki teettää niittotyöt Turun AMK:n Järviruoko hyötykäyttöön!-hankkeessa omistamilleen vesialueille Kailon saaren, Hiipan ja Jakoluodon edustalle sekä vuonna 2023 Ruokorauman maaruovikolle. Ruovikoita tullaan niittämään edellä mainittujen hankkeiden puitteissa myös muilla alueilla.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.