Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 80


 

Lausunto Neste Oyj:n ympäristölupahakemuksen johdosta

 

Tekninen lautakunta 17.08.2022 § 80      

763/11.01.00.06/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö 11.8.2022

 

Asia

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt Naantalin kaupungin kaavoitusviranomaiselta lausuntoa asiassa: Naantalin terminaalin toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Naantali. Lausuntoa on pyydetty 8.8.2022 mennessä ja lisäaikaa lausunnon jättämiselle on myönnetty 30.8.2022 asti.

 

Aluehallintovirastossa on vireillä Neste Oyj:n Naantalin öljynjalostamoa ja satamaa koskevan ympäristöluvan muutoshakemus. Hakemus koskee öljynjalostustoiminnan lopettamista ja toiminnan muuttamista terminaalitoiminnaksi. Naantalin öljynjalostamon toiminta on lakannut 31.3.2021. Jalostamoalueen toimintoihin kuuluneiden öljysataman, jakeluterminaalin, säiliöalueiden ja käyttöhyödykealueen toiminta jatkuu Naantalin terminaalina.

 

Naantalin terminaalin toimintaan kuuluu öljysataman ja jakeluterminaalin lisäksi nestemäisten polttoaineiden, liuottimien ja bitumituotteiden varastointi. Perinteisten öljynjalostuksen tuotteiden lisäksi Naantalin terminaalilla esitetään varastoitavaksi uusiutuvia ja jäteperäisiä raaka-aineita Neste Oyj:n jalostamoiden toiminnan tarpeisiin. Uusiutuvat ja jäteperäiset raaka-aineet käsittävät kasvi- ja eläinrasvoja, nesteytettyjä uusioraaka-aineita, kuten pyrolyysiöljy ja muut muovi- tai rengasperäiset öljyt, ja metsäteollisuuden sivutuotteita. Varastosäiliöissä tehdään myös valmiiden tuotteiden sekoittamista tuotekomponenteista. Öljysatamassa on kolme laituria, joilta voidaan lastata ja purkaa nestemäisiä raaka-aineita ja tuotteita. Lisäksi entisen öljynjalostamon jätevedenpuhdistamon toiminta jatkuu terminaalin tarpeita varten. Naantalin terminaalin toiminta on ympärivuorokautista ja ympärivuotista.

 

Naantalin terminaalin öljysataman aluskäyntien määräksi arvioidaan noin 220 alusta vuodessa (öljynjalostamon toiminnan aikana noin 320 aluskäyntiä). Öljysataman läpimenoksi arvioidaan jatkossa noin 2,3 miljoonaa tonnia vuodessa aiemman 4,8 miljoonan tonnin sijaan. Jakeluterminaalista jaeltavissa määrissä ja säiliöautoliikenteessä ei tapahdu muutoksia. Jakeluterminaalin läpimeno on noin 1,2 miljoona tonnia vuodessa.

 

Naantalin terminaalin toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan kahdesta kuumaöljyuunista, joita käytetään säiliöalueilla bitumisäiliöiden lämmittämiseen sekä satamassa käyvien laivojen päästöistä. Lisäksi terminaalin toiminnassa syntyy haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä säiliö- ja lastauspäästöinä sekä jätevesijärjestelmän päästöinä. Terminaalilta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat hakemuksen mukaan monilta osin vähäisemmät kuin aiemmin alueella toimineen öljynjalostamon.

Terminaalialueella toimintaa jatkavalta jätevedenpuhdistamolta syntyy jätevesipäästöjä mereen. Hakemuksessa esitetään jätevesipäästöjen (öljy, typpi, fosfori, biologinen hapen kulutus ja fenoli) päästöraja-arvojen pitämistä toistaiseksi ennallaan.

 

Naantalin terminaalin pääasialliset melulähteet ovat satamassa purkavat laivat sekä säiliöautoliikenne. Ympäristömelun nykyisten luparajojen ei hakemuksen mukaan arvioida ylittyvän lähimpien asuinalueiden luona Naantalin terminaalin toiminnasta johtuen. Naantalin terminaalin aiheuttamien melutasojen arvioidaan laskevan verrattuna öljynjalostamon toiminnan aikaisiin melutasoihin.

 

  Alueen kaavoitustilanne

 

Naantalin jalostamon ja sataman Naantalin kaupungin puoleinen tontti sijaitsee 14.11.1985 vahvistetun asemakaavan (Ak-142) alueella.

 

Hakemuksen mukaiset toiminnot sijoittuvat alueille, joka on asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T-2. Jalostamoalueen ja satama-alueen edustan vesialueelle saa rakentaa teollisuuden tarvitsemia laitureita (W-1). Lisäksi alueella on katualuetta.

 

Jalostamotonttien asemakaava-alueet rajautuvat Naantalin puolella pääasiassa Naantalin yleiskaavalla sekä Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavalla kaavoitettuihin alueisiin.

 

Lausunto

 

Kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö:

 

Naantalin kaupungin kaavoitusviranomainen/Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että hakemuksessa esitetty toiminnan muutos on mahdollinen voimassa olevan asemakaavan perusteella asemakaavoitetuilla alueilla. Alueella voimassa olevan asemakaavan alueelle osoittamat käyttötarkoitukset: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T-2 ja vesialue, jolle saa rakentaa teollisuuden tarvitsemia laitureita (W-1) mahdollistavat hakemuksen mukaisen terminaalitoiminnan ja hakemuksessa esitettyjen kemikaalien ja raaka-aineiden varastoinnin. Kaavoitusviranomaisella ei ole toimivaltaa eikä siten lausuttavaa muihin hakemuksessa esitettyihin asioihin.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan Aluehallintovirastolle em. lausunnon.

 

Kokouskäsittely  Tekninen johtaja muutti lausuntoa seuraavasti:

 

Naantalin kaupungin kaavoitusviranomainen/Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että hakemuksessa esitetty toiminnan muutos on mahdollinen voimassa olevan asemakaavan perusteella asemakaavoitetuilla alueilla. Alueella voimassa olevan asemakaavan alueelle osoittamat käyttötarkoitukset: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T-2 ja vesialue, jolle saa rakentaa teollisuuden tarvitsemia laitureita (W-1) mahdollistavat hakemuksen mukaisen terminaalitoiminnan ja hakemuksessa esitettyjen kemikaalien ja raaka-aineiden varastoinnin. Kaavoitusviranomaisella ei ole toimivaltaa eikä siten lausuttavaa muihin hakemuksessa esitettyihin asioihin.

 

Lisäksi esittelytekstiä täydennetään seuraavasti: Lisäksi alueella on katualuetta.

 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.