Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 63


Kehätie kaavaluonnoskooste 7.6.2022

 

E18 Turun Kehätien asemakaava ja asemakaavan muutos (AK-370)

 

Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 42    

     

 

 

Valmistelija Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa 29.3.2021:

 

Kaupunginhallitus päätti 24.2.2020 (§46) käynnistää asemakaavahankkeen nimellä Turun Kehätien eritasoliittymät ja niiden ympäristö.

 

Turun Kehätien asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on liitteenä. Samalla kaavan nimeä on yksinkertaistettu.

 

LIITE A1, TEKLA 7.4.2021 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Suunnittelun tavoite

Turun Kehätie on osa Naantalista Turun ja Helsingin kautta Vaalimaalle kulkevaa päätieyhteyttä E18, joka kuuluu koko Euroopan kattavan TEN-T -tieverkon ydinverkkokäytävään Välimereltä Pietariin.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut kehittämistoimenpiteet E18-tien saattamiseksi eurooppalaisen päätieverkon vaatimuksia vastaavalle tasolle. Maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimista varten ELY on teettänyt hankkeesta ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Yleis-suunnitelman lisäksi tehdään tiesuunnitelma, jossa määritetään tarkasti tien sijainti ja muut yksityiskohdat. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää, että alueella on voimassa oikeusvaikutteinen kaava (Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 17§).

 

Asemakaavatyön tavoitteena on selvittää Turun kehätien Naantalin osuuden liikennejärjestelyjä Kehätien yleissuunnitelman mukaisesti, kuten tasoliittymien poistamista tai niiden muuttamista eritasoliittymiksi. Lisäksi tutkitaan maantiealueen ympärillä olevien alueiden maankäytöllisiä ratkaisuja, mahdollisuuksia kaupungin kaupallisten palveluiden lisäämiseen ja monipuolistamiseen sekä rata-alueen kehittämistarpeita liityntäpysäköintialueineen.

 

E18 Turun kehätie / Naantali -asemakaavatyö on kuulutettu vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa.

 

Alueen rajaus ja nykytilanne

Noin 85 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijoittuu Naantalista Turun suuntaan kulkevan nykyisen Armonlaaksontien (Turun Kehätie) alueelle ja sen lähiympäristöön.  Kaavoitettava alue ulottuu Järveläntien liittymän länsipuolelta aina Raision rajalle saakka. Pohjoispuoleltaan suunnittelualue rajautuu pääosin rautatiealueeseen ja etelässä Humaliston alueeseen, Luolalanjärveen sekä Luolalan teollisuusalueeseen. Alueen rajaus saattaa muuttua kaavatyön aikana.

 

Maanomistus ja maankäyttösopimus

Osa kaavoitettavasta alueesta on valtion omistuksessa olevaa maantietä. Alueella on muutamia yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä.  Naantalin kaupunki omistaa muut alueet.

Maanomistajien kanssa tehdään tarvittaessa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus.

 

Aikataulu

Kaavahankkeen tavoitteena on, että

  • kaavaluonnos käsiteltäisiin vuoden 2021 syksyn aikana
  • kaavaehdotus käsiteltäisiin kevään 2022 aikana
  • kaava hyväksyttäisiin vuoden 2022 loppuun mennessä

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 29.3.2021 päivätyn E18 Turun Kehätien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Samalla tekninen lautakunta lähettää osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle, jotta kaupunginhallitus voi varmistaa, että suunnittelun tavoitteet ja alustava aluerajaus vastaa kaavahankkeelle asetettuja tavoitteita.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 177    

     

 

 

 

 

E 18 Turun Kehätien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oheistetaan esityslistan liitteenä.

 

Suunnitelma asetetaan nähtäville kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon yhteydessä. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee E 18 Turun Kehätien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedokseen ja toteaa, että suunnittelun tavoitteet ja alustava aluerajaus vastaa kaavahankkeelle asetettuja tavoitteita.

 

Kokouskäsittely  Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 15.06.2022 § 63      

632/10.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa

 

Tekninen lautakunta käsitteli Kehätien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 7.4.2021. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin Väyläviraston toimesta Kristoffer-salissa 28.10.2021, yleisöä oli paikalla noin 90 henkeä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) on päivitetty selvitysten ja aikataulun osalta. Asemakaavoituksesta pidettiin viranomaisneuvottelu 6.4.2022.

 

Kehätien alueesta on nyt laadittu alustavia tiesuunnitelmia sekä alustava asemakaavaluonnoskooste.

 

Liite A1, TEKLA 15.6.2022

 

Tiesuunnitelmasta löytyy tarkempaa tietoa Väyläviraston nettisivuilta: Naantali-Raisio - Väylävirasto (vayla.fi) (https://vayla.fi/naantali-raisio)

 

Asemakaavan aineistoa löytyy Naantalin nettisivuilta: E18 Turun Kehätien asemakaava ja asemakaavan muutos | Naantali (www.naantali.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/e18-turun-kehatien-asemakaava-ja-asemakaavan-muutos).

 

Varsinainen Kehätien asemakaavaluonnos tullaan tekemään syksyllä, kun tiesuunnittelu etenee ja kun tiesuunnitelman työpajan palaute voidaan huomioida. Samalla päivitetään OAS.

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi esittelee alustavia tiesuunnitelmia kokouksessa.

 

Työpaja

 

Tiesuunnitelmasta ja alustavasta kaavaluonnoksesta pidetään työpaja 14.06.2022 valtuustosalissa kello 17-19.30. Työpajasta on tiedotettu kaupungin nettisivuilla sekä kirjeellä niille kiinteistöille, joita kaavamuutos ja liikennejärjestelyt suorimmin koskevat. Varsinaisesti työpajasta tiedottaa Väylävirasto omilla tiedotteillaan. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, joita tiesuunnitelman ja asemakaavan ratkaisut kiinnostavat.

 

Teknisen lautakunnan kokouksessa esitellään Kehätien työpajan kuulumisia.

 

Aluerajaus

 

Asemakaavoitettavan alueen rajausta on pienennetty siten, että se sisältää Kehätien tiesuunnitelman toteuttamisen vaatimat alueet sekä suunnitelmien aiheuttamat tarpeet liittymien lähialueilla. Alueesta on rajattu pois kohtia, joiden suunnittelullinen ratkaisu ei ole riippuvainen Kehätien toteuttamiseksi, ja joiden maankäytön kaavalliset ratkaisut olisivat tiesuunnitelman aikataulun kannalta vaikeita. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tullaan päivittämään uuden aluerajauksen mukaiseksi, kun varsinainen asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä 2022 ja aluerajaus tarkentuu.

 

Eritasoliittymät

 

Eritasoliittymien ratkaisujen suunnittelua on jatkettu.

 

-        Uusissa tiesuunnitelmissa Järveläntien rampit on yleissuunnitelmasta poiketen esitetty rakennettavaksi niin kutsuttuina kalanpyrstöramppeina, jolloin Humaliston ja Ratakallionpuiston kallioita ei tarvitsisi louhia ramppien tieltä. Ratkaisu on liikenteellisesti helpommin hahmotettavissa koska se on symmetrinen ja saariston suunnasta tuleva tavanomainen ramppi olisi tasoeron takia suuntautunut turhan pitkälle kaakkoon.  Ratkaisu edellyttää toisen sillan rakentamista nykyisen sillan eteläpuolelle sekä kevyenliikenteen sillan purkamista.

-        Ruonan Yhdystien linjausta on siirretty pohjoisemmas kaupunginhallituksen lausunnon mukaisesti. Siirto mahdollistaa uuden kauppapaikan kaavoittamisen Ruonan Yhdystien liittymän lähelle.

-        Vantontien liittymän ramppiratkaisut ovat jatkosuunnittelussa tarkentuneet, ja yleissuunnitelman mukaiset ramppien kiertoliittymät ovat jäämässä pois tiesuunnitelmasta.

 

Junaradan suunnittelu

 

Ratasuunnitelmat ovat samaan aikaan edenneet; Naantalin radan perusparannusta ja sähköistystä suunnitellaan parhaillaan. Perusparannus ja sähköistys eivät itsessään aiheuta kaavamuutoksen tarpeita, mutta sähköistys vaikuttaa esimerkiksi Ruonan Yhdystien sillan korkeuteen.

 

Ratasuunnittelun yhteydessä selvitetään myös matkustajalaiturin tai -laiturien sijoittamista Naantaliin. Tammiston mahdollinen matkustajalaituri voidaan toteuttaa ilman asemakaavaa. Keskustan mahdollinen matkustajalaituri ratajärjestelyineen saattaa edellyttää asemakaavamuutoksia radan pohjoispuolella, mutta ne on tarkoitus ratkaista joko Opintien asemakaavan yhteydessä tai erillisellä asemakaavahankkeella.

 

Alustavassa kaavaluonnoksessa on esitetty Muumiparkin kohdalla olevan tasoristeyksen siirtoa hieman kauemmas Järveläntiestä, jolloin nykyisen Muumiparkin ja mahdollisen tulevan matkustajalaiturin ajoneuvoliikenne voitaisiin sujuvammin järjestää Järveläntien uudesta liittymästä. Samalla satamaradan ja julkisen radan välinen raja hieman siirtyisi, jotta tasoliittymä tulisi jatkossakin sijaitsemaan yksityisradan puolella.

 

Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on myös esitetty radan alikululle mahdollinen paikka. 

 

Uudet kaupan paikat

 

Ruonan Yhdystien varrelle on tarkoitus kaavoittaa uusi yleiskaavan mukainen kaupan paikka. Alustavassa kaavaluonnoksessa kaupan paikan ja omakotialueen väliin on esitetty virkistysaluetta, joka kaavoittajan näkemyksen mukaan tulisi istuttaa näköesteenä toimivalla kasvustolla. Kaupan parkkipaikka tulisi myös suojata siten, ettei ajoneuvojen valot merkittävästi häiritse omakotitalojen asukkaita.

 

Noutokadun varrella oleva rakentamaton tontti rajataan uudelleen ja kaavoituksen yhteydessä tutkitaan uuden liiketontin kaavoittamista Noutokadun päähän.

 

Tammiston kohdalle on alustavassa kaavaluonnoksessa osoitettu uusi tilaavaativan kaupan korttelialue. Ratkaisu vaatii kulkua Raision alueen kautta. Ratkaisu edellyttää neuvotteluja maanomistajien sekä Raision kaupungin kanssa, näitä on tarkoitus käydä syksyllä. Mikäli alueen kaavoittaminen osoittautuu aikataulullisesti vaikeaksi, voidaan se jättää Kehätien asemakaavasta pois ja kaavoittaa omana kokonaisuutenaan.

 

Luolalan kaavamuutokset

 

Joitakin Luolalan alueen tontteja ja liikenneyhteyksiä joudutaan Kehätien kaavoituksen yhteydessä kaavoittamaan uusiksi:

 

-          Mauste-Sallisen ja Emännänpolun liikennejärjestelyt todennäköisesti muuttuvat koska Linkkikadun linjaus siirtyy eritasoliittymään. Entisen emäntäkoulun liikenne tullaan osoittamaan joko Mauste-Sallisen pohjois- tai eteläpuolelta. Samalla tarkastellaan Mauste-Sallisen tontin rajoja ja rakennusalueen rajauksia.

-          Luolalantien kaistajärjestelyjen takia joudutaan joitakin tontteja hieman pienentämään. Kaavasuunnittelulla pyritään minimoimaan rajansiirtojen vaikutukset tonttien toimintojen ja rakennusoikeuden osalta.

 

 

Selvitysten vaikutus kaavoitukseen

 

Tiesuunnitelman meluselvitysten tarkennuttua on alustavaan tiesuunnitelmaan sijoitettu melusuojauksia Viluluodon, emäntäkoulun ja Karvetin kohdalle sekä Vantontien itäpuolelle. Melusuojien korkeus vaihtelee suunnitelmissa 2 ja viiden metrin välillä. Melusuojaukset muodostavat samalla myös näköesteen, ja kaavoittajan näkemyksen mukaan jatkosuunnittelussa olisi tärkeää säilyttää Luolalanjärven maiseman sekä muiden oleellisten maisemien näkyminen Kehätielle. Meluesteiden kaupunkikuvallinen vaikutus tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan minimoida haittavaikutukset.

 

Alueen luontoselvitystä on alettu laatia. Alustavissa selvityksissä ei ole yleiskaavan merkintöjen lisäksi ilmennyt uusia havaintoja, jotka vaikuttaisivat kaavasuunnitteluun. Luontoselvityksen laatiminen jatkuu syksyyn asti.

 

Viestitien, Patenttikadun ja Luolalankadun muuttamiseksi maantieksi on laadittu alustava selvitys, ja se esitellään teknilliselle lautakunnalle erillisessä esityslistan kohdassa. Kyseinen selvitys ja maantiestämisen jatkosuunnittelu saattavat osaltaan vaikuttaa myös Kehätien suunnitteluun. Myös Viestitien asiaa käsitellään 14.6.2022 järjestettävässä työpajassa.

 

Varsinainen asemakaavaluonnos

 

Alueen varsinainen asemakaavaluonnos tehdään, kun tiesuunnitelman vaatimat tilavaraukset ja kaavamerkinnät tarkentuvat. Samalla päivitetään hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aikataulutavoitteena on, että asemakaavaluonnos tehtäisiin syksyn 2022 aikana, jonka jälkeen asemakaavaluonnos laitetaan normaaliin tapaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa esittelee asiaa kokouksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee Kehätien suunnittelutilanteen tiedokseen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.