Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asunto Oy Kastun anomus Naantalin tekniselle lautakunnalle vesilaskun kohtuullistamiseksi

 

Tekninen lautakunta 19.01.2021 § 6     

33/02.05.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre

 

Asunto Oy Kastu on lähettänyt 14.12.2020 tekniselle lautakunnalle anomuksen vesilaskun kohtuullistamiseksi. Anomuksen mukaan tyhjässä rakennuksessa oli putki rikkoutunut maan sisällä. Vesivahinko oli aiheuttanut n. 4 000 euron kustannukset. Vesilaskun suuruus oli summaltaan 2 286, 67 euroa (ALV 24 %). Asunto Oy Kastu esittää, että vesilasku kohtuullistetaan esim. 400 euroon.

 

LIITE A6, TEKLA 19.1.2021

 

Naantalin vesihuoltolaitos toteaa, että asiakkaan on huolehdittava ja kunnossapidettävä oman kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet ja verkostot sekä tonttivesijohdot vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

 

Yleiset toimitusehdot

 

5.1 Vedenkulutus ja viemäriveden määrä

 

Vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla tai poikkeustapauksissa laitoksen suorittamalla arvioinnille.

 

Asiakkaan tulee seurata veden kulutustaan ja sen muutoksia.

 

8.6 Asiakkaan velvollisuudet

 

Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä KVV-laitteistot siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle ja että vesi säilyy jatkuvasti talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaisena. Haittana pidetään esimerkiksi vuotavia viemäreitä.

 

Kiinteistönomistaja tai - haltija vastaa myös muista kuin edellä mainituista kiinteistön laitteistoista, laitteista tai järjestelmistä, joita kiinteistöllä käytetään talousveden, jäteveden tai huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamisessa tai käsittelyssä.

 

Mikäli asiakkaan viemärivesi ei sellaisenaan täytä yleiseen viemäriin johdettaville viemärivesille asetettuja vaatimuksia tai se sisältää merkittävissä määrin laitoksen kannalta haitallisia aineita, se on esikäsiteltävä ennen laitoksen viemäriin johtamista laitoksen hyväksymällä tavalla.

 

Asiakas on velvollinen huolehtimaan sellaisten tonttijohtojensa tai niihin kuuluvien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta, jotka saattavat vaikeuttaa tai vaarantaa laitoksen toimintaa. Jos asiakas laitoksen kehotuksesta huolimatta laiminlyö korjaustyön, voi laitos asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa työ on suoritettava toimituksen keskeyttämisen uhalla. Laitos voi laskuttaa asiakasta mahdollisen vuodon aikana hukkaan valuneesta vedestä.

 

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.

 

Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten KVV-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset KVV-laitteensa kuten vesijohtopaineen korottamiseen ja alentamiseen, viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen, vedensaannin ja viemäriveden johtamisen katkoksiin varautumiseen tarkoitetut sekä muut vastaavat laitteet.

 

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kiinteistön jätevesilaitteistossa käytettävät erottimet (hiekanerottimet, öljyn- ja bensiinierotin, rasvanerotin, amalgaamierotin) tyhjennetään säännöllisesti siten, että erottimet pysyvät jatkuvasti toimintakuntoisina. Lisäksi erottimet ja niiden hälyttimet tulee huoltaa säännöllisesti, jotta erotinlaitteisto toimii suunnitellulla tavalla. Erotinten tyhjennyksessä ja huoltamisessa asiakkaan tulee noudattaa myös viranomaisen antamia jätehuoltomääräyksiä.

 

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto tulee muutenkin pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa laitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle ja ympäristölle. Asiakas on velvollinen noudattamaan laitoksen antamia ohjeita tai määräyksiä näiden laitteiden asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Asiakas on laitoksen kirjallisesta pyynnöstä velvollinen poistamaan laitoksen toimintaa haittaavat kiinteistökohtaiset KVV-laitteistot.

 

Naantalin vesihuoltolaitos ei puolla Asunto Oy Kastun oikaisuvaatimusta laskustaan nro 2104043 summaltaan 2 286,67 euroa sisältäen arvonlisäveron 24%.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hylkää kohtuullistamisanomuksen edelle esitetyin perustein.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa