Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 129


 

Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite Naantaliin johtavien ratalinjojen sähköistämisestä ja matkustajaliikenteen käynnistämisestä

 

 

869/00.07.01/2020

 

Kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 99

 

Valtuutettu Jarkko Kanerva luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan Vih­rei­den valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteen:

 

"Nesteen öljynjalostamon sulkeutuessa Naantalin sataman tun­tu­maan etsitään uusia käyttäjiä. Alueen uusia käyt­­muo­to­ja etsittäessä tulisi kiinnittää huomiota liikenneyhteyksien pa­ran­ta­mi­seen. E-18- tien parantamisen lisäksi olisi myös rau­ta­tie­lii­ken­teen kehittämiseen panostettava. Nesteen alu­eel­le ja Naantalin satamaan johtavat rautatielinjat tulisi säh­köis­tää. Tämä mahdollistaisi myös mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen aloittamisen, mikä helpottaisi työmatkaliikenteen ruuh­kia Naantalin ja Turun välillä ja parantaisi myös yhteyksiä pää­kau­pun­ki­seu­dun suuntaan. Myös matkailun kannalta mat­kus­ta­ja­ju­na­lii­ken­teen avaamisesta olisi hyötyä. Mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen kehittämistarvetta saattavat lisätä myös lähivuosina käyt­töön tulevat entistä suuremmat Finnlinesin autolautat, joi­den matkustajakapasiteetti on merkittävä.

Esitämme, että kaupunginhallitus kiirehtisi Naantaliin joh­ta­vien ratalinjojen sähköistämistä ja matkustajaliikenteen käyn­nis­­mis­tä. Lähijunaliikenteen kehittäminen on myös MAL-so­pi­muk­ses­sa yhtenä tavoitteena."

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 396

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 129      

1522/00.01.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö 8.10.2021

 

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022 - 2029 luonnokseen on kirjattu seuraavaa Naantalin radan osalta:

 Turku - Uusikaupunki peruskorjaus sekä Raisio - Naantali peruskorjaus ja sähköistys

"Investointiohjelmassa Turku-Uusikaupunki -radan peruskorjaukselle on varattu ra-hoitusta 35 milj. euroa ja Raisio-Naantali -radan peruskorjaukselle ja sähköistyk-selle 11 milj. euroa, josta sähköistyksen osuus on vajaa 1 milj. euroa. Peruskor-jaustarpeista on laadittu tarvemuistioita. Esitetyllä rahoituksella korjataan pääosin kyseisten ratojen elinkaarensa päässä olevaa päällysrakennetta sekä yksittäisiä tai-torakenteita (esim. rummut, sillat ja kuivatukset). "

 

Hankkeen perustelut ja vaikutukset, suhde Liikenne 12 linjauksiin

Turku-Uusikaupunki -rata ei kuulu Raisiosta eteenpäin TEN-T -verkkoon tai pääväyläasetuksen mukaisiin pääväyliin, mutta se on elinkeinoelämälle tärkeä muulla rataverkolla sijaitseva rataosa. Turku-Raisio-Naantali -satamayhteys kuuluu TEN-T -ydinverkkoon. Rataosilla tarvitaan peruskorjaustoimenpiteitä ratojen liikennöitävyyden turvaamiseksi. Raisio-Naantali -välin sähköistys mahdollistaisi itäisen yhdysliikenteen junien ajon sähkövetoisena Vainikkalasta Naantaliin saakka, nyt loppuosa Turusta joudutaan vetämään dieselvetoisena. Uudenkaupungin radan liikenne siirtyy sähkövetoon 2022 alussa, jolloin ne junat voidaan ajaa suorana sähkövedolla mm. Vainikkalasta ja Siilinjärveltä Uuteenkaupunkiin. Raisio-Naantali -väli on vuodesta 2022 alkaen myös ainoa sähköistämätön osuus Varsinais-Suomen taajamajunaliikennesuunnittelussa.

 

Investointiohjelmaan esitetyllä rahoituksella saadaan varmistettua radan kunnon puolesta rataosuuksien liikennöintimahdollisuuksia, mikäli liikennemäärät eivät merkittävästi kasva nykyisestä. Raisio-Naantali -sähköistys poistaisi viljajunien veturinvaihdon Turussa sekä olisi edellytys sähkökäyttöiselle paikallisjunaliikenteelle. Peruskorjaustoimenpiteistä ei ole tehty hankearviointia. Myöskään sähköistyksestä ei ole tehty hankearvi-ointia.

 

Ratojen korjaustoimenpiteillä ylläpidetään liikenteen toimivuutta sekä saavutettavuutta alueiden välisillä yhteyksillä ja myös kansainvälisillä yhteyksillä. Toimenpiteet vähentävät liikenneverkon korjausvelkaa. Sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä.

 

Naantalin kaupunginhallitus lausui 13.9.2021 Väylävirastolle liikenne 12-suunnitelman rataverkkoa koskien seuraavasti:

" Alueen sisäisen saavutettavuuden ja raideliikenteen kehittämisen näkökulmasta on hyvä, että Turku-Uusikaupunki radan peruskorjaus ja Raisio-Naantalin radan peruskorjaus ja sähköistys ovat mukana investointiohjelmassa. Varsinais-Suomessa on tavoitteena paikallisjunaliikenteen käynnistäminen ja sen kytkeminen osaksi Tunnin junan kokonaisuutta täysimääräisen matkustajapotentiaalin hyödyntämiseksi.

 

Naantalin kaupunki pitää hyvänä Raisio-Naantalin raiteen sähköistämistä ja peruskorjausta. Hanke edesauttaa ja mahdollistaa lähijunaliikenteen aloittamista Naantalin ja Turun väliselle radalle. Naantalin raiteen sähköistyksen täysimäärisen hyödyn saavuttamiseksi tulee Naantalin sataman johtava Naantalin sataman ylläpitämä yksityisraide ottaa osaksi valtion ylläpitämää rataverkkoa ja ulottaa raiteen sähköistys Naantalin satamaan asti."

 

Varsinais-Suomen liitto on yhdessä alueen kuntien kanssa teettänyt asemapaikkojen kehittämissuunnitelman

 

Suunnitelmaan voi tutustua oheisen linkin kautta

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma (varsinais-suomi.fi)

 

Parhaillaan on käynnissä Väyläviraston teettämänä alueellisen junaliikenteen selvitys. Työssä päätettiin tutkia erityisesti Uudenkaupungin suuntaa paikallisjunaliikenteen potentiaalin selvittämiseksi. Työ valmistuu marraskuussa 2021.

 

Väyläviraston investointiohjelmaluonnokseen sisältyvä Naantalin raiteen sähköistys mahdollistaa ja edesauttaa toteutuessaan paikallisjunaliikenteen aloittamista Naantaliin

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Jarkko Kanervan valtuustoaloitteeseen Naantalin raiteen sähköistämisestä ja matkustajaliikenteen kehittämisestä ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.