Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 108 

Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotuksien vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 73     

    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 25.5.2021:

 

Rymättylän kirkon läheisyydessä sijaitsevat asemakaavassa kaduiksi merkityt Kirkkotie, Saiturintie, Porhonkuja ja Palstatie.  Ne on merkitty asemakaavassa tarkemmin pihakaduiksi Palstantietä lukuun ottamatta. Asemakaavan mukainen katualue on pääosin lunastamatta. Kirkkotien eteläosuudesta on lunastustoimitus vireillä. Naantalin kaupunki on Rymättylän kuntaliitoksesta asti ylläpitänyt Kirkkotietä vastaavalla tavalla kuin muita hallussa oleviaan katujaan. Alueen nykyiset kadut ovat rakentuneet aikojen saatossa, ja alueelta puutuu kattava vesihuoltoverkosto ja katuvalaistus. Alueen eteläosassa on kiireellinen tarve rakentaa ajanmukainen vesihuoltojärjestelmä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista rakentaa kadun kuivatus ja saneerata katu.

 

Katusuunnitelmaehdotuksissa on pyritty huomioimaan nykyiset aidat, puut ja rakennukset, jotka sijoittuvat katualueelle, niin että mahdollisemman vähän jouduttaisiin kadun rakentamisen yhteydessä niitä purkamaan. Joitakin aitoja ja puita joudutaan kuitenkin poistamaan, koska ajoradan minimileveydeksi suunnitelmassa on otettu 3,5 m, joka on pelastusreitin vähimmäisleveys. Kadulla on myös leveämpiä osuuksia, koska pihakadun minimiksi suositellaan 4,5 metriä. Kadun kuivatus on hoidettu avo-ojapainantein, reunakivin ja hulevesiverkoston ritiläkaivoilla. Kirkkotie ja Saiturintie on esitetty valaistavaksi.

 

Alueen kadut on suunniteltu pihakaduiksi, jolloin pysäköiminen pihakadulla pitää osoittaa erikseen. Alueelle on sijoitettu yksi pysäköinnille sallittu alue (yht. 2 autopaikkaa).

 

Suunnitelmat ovat liitteenä.

 

LIITTEET A4-A8, TEKLA 2.6.2021

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Kirkkotien, Saituritien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 108      

991/10.03.01.00.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 21.9.2021:

 

Kirkkotie, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävänä 2.8-20.8.2021 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Turun seutusanomissa.

 

Suunnitelmaehdotuksista saatiin lausunto Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta. Lausunnossa suositellaan toteuttaa kadut sorapintaisena. Valaisimien osalta todetaan, että ne on sovitettava ympäristöön. Lausunto on liitteenä.

 

LIITE A9, TEKLA 29.9.2021

 

Naantalin kaupungin ylläpitämien sorakatujen määrä on erittäin vähäinen, lähinnä ne ovat keskeneräisiä katuja, jota odottavat asfaltointia. Murskepintaisia jalankulku- ja pyöräilyreittejä sen sijaan löytyy. Ylläpidollisesta näkökulmasta sorapintainen ajorata vaatii vuosittain hoitotoimenpiteitä enemmän kuin hyvin perustettu asfaltoitu ajorata. Kirkkotieltä on saatu palautetta sadevesistä aiheutuvista ongelmista. Kapean katutilan ja pihapiirien ulottuessa kadun varteen alueelle ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa Kirkkotielle molemminpuolisia syvempiä sivuojia. Jos ajorata olisi sorapintainen, hoitotoimenpiteitä tehtäessä reunakivet ja sorapinnassa olevat kaivonkannet aiheuttaisivat haastetta. Kirkkotien länsipuolella kadun pituuskaltevuus on erittäin vähäinen (0,5%). Pienten kaltevuuksien vuosittainen höylääminen sorapintaisella kadulla olisi haastavaa. Sadevesilammikot näillä osuuksilla olisivat todennäköisiä. Edellä mainituin perustein kadut on esitetty asfaltoituna Porhonkujaa lukuun ottamatta. Porhonkuja on lyhyytensä vuoksi tonttiliittymän oloinen.

 

Valaistus on suunniteltu tonttikatuasteisille kaduille sopivaksi. Valaistusta pystytään himmentämään yöaikana.

 

Suunnitelmaehdotuksiin saatiin yhteensä viisi muistutusta. Muistutukset ovat oheismateriaalina. Muistutuksista ja lausunnoista koottiin yhteenvetotaulukko, joka on liitteenä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on määritelty asiat, joita katusuunnitelmassa tulee esittää (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999/895 §41). Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. Muistutuksissa osa asioista ei koskenut edellä mainittuja asioita. Yhteenvetotaulukkoon on lisätty vastaukset muistutuksiin.

 

OHEISMATERIAALI: muistutukset

 

LIITE A10, TEKLA 29.9.2021

 

Suunnitelmaan on päivitetty Ajoneuvolla ajo kielletty -merkki lisäkilpineen. Päivitetty asemapiirustus, jossa muutos näkyy, on liitteenä.

 

LIITE A11, TEKLA 29.9.2021


 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa muistutukset ja lausunnon tiedokseen. Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa Kirkkotien, Saituritien, Porhonkujan ja Palstantien päivitetyt katusuunnitelmaehdotukset.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.