Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 55


Esitys rakentamisvelvoitteesta, 529-008-0005-0002

 

Kiinteistö 529-8-5-2 rakentamisvelvoiteajan pidennysanomus

 

401/10.01.02/2019

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.08.2019 § 63

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

KOy Keräilylinna on toimittanut 7.6.2019 anomuksen ra­ken­ta­mis­vel­voi­te­ajan pidentämisestä kaupungilta ostetun teollisuustontin 529-8-5-2 osalta. Tont­ti sijaitsee Luolalan teollisuusalueella. Anomus on oheistettu.

 

LIITE A4, KHKON 19.8.2019

 

4.8.2016 allekirjoitetun kauppakirjan kohdassa 5.9 on ra­ken­ta­mis­vel­voit­tees­ta sovittu seuraavaa:

 

Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaiset uu­dis­ra­ken­nuk­set, jotka ovat rakennusoikeudeltaan vähintään 1700 k-m², kol­men vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lu­kien. Rakennukset on rakennettava siihen valmiusasteeseen, et­tä rakennusvalvontaviranomainen voi niissä suorittaa ra­ken­nus­ten käyttöönoton edellyttämän loppukatselmuksen hy­väk­sy­tys­ti.

 

Naantalin kaupunginhallitus voi hakemuksesta pidentää täs­sä tarkoitettuja rakennusaikoja.

 

Kauppakirja 4.8.2016 on esityslistan liitteenä (KHKON 19.8.2019).

 

Rakennusvalvontatoimiston rekisteritietojen mukaan tontille on ra­ken­net­tu­na ja hyväksytysti käyttöönotettuna 576 k-m². Rakentamisvelvoitteen mää­räs­tä uupuu siten toistaisteksi 1 124 k-m².

 

Kaupungin aiempien rakentamisvelvoitteiden pidennystä koskevien pää­tös­ten perusteella on todettavissa, että ensimmäisen anomuksen johdosta pi­den­nys­tä on myönnetty korkeintaan noin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yk­sit­täis­ta­pauk­ses­sa on erityisten perusteiden nojalla myönnetty pi­den­nys­tä kolmeksi vuodeksi.

 

Ottaen huomioon talouden ja rakentamisen tällä hetkellä suotuisan suh­dan­teen, ei erityisiä perusteita kolmen vuoden pidennykselle ra­ken­ta­mis­vel­voi­te­ai­kaan voida katsoa olevan. Esitän, että pidennystä myönnetään kaksi vuot­ta eli 4.8.2021 asti.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Konsernijaosto päättää myöntää KOy Keräilylinnalle jat­ko­ai­kaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen 4.8.2021 asti.

 

KONSERNIJAOSTO:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.06.2021 § 55                                

920/10.00.02.04/2021    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen

 

KOy Keräilylinna on toimittanut 5.5.2021 anomuksen rakentamisvelvoiteajan pidentämisestä kaupungilta ostetun teollisuustontin 529-8-5-2 osalta. Tontti sijaitsee Luolalan teollisuusalueella. Anomus on liitteenä.

 

Liite A1, KHKON 21.6.2021

 

Kauppakirja 4.8.2016 on esityslistan (KHKON 21.6.2021) liitteenä.

 

Rakennusvalvontatoimiston rekisteritietojen mukaan tontille on rakenettuna ja hyväksytysti käyttöönotettuna 576 k-m². Rakentamisvelvoitteen määrästä uupuu siten edelleen 1 124 k-m².

 

Kaupungin aiempien rakentamisvelvoitteiden pidennystä koskevien päätösten perusteella on todettavissa, että toisen anomuksen johdosta pidennystä on myönnetty korkeintaan noin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Ottaen huomioon talouden ja rakentamisen tällä hetkellä suotuisan suhdanteen, ei erityisiä perusteita yli kahden vuoden pidennykselle rakentamisvelvoiteaikaan voida katsoa olevan. Esitän, että pidennystä myönnetään kaksi vuotta eli 4.8.2023 asti.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää myöntää KOy Keräilylinnalle jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen 4.8.2023 asti.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.